eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
3/2010
vol. 4
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Żywienie pozajelitowe u dzieci niedożywionych – praktyka pielęgniarska oparta na faktach

Ewa Barczykowska
,
Beata Szczukowska
,
Mirosława Kram
,
Andrzej Kurylak

Pięlęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2010; 3: 71-76
Data publikacji online: 2010/09/23
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Niedożywienie dzieci jest jednym z najistotniejszych czynników ryzyka występowania zaburzeń metabolicznych, zmniejszonej odporności na zakażenia, zaburzeń w gojeniu się ran, wzrostu chorobowości i śmiertelności. Zgodnie z koncepcją Dudricka żywienie pozajelitowe (parenteral nutrition – PN) należy wprowadzić, gdy żywienie chorego dziecka drogą przewodu pokarmowego jest niemożliwe, niewskazane lub niewystarczające. Leczenie żywieniowe powinno stanowić integralną część terapii. Głównym celem programu PN jest bezpieczne dostarczenie pacjentowi mieszaniny odżywczej i energii w ilości odpowiednio zaplanowanej, zgodnie z zapotrzebowaniem na składniki odżywcze oraz wydatkiem energetycznym. W pracy przedstawiono ocenę stanu odżywienia dziecka jako elementarnego składnika praktyki klinicznej i pielęgniarskiej. Podkreślono konieczność respektowania zasad przedstawionych w standardzie żywienia pozajelitowego – kompletności, proporcjonalności mieszanin odżywczych oraz dopasowania programu do potrzeb i sytuacji chorego. Określono rolę pielęgniarki w ocenie ryzyka zagrożenia dziecka niedożywieniem oraz ocenie i monitorowaniu stanu odżywienia.

Malnutrition of children is one of the most important risk factors for metabolic disorders, reduced resistance to infections, abnormalities in wound healing, increased morbidity and mortality. According to the concept Dudrick parenteral nutrition (PN) should be made when feeding a sick child through the gastrointestinal tract is impossible, inappropriate or inadequate. Nutritional therapy should be an integral part of therapy. The main objective of PN is to secure the patient to provide a mixture of nutrient and energy in planned quantities, respectively, in accordance with the demand for nutrients and energy expenditure. The paper presents an assessment of nutritional status of children as an elementary component of clinical practice and nursing. Stressed the need to respect the principles of standard parenteral nutrition – are complete, the proportionality of mixtures of nutrients and adjust the program to the needs and situation of the patient. The role of nurses in assessing the risks of child malnutrition, assess and monitor nutritional status.
słowa kluczowe:

żywienie pozajelitowe, niedożywienie dzieci, pielęgniarka

facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.