Wyślij
Udostępnij:
 
 
iStock

Kredyt dla studenta – projekt rozporządzenia

Redaktor: Krystian Lurka |Data: 29.11.2021
 
 
Opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie kredytów na studia medyczne – dokument ma charakter formalny, określa między innymi terminy i sposób składania wniosków o kredyt na studia medyczne. Omawiamy przepisy.
W projekcie określono:
– terminy i sposób składania wniosków o kredyt na studia medyczne,
– zakres informacji przekazywanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego ministrowi zdrowia,
– termin zawarcia umowy o kredyt na studia medyczne,
– niezbędne elementy umowy o kredyt na studia medyczne, tryb wypłaty oraz spłaty kredytu na studia medyczne,
– sposób umarzania kredytu na studia medyczne przez ministra zdrowia oraz dokonywania rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom.

W załączniku do rozporządzenia zamieszczono również wzór wniosku o umorzenie kredytu na studia medyczne.

Poza tym, w projekcie rozporządzenia założono, że „o kredyt na studia medyczne będą mogli ubiegać się studenci – odbywający studia na kierunku lekarskim prowadzone w języku polskim na warunkach odpłatności – w dwóch terminach w danym roku, czyli w okresie 21 dni od dnia rozpoczęcia danego semestru studiów, co wynika z zapisu, że kredyt na studia medyczne jest wypłacany przez banki na rachunek uczelni nie później niż w terminie 60 dni od dnia rozpoczęcia danego semestru studiów”.

Wniosek o kredyt na studia medyczne – obejmujący okres od pierwszego semestru roku akademickiego 2021/2022 – będą mogli złożyć studenci w terminie 30 dni od dnia wejścia rozporządzenia w życie. Studenci będą mogli składać wnioski o udzielenie kredytu na studia medyczne w postaci papierowej albo elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej.

W treści projektu rozporządzenia przewidziano, że „umowa kredytu na studia medyczne będzie zawierana przez studenta z bankiem w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o udzielenie kredytu”.

Wypłata pierwszej transzy dokonywana będzie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy kredytu na studia medyczne, a wypłata kolejnej transzy kredytu przez bank będzie uzależniona od przedstawienia przez studenta dokumentu potwierdzającego kontynuowanie studiów w kolejnym semestrze.

Spłata kredytu na studia medyczne dokonywana będzie zgodnie z harmonogramem spłaty tego kredytu, na rachunek bankowy wskazany w umowie kredytu na studia medyczne.

Umorzenie kredytu na studia medyczne będzie możliwe w zależności od indywidualnej sytuacji, w jakiej znalazł się kredytobiorca po ustaleniu okoliczności stanowiących podstawę wniosku o umorzenie tego kredytu.
Z treści wniosku o umorzenie kredytu na studia medyczne wynika, że kredytobiorca zostanie zobowiązany do wskazania przyczyn ubiegania się o umorzenie kredytu na studia medyczne poprzez dokonanie wyboru spośród katalogu przesłanek stanowiących podstawę do ubiegania się o umorzenie kredytu na studia medyczne. Dodatkowo do wniosku o umorzenie kredytu na studia wnioskodawca będzie zobowiązany dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie wszystkich okoliczności stanowiących podstawę złożenia wniosku o umorzenie tego kredytu, w tym harmonogram spłaty tego kredytu. Katalog dokumentów niezbędnych do ubiegania się o umorzenie kredytu został wskazany we wzorze wniosku stanowiącego załącznik do rozporządzenia.

Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie kredytów na studia medyczne.

Uwagi można wysyłać, na adres dep-rkm@mz.gov.pl, w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu.

 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.