Bartosz Majda: Za uszczerbek na zdrowiu lub utratę życia w wyniku odejścia pielęgniarek od łóżek odpowie szpital

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Krystian Lurka
|
Źródło: KL
To oczywiste, że nikt nie chce, żeby pacjentowi na skutek protestu polegającego na odejściu od łóżek stała się krzywda. Jednak co jeśli taka sytuacja wydarzyłaby się? Prawnik odpowiada, kto może być odpowiedzialny za pogorszenie zdrowia lub śmierć w takim przypadku, jak ten z Centrum Zdrowia Dziecka. Czy pielęgniarki mogą za to zostać ukarane?
Bartosz Majda, adwokat i partner zarządzający z kancelarii "Majda Strzyżewska":
- Dla niektórych osób zachowanie pielęgniarek, które w celu strajku odchodzą od łóżek małoletnich pacjentów, wydaje się niedopuszczalne. Co więcej, zachowaniu temu przypisuje się narażanie pacjentów na utratę życia lub zdrowia. Oczywistym jest, że w przypadku wystąpienia zdarzeń niepożądanych sytuacja taka nie może pozostać bezkarna. Jednakże należy zastanowić się, jakie podmioty oraz w jakim zakresie można obarczyć odpowiedzialnością.

- Jaka jest odpowiedzialność pielęgniarek? W przypadku pielęgniarek może znaleźć zastosowanie m.in. art. 155 kodeksu karnego, który mówi o nieumyślnym powodowaniu śmierci człowieka. Należy brać pod uwagę również przestępstwa dotyczące spowodowania uszczerbku na zdrowiu o różnym natężeniu oraz art. 160 kodeksu karnego, z którego wynika odpowiedzialność karna za narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, jeżeli ciążył na nim obowiązek opieki.

- Jaka jest odpowiedzialność ordynatora lub dyrektora? Podobny zakres odpowiedzialności jaki można rozważać w przypadku pielęgniarek jest właściwy również w odniesieniu do innych członków personelu szpitala takich jak ordynator lub dyrektor. Wszystko jednak jest uzależnione od tego, jaki zakres kompetencji i odpowiedzialności przypisany jest tym osobom zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami danej placówki.

- Jakie są konsekwencję dla szpitala? Przede wszystkim jednak należy wskazać, że odpowiedzialność za ewentualne szkody jakie powstaną w wyniku odejścia pielęgniarek od łóżek poniesie szpital. Można pociągnąć go do odpowiedzialności na podstawie art. 430 kodeksu cywilnego który stanowi, iż ten, kto na własny rachunek powierza wykonanie czynności osobie, która przy wykonywaniu tej czynności podlega jego kierownictwu i ma obowiązek stosować się do jego wskazówek, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną z winy tej osoby przy wykonywaniu powierzonej jej czynności.

- W przypadku, gdy pielęgniarka jest zatrudniona na umowę o pracę, wówczas wspomniane podporządkowanie szpitalowi ma miejsce. Należy jednak rozważyć kwestię, co w przypadku, gdy pielęgniarki są zatrudnione na tzw. „kontrakcie” czyli np. na umowie zlecenia.

- W orzecznictwie (np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 29 czerwca 2015 r., sygn. akt I ACa 221/15) przyjmuje się, że szpital ponosi odpowiedzialność w przypadku winy podwładnego, rozumianej zgodnie z treścią art. 415 k.c. i nie jest wymagane wykazanie przez poszkodowanego winy po stronie szpitala, gdyż odpowiada on za zasadzie ryzyka. Co ważne – wystarczy jedynie domniemanie faktyczne, iż miało miejsce zawinione naruszenie zasad i standardów postępowania z pacjentem przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

- Na zakończenie należy zaznaczyć, że w celu udzielenia szczegółowej odpowiedzi na zadanie pytania konieczna jest pogłębiona analiza m. in. legalności strajku, a także struktury organizacyjnej szpitala.

Zachęcamy do polubienia profilu "Menedżera Zdrowia" na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia/ i obserwowania konta na Twitterze: www.twitter.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.