Wyślij
Udostępnij:
 
 
Dawid Żuchowicz/Agencja Wyborcza.pl

Nie można ograniczać odwiedzin u pacjentów

Redaktor: Krystian Lurka |Data: 19.05.2022
 
 
– Z uwagi na zmniejszenie zagrożenia epidemicznego oraz zniesienie stanu epidemii COVID-19 utrzymywanie przez szpitale restrykcyjnych ograniczeń odwiedzin może stanowić praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjentów – informuje rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.
Od 16 maja stan epidemii zmieniono w stany zagrożenia epidemicznego.

W związku z tym rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec wskazuje, że „podmioty lecznicze powinny dokonać przeglądu wprowadzonych u siebie ograniczeń i podjąć kroki zmierzające do umożliwienia pacjentom odwiedzin przez najbliższych”.

W komunikacie na stronie internetowej swojego biura rzecznik informuje, że „zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pacjent szpitala ma prawo do kontaktu osobistego z innymi osobami, czyli odwiedzin”. – Kontakt z osobami bliskimi wzmacnia poczucie bezpieczeństwa, a także służy niwelowaniu dyskomfortu towarzyszącego hospitalizacji – podkreśla Chmielowiec.

– Na podstawie art. 5 wymienionej ustawy korzystanie z praw pacjenta, między innymi z uwagi na zagrożenie epidemiczne, może zostać ograniczone, jednakże wprowadzone obostrzenia nie mogą być uznaniowe, a możliwie jak najmniej uciążliwe dla chorych oraz dostosowane do aktualnie występującego zagrożenia – argumentuje Bartłomiej Chmielowiec, przywołując orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 16 czerwca 2021 r. (V SA/Wa 797/21), w którym stwierdzono: „Przepis art. 5 ustawy powinien być wykładany zawężająco bez możliwości rozszerzającej interpretacji. Stosowany powinien być również w wyjątkowych sytuacjach, w przypadku stwierdzenia przesłanek ograniczenia korzystania z praw pacjenta. Tylko w takich przypadkach możliwe jest ograniczenie korzystania z praw pacjenta i to jedynie przez okres niezbędny”.

Rekomendacje
Rzecznik przyznaje, że „podmioty lecznicze powinny dokonać przeglądu wprowadzonych u siebie ograniczeń i podjąć kroki zmierzające do umożliwienia pacjentom odwiedzin przez najbliższych”. Przypomina też rekomendację Ministerstwa Zdrowia i głównego inspektora sanitarnego z 28 kwietnia 2022 r.

Zgodnie z ich treścią, rekomenduje się umożliwianie odwiedzin jednoczasowo przez jedną osobę, a w szczególnych sytuacjach – dwie osoby.

Poza tym zaleca się, zgodnie z możliwościami organizacyjnymi podmiotu leczniczego, określenie przedziałów czasowych odbywania odwiedzin w ciągu dnia i ograniczenie czasu trwania odwiedzin w celu zmniejszenia ryzyka gromadzenia się osób w jednym pomieszczeniu oraz umożliwienia regularnego czyszczenia i dezynfekcji powierzchni w tych pomieszczeniach.

Konieczne jest też stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie podmiotu leczniczego.

Należy umożliwić osobom odwiedzającym umycie rąk wodą z mydłem lub dezynfekcji rąk niezwłocznie po wejściu przez nie do podmiotu leczniczego.

Rekomenduje się też, aby przed wykonaniem czynności pielęgnacyjnych przy odwiedzanym pacjencie osoba odwiedzająca uprzednio – bezpośrednio przed kontaktem – dokładnie umyła lub zdezynfekowała ręce.

Jeśli odwiedziny odbywają się w budynku, personel podmiotu leczniczego odpowiedzialny jest za regularne wietrzenie oraz czyszczenie i dezynfekcję pomieszczeń, w których odbywają się odwiedziny.

Osoby z objawami infekcji nie powinny odwiedzać pacjentów, w szczególności pacjentów z obniżoną odpornością niezaszczepionych przeciw COVID-19 oraz bez historii przebycia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 180 dni – z wyjątkiem sytuacji szczególnych, które powinny być określone przez kierownika podmiotu leczniczego – na przykład w przypadku wizyt pożegnalnych u pacjentów.

Rzecznik zwraca uwagę
– Odwiedziny nie mogą być ograniczone do określonych dni w tygodniu – muszą być możliwe przez cały tydzień. Określenie przedziału godzinowego odwiedzin musi dawać realną szansę skorzystania przez pacjenta z odwiedzin bliskich. Niedopuszczalne jest ograniczenie odwiedzin, np. tylko w godz. 8–10 rano. Co do zasady, należy umożliwić odwiedziny przez cały dzień. Jednorazowa wizyta u pacjenta także nie powinna móc trwać krócej niż dwie godziny – wyjaśnia Bartłomiej Chmielowiec, podkreślając, że „utrzymywanie przez szpitale restrykcyjnych ograniczeń w korzystaniu z praw pacjenta może stanowić praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjentów, której zaniechanie Rzecznik Praw Pacjenta będzie egzekwował w drodze decyzji administracyjnej, a do której niezastosowanie się jest zagrożone nałożeniem kary do wysokości 500 tys. zł”.

Przeczytaj także: „Koniec stanu epidemii” i „Ile, komu, za co – o odszkodowaniach poszczepiennych”.

 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.