123RF

A może wprowadzić do obiegu prawnego termin „lekarka”?

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Krystian Lurka
|
Samorząd lekarski zwraca się do resortu zdrowia z prośbą o wprowadzenie przepisów umożliwiających przedstawicielkom zawodu posługiwanie się w oficjalnych dokumentach terminem „lekarka” i „lekarka dentystka” – ORL w Warszawie sugeruje nowelizację ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie apeluje do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego o zmianę ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2022 r., poz. 1731), która umożliwi umocowanie prawne żeńskich odpowiedników tytułów zawodowych lekarza oraz lekarza dentysty, tj. tytułu „lekarka” oraz „lekarka dentystka”.

W związku z tym wnosimy o wprowadzenie do wspomnianej ustawy regulacji o następującym brzmieniu: „Osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty może również używać tytułu zawodowego, odpowiednio: »lekarka« lub »lekarka dentystka«”.

Uzasadnienie
W ostatnich latach kobiety wykonujące zawód lekarza coraz częściej podnoszą postulaty posługiwania się tytułem „lekarka” oraz „specjalistka” w oficjalnych dokumentach i na pieczątce lekarskiej. Wpisuje się to w zauważalną również w innych środowiskach ewolucję języka polskiego, mającą na celu zmniejszenie dyskryminacji grup mniejszościowych oraz zwiększenie widzialności kobiet w zawodach tradycyjnie wykonywanych przez mężczyzn. Tym samym przemiany językowe należy uznać za naturalne następstwo przemian społecznych. Jest to szczególnie ważne wyzwanie dla środowiska lekarskiego, ponieważ według oficjalnych danych Centralnego Rejestru Lekarzy kobiety stanowią aktualnie niemal 60 proc. wszystkich osób pracujących w zawodzie lekarza.

Przytoczyć również należy stanowisko Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk z 25 listopada 2019 r. w sprawie feminatywów, w którym wskazano, że „w polszczyźnie potrzebna jest większa, możliwie pełna symetria nazw osobowych męskich i żeńskich w zasobie słownictwa. Stosowanie feminatywów w wypowiedziach, na przykład przemienne powtarzanie rzeczowników żeńskich i męskich (Polki i Polacy) jest znakiem tego, że mówiący czują potrzebę zwiększenia widoczności kobiet w języku i tekstach (…) ”.

Na koniec należy zauważyć, że w ustawie z 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej art. 8 stanowi, iż osobie posiadającej prawo wykonywania zawodu przysługuje prawo posługiwania się tytułem zawodowym „pielęgniarka” albo „pielęgniarz”, „położna” albo „położny”. Również Naczelna Rada Adwokacka uznaje za prawidłowe posługiwanie się terminem zawodowym „adwokatka”.

W związku z powyższym Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o pozytywne rozpatrzenie apelu w sprawie zmiany ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która umożliwi wprowadzenie do obiegu prawnego terminu „lekarka”.

Tekst opublikowano w Miesięczniku Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie „Puls” 12/2022.

Przeczytaj także: „Moja żona jest psychologiem”, „O feminatywach” i „Dlaczego chirurżka podnosi ciśnienie?”.

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.