Wyślij
Udostępnij:
 
 

Hamankiewicz do Radziwiłła: Wynagrodzenia lekarzy stażystów narusza godność

Źródło: KL, Naczelna Izba Lekarska
Redaktor: Krystian Lurka |Data: 10.12.2016
 
 
Naczelna Rada Lekarska apeluje do ministra zdrowia o podjęcie niezwłocznych działań legislacyjnych zmierzających do podwyższenia wynagrodzenia lekarzy stażystów. - Samorząd lekarski nie godzi się na to, aby wynagrodzenie osób odbywających staż podyplomowy, którzy ukończyli wyższe studia medyczne i wykonują bardzo odpowiedzialny zawód było zrównane z minimalnym wynagrodzeniem za pracę - twierdzi Hamankiewicz.
Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej w piśmie do Konstantego Radziwiłła:
- Prezydium NRL apeluje do ministra zdrowia o podjęcie niezwłocznych działań legislacyjnych zmierzających do podwyższenia wynagrodzenia lekarzy stażystów.

Wysokość wynagrodzenia lekarza i lekarza dentysty odbywającego staż podyplomowy reguluje rozporządzenie ministra zdrowia z 26 września 2012 roku w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2014 r. poz. 474). Zgodnie z § 6 ust. 5 tego rozporządzenia lekarz, lekarz dentysta odbywający staż podyplomowy otrzymuje zasadnicze wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2007 złotych, jest to przy tym kwota brutto, z której potrącane są należności publicznoprawne tj. składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy.

Prezydium przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 września 2016 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 rok (Dz. U. z 2016 r. poz. 1456) od 1 stycznia 2017 roku minimalne wynagrodzenie za pracę osoby zatrudnionej będzie wynosiło 2000 złotych. Porównanie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego po poziomie ogólnokrajowym z wynagrodzeniem lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy wskazuje na pilną potrzebę znacznego podwyższenia wynagrodzenia lekarzy stażystów. Samorząd lekarski nie godzi się na to, aby wynagrodzenie osób odbywających staż podyplomowy, którzy ukończyli wyższe studia medyczne i wykonują bardzo odpowiedzialny zawód było zrównane z minimalnym wynagrodzeniem za pracę.

Zwraca się również uwagę, że na podstawie oczekującej na podpis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z 21 października 2016 roku o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, lekarze stażyści w najbliższym czasie uzyskają nowe kompetencje, w tym prawo do wystawiania recept, a tym samym zwiększy się ich poziom odpowiedzialności, co dodatkowo przemawia za koniecznością podwyższenia ich wynagrodzeń.

Samorząd lekarski wielokrotnie zgłaszał postulat wprowadzenia regulacji określającej minimalne wynagrodzenia lekarzy i lekarzy dentystów. XIII Krajowy Zjazd Lekarzy w 2016 roku określił, że wynagrodzenie zasadnicze lekarza i lekarza dentysty odbywającego staż podyplomowy powinno być ustalone na poziomie co najmniej jednej średniej krajowej. Obecna wysokość wynagrodzenia lekarzy stażystów zrównana z wynagrodzeniem minimalnym wydaje się rażąco nieadekwatna do rodzaju wykonywanej przez lekarzy stażystów pracy i kwalifikacji wymaganych przy jej wykonywaniu, a wręcz narusza godność młodych lekarzy.
 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.