eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
4/2020
vol. 12
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Związek siły wiary religijnej i duchowości ze stopniem akceptacji choroby w grupie pacjentów objętych domową opieką paliatywną. Część 3. Duchowość i jej uwarunkowania oraz wpływ na akceptację choroby

Grzegorz Józef Nowicki
1
,
Renata Ziółek
2
,
Alina Deluga
1
,
Agnieszka Barbara Bartoszek
1
,
Zdzisława Cecyllia Szadowska-Szlachetka
3
,
Barbara Janina Ślusarska
1

1.
Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2.
Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
3.
Zakład Onkologii, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Medycyna Paliatywna 2020; 12(4): 192–203
Data publikacji online: 2020/12/08
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wstęp
Poznanie duchowości i jej wymiarów u pacjentów objętych domową opieką hospicyjną oraz określenie związku duchowości z poziomem akceptacji choroby.

Materiał i metody
Materiał badawczy zebrano metodą sondażu diagnostycznego wśród 106 pacjentów objętych domową opieką hospicyjną przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radomiu. Kwestionariusz ankiety składał się z dwóch narzędzi standaryzowanych: Postawy Duchowe i Zaangażowanie (Spiritual Attitudes and Commitment – SAIL) oraz Skali Akceptacji Choroby (Scale for Acceptance of Disease – AIS), a także metryczki.

Wyniki
W badanej populacji najwyższy średni wynik duchowości otrzymano w podskali Więź z naturą (M = 5,12; SD = 0,6), natomiast najniżej ocenianym wymiarem duchowości były Doznania transcendentne (M = 3,72; SD = 1,03). Poziom akceptacji choroby w badanej grupie pacjentów objętych domową opieką hospicyjną należy określić jako średni (M = 25,42; SD = 6,43). Analiza korelacji poszczególnych podskal postaw duchowych i zaangażowania wykazała istotną dodatnią korelację wszystkich sześciu podskal z poziomem akceptacji choroby (p ≤ 0,001).

Wnioski
W badanej grupie pacjentów najwyżej ocenianym wymiarem duchowości była Więź z naturą, następnie Zaufanie i Aktywność duchowa. Nieco niższą ocenę uzyskały wymiary: Znaczenie/wartość życia, Zaradność oraz Doznania transcendentne. Badanymi zmiennymi, które istotnie różnicowały ocenę w poszczególnych wymiarach duchowości, były wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie, stan cywilny, liczba osób mieszkających z pacjentem we wspólnym gospodarstwie domowym, czas objęcia domową opieką hospicyjną oraz stosunek do wiary. Zaobserwowano, że w badanej grupie wraz ze wzrostem oceny każdego z sześciu wymiarów duchowości rośnie poziom akceptacji choroby.Introduction
Understanding spirituality and its dimensions in patients having in-home hospice care, and determining the relationship between spirituality and the level of acceptance of a disease.

Material and methods
The research material was collected using a diagnostic survey method among 106 patients covered by home hospice care by the Private Health Care Centre in Radom. The survey questionnaire consisted of two standardised tools: Spiritual Attitudes and Commitment – SAIL and Scale for Acceptance of Disease – AIS, and metrics.

Results
In the studied population, the highest average spirituality score was obtained in the Connectedness with nature subscale (M = 5.12; SD = 0.6), while the lowest-rated dimension of spirituality was Transcendent experiences (M = 3.72; SD = 1.03). The level of disease acceptance in the studied group of patients under home hospice care should be defined as an average (M = 25.42; SD = 6.43). Analysis concerning the correlation of individual subscales of spiritual attitudes and involvement showed significant positive correlation of all six subscales with the level of disease acceptance (p ≤ 0.001).

Conclusions
In the studied group of patients, the highest-rated dimension of spirituality was Connectedness with nature, then Trust and Spiritual activity. The following dimensions were slightly lower: Significance/value of life, Resourcefulness, and Transcendental experiences. The examined variables that significantly differentiated the assessment in individual dimensions of spirituality were age, place of residence, education, marital status, the number of people living with the patient in a shared household, the time of taking home hospice care, and attitude towards faith. In conclusion, when the assessment of each of the six dimensions of spirituality increases, the level of acceptance of the disease also rises amongst the researched patients under home hospice care.

słowa kluczowe:

duchowość, akceptacja choroby, opieka paliatywna

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.