Specjalizacje, Kategorie, Działy

Zgłoś streszczenie na VII Konferencję Polskiego Towarzystwa Neurologicznego – tylko do 15 lipca!

Udostępnij:
W połowie września odbędzie się VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Tym razem najlepsi specjaliści spotkają się w Lublinie. Osoby, które chciałyby przedstawić swoje prace, mogą przesyłać streszczenia do 15 lipca.
Organizatorzy dokonali podziału tematycznego w zależności od formy przedstawienia. Każde zgłaszane streszczenie musi mieć określoną dokładnie jedną kategorię z poniższych:

PREZENTACJA USTNA LUB PLAKATOWA
– choroby naczyniowe układu nerwowego;
– padaczka i stany nagle;
– choroby neurozwyrodnieniowe;
– choroby zapalne UN;
– różne.

PREZENTACJA WYŁĄCZNIE PLAKATOWA
– choroby naczyniowe układu nerwowego;
– padaczka;
– choroby układu pozapiramidowego;
– choroby nerwowo-mięśniowe;
– choroby demielinizacyjne i zapalne OUN;
– otępienia;
– neurorehabilitacja;
– zespoły bólowe;
– nowotwory układu nerwowego;
– choroby infekcyjne;
– różne.

Oprócz tematyki niezbędne jest spełnienie wymogów formalnych dotyczących układu. Każde streszczenie musi zawierać tytuł (bez skrótów, WERSALIKAMI), pierwsze litery imion i nazwiska wszystkich autorów, nazwę instytucji oraz miejscowość. Samo streszczenie powinno obejmować krótkie wprowadzenie i cel badania, opis materiału i metod, uzyskane wyniki oraz wnioski. Całość musi mieścić się w limicie 4000 znaków, licząc ze spacjami i tabelami. Do streszczenia NIE NALEŻY ZAŁĄCZAĆ rysunków, adresu instytucji (ulica, kod), stopni naukowych czy nazw grantów sponsorujących badanie oraz piśmiennictwa.

Streszczenia przyjmowane są w języku polskim i nie mogą być uprzednio opublikowane ani zaprezentowane na zjazdach krajowych. Możliwe jest również przesyłanie streszczeń w formie opisu przypadku – wstęp, opis, dyskusja, wnioski. Dopuszczalne jest używanie w treści skrótów powszechnie stosowanych, wszelkie inne powinny być wyjaśnione. Nazwy leków można podawać zgodnie z nazewnictwem międzynarodowym.

JAK ZGŁOSIĆ STRESZCZENIE?
Przed wysłaniem pracy należy w pierwszej kolejności zarejestrować się jako uczestnik zjazdu. Następnie można zgłosić streszczenie poprzez internetowy system obsługi uczestników. Ostateczny termin zgłaszania streszczeń upływa 15 lipca!

Prace niespełniające powyższych kryteriów i wymogów redakcyjnych, w tym:
– przesłane po terminie;
– przesłane pocztą, faksem lub e-mailowo;
nie będą honorowane.

Zgłoszone streszczenia trafią anonimowo do niezależnych recenzentów, którzy do 15 sierpnia dokonają ich oceny. Powiadomienia autorów o przyjęciu lub odrzuceniu pracy oraz formie prezentacji nastąpi do 20 lipca.

Zgłoś streszczenie na VII Konferencję Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.