"Ministerialny tort" pokrojony na nowo

Udostępnij:
Jest nowy podział kompetencji i obowiązków między kierownictwem w Ministerstwie Zdrowia. Są zmiany. Dotyczą między innymi tego, kto jest odpowiedzialny za Narodowy Fundusz Zdrowia.
Łukasz Szumowski
Minister Łukasz Szumowski sprawuje nadzór nad:
- Głównym Inspektorem Farmaceutycznym,
- Głównym Inspektorem Sanitarnym,
- Inspektorem do Spraw Substancji Chemicznych,
- prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Minister jest członkiem Rady Dialogu Społecznego i inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
- Gabinet Polityczny Ministra,
- Biuro Ministra,
- Biuro Prasy i Promocji,
- Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
- Departament Prawny,
- Wydział Ochrony Informacji Niejawnych.

Łukasz Szumowski nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
- Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,
- Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie,
- Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,
- Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,
- Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,
- Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,
- Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,
- Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
- Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie,
- uczelni medycznych.

Minister rozstrzyga ewentualne spory kompetencyjne pomiędzy sekretarzem stanu, podsekretarzami stanu i dyrektorem generalnym Ministerstwa Zdrowia.

Józefa Szczurek-Żelazko
Wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko jest członkiem:
- Stałego Komitetu Rady Ministrów,
- Komitetu Społecznego Rady Ministrów,
- Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Szczurek-Żelazko jest przewodniczącą Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Zdrowia. Wykonuje w imieniu ministra prawa wynikające z akcji Skarbu Państwa w Specjalistycznym Centrum Medycznym S.A. z siedzibą w Polanicy-Zdroju.

Wiceminister inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
- Departament Dialogu Społecznego,
- Departament Matki i Dziecka,
- Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg,
- Departament Pielęgniarek i Położnych,
- Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności.

Szczurek-Żelazko nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
- Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli,
- Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie,
- Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie,
- Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie,
- Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie,
- Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie,
- Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi,
- Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,
- Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
- Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie.

Janusz Cieszyński
Wiceminister Janusz Cieszyński jest członkiem Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji. Koordynuje, inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia oraz nadzoruje działalność Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie.

Marcin Czech
Wiceminister Marcin Czech jest członkiem Komitetu do Spraw Europejskich. Inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
- Departament Polityki Lekowej i Farmacji,
- Departament Współpracy Międzynarodowej.

Czech nadzoruje działalność Administratora Systemu Monitorowania Wypadków Konsumenckich, a także kontroluje działalność Narodowego Instytutu Leków w Warszawie.

Katarzyna Głowala
Wiceminister Katarzyna Głowala inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
- Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji,
- Departament Polityki Zdrowotnej,
- Wieloosobowe Stanowisko Pracy do spraw Audytu Wewnętrznego.

Głowala nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
- Banku Tkanek Oka w Warszawie,
- Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
- Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie,
- Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,
- Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie,
- Krajowego Centrum do Spraw AIDS w Warszawie,
- Narodowego Centrum Krwi w Warszawie,
- Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku,
- Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Karczewie, j) regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
- Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, l) Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie.

Zbigniew Król
Wiceminister Zbigniew Król inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
- Departament Analiz i Strategii,
- Departament Organizacji Ochrony Zdrowia,
- Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego,
- Departament Zdrowia Publicznego.

Król nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
- Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie,
- Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie,
- Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,
- Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,
- Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
- Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie,
- Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie,
- Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi,
- Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie,
- Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie,
- Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie,
- Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie,
- Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie,
- Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach,
- Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu,
- Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim.

Przeczytaj także: "Jest nowy skład Rady Przejrzystości przy AOTMiT".

Zachęcamy do polubienia profilu "Menedżera Zdrowia" na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania konta na Twitterze: www.twitter.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.