123RF

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych – w projekcie ustawy

Udostępnij:
Rządzący opublikowali projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w którym opisano system, który ma dać możliwość szybkiego dochodzenia odszkodowania za niepożądane zdarzenia w szpitalach. Publikujemy dokument i go streszczamy.
18 maja na stronie internetowej Sejmu pojawił się poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

W dokumencie zaproponowano wprowadzenie pozasądowego systemu rekompensaty szkód z tytułu zdarzeń medycznych, obsługiwanego przez Rzecznika Praw Pacjenta, zamiast obecnych wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych oraz powołanie Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych – chodzi o możliwość szybkiego dochodzenia odszkodowania za niepożądane zdarzenia w szpitalach. Wysokość rekompensat ma wynosić od 2 tys. do 100 tys. zł. W przypadku między innymi zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym lub za uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia chory mógłby otrzymać od 2 tys. do 200 tys. zł, a rodzina za śmierć pacjenta od 20 tys. do 100 tys. zł.

– Przewiduje się wprowadzenie rekompensat bez orzekania o winie, mającego na celu ustalenie, czy w sprawie objętej wnioskiem doszło do zdarzenia medycznego oraz wskazanie wysokości świadczenia należnego wnioskodawcy z tego tytułu – uzasadniono, podkreślając że „przepisy mają być stosowane do zdarzeń medycznych będących następstwem udzielania lub zaniechania udzielenia świadczeń zdrowotnych w szpitalu i tylko w systemie finansowanym z pieniędzy publicznych – nie jest jednak wykluczone rozszerzenie działalności funduszu z czasem”.

– Podmiotem wskazanym do rozstrzygania w sprawach rekompensaty z tytułu zdarzeń medycznych w pierwszej instancji oraz obsługi funduszu będzie Rzecznik Praw Pacjenta. Świadczenia z funduszu będą przysługiwały pacjentowi albo jego rodzinie. Trzeba będzie się zdecydować na sposób dochodzenia roszczeń – wniesienie do sądu sprawy o odszkodowanie lub zadośćuczynienie wyklucza rozpatrzenie wniosku przez Rzecznika Praw Pacjenta. Składanie wniosków o przyznanie świadczenia kompensacyjnego będzie możliwe w terminie roku od dnia dowiedzenia się o zdarzeniu medycznym, nie dłużej niż do trzech lat od wystąpienia zdarzenia – poinformowano, dodając, że „będzie to kosztować 300 zł”.

Wymieniono, że „źródłem finansowania funduszu mają być:
– odpis z przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne,
– opłaty od wniosków o wypłatę świadczenia z tytułu zdarzenia medycznego,
– odsetki od zgromadzonych środków,
– inne źródła, na przykład spadki i darowizny”.

Złożonym projektem posłowie zajmą się prawdopodobnie podczas posiedzenia Sejmu zaplanowanego na 24, 25 i 26 maja.

Udostępniamy projekt ustawy w całości.Dokument można oglądać na komputerach, niektórych telefonach lub ściągając go po kliknięciu w: Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych.

Przeczytaj także: „Odszkodowania za niepożądane zdarzenia – w przepisach o jakości”.

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.