Wyślij
Udostępnij:
 
 

Kolejne pracownie w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki

Źródło: ICZMP,KG
Redaktor: Kamila Gębska |Data: 12.05.2015
 
 
Instytut CZMP otrzymał z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego kolejną dotację na restrukturyzację działalności statutowej na rok 2015, na kwotę ponad 3 mln zł. Podjęte działania restrukturyzacyjne bezpośrednio wpłyną na wzrost potencjału naukowo-badawczego placówki.
Główne cele to: zwiększenie potencjału naukowego kadry, rozwój działalności naukowej ICZMP w nowych obszarach tematycznych, co przełoży się na skuteczniejsze pozyskiwanie środków finansowych na działalność badawczą-rozwojową. W ramach restrukturyzacji działalności naukowej na rok 2015 Instytutu CZMP planowane jest powstanie trzech nowych pracowni:

- Pracowni Neuroelektrofizjologii przy Klinice Neurologii
W pracowni wykonywane będą badania związane z analizą elektrofizjologiczną parametrów czynnościowych ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, a także funkcji układu mięśniowo-szkieletowego, przewodu pokarmowego, układu moczowego i układu krążenia u pacjentów z wadami wrodzonymi oraz u chorych na nowotwory. Planowany jest zakup aparatury naukowo-badawczej o łącznej wartości 756 630, 00 zł.

- Pracowni Onkologii Ginekologicznej przy Klinice Ginekologii Operacyjnej i Ginekologii Onkologicznej wraz z wydzielonym pomieszczeniem do pionierskich zabiegów mikrochirurgicznych.
W pracowni wykonywane będą prace związane z opracowaniem materiału biologicznego pobranego z dróg rodnych kobiet i prace związane z rekonstrukcją ubytków tkankowych po usunięciu nowotworu, w szczególności nowotworów układu kostnego i nowotworów występujących w okresie płodowym, anastomozy, prace z użyciem inteligentnych materiałów i opatrunków. Do pracowni zostanie zakupiona aparatura naukowa na kwotę 295 700 zł

- Pracowni Genetyki Konstytucyjnej Człowieka przy Zakładzie Genetyki
Działania pracowni, wspierane przez realizację finansowanych przez NCN projektów (Sonata 2013 i OPUS 2014 na łączną wartość 1 688 200 zł) dotyczyć będą wad rozwojowych i ich genetycznego podłoża oraz korelacji z rozwojem konkretnych nowotworów np. korelacja dysgenezji gonad z chromosomem Y.
Utworzenie pracowni wymaga adaptacji i przystosowania pomieszczenia w Zakładzie Genetyki do warunków umożliwiających pracę zgodnie z zasadami dobrych praktyk w biologii molekularnej.
 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.