iStock

Nowy pełnomocnik w resorcie

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Krystian Lurka
|
Zarządzeniem powołano pełnomocnika ministra zdrowia odpowiedzialnego za zarządzanie bezpieczeństwem informacji.
W zarządzeniu z 6 lutego 2023 r. poinformowano, że rzeczoną funkcję objął Dominik Krasowski – nowe przepisy zaczęły obowiązywać 7 lutego.

Czym będzie zajmował się nowy pełnomocnik ministra zdrowia?

W dokumencie wyliczono, że „do zadań pełnomocnika należy realizacja obowiązków wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych w Ministerstwie Zdrowia – czyli między innymi:
– koordynacja, opracowanie i aktualizowanie w ministerstwie dokumentów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI),
– opracowanie i aktualizacja procesów dotyczących bezpieczeństwa informacji opisanych w księdze procesów,
– koordynacja procesu szacowania ryzyka w bezpieczeństwie informacji,
– prowadzenie rejestru ryzyk w bezpieczeństwie informacji oraz przeprowadzanie analizy wyników szacowania ryzyka w bezpieczeństwie informacji, we współpracy z inspektorem ochrony danych i pełnomocnikiem ministra zdrowia do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni,
– koordynacja przeglądów zarządzania SZBI oraz realizacja ustaleń wynikających z przeglądów zarządzania SZBI,
– inicjowanie oraz nadzorowanie działań wdrożeniowych, korygujących i zapobiegawczych w zakresie bezpieczeństwa informacji,
– prowadzenie i aktualizacja wykazu stron zainteresowanych (zewnętrznych i wewnętrznych) oraz wykazu aktów prawnych i innych dokumentów związanych z SZBI ministerstwa,
– podnoszenie świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji”.

– Poza współpracą z ministrem zdrowia i jednostkami mu podległymi, w tym z Centrum e-Zdrowia, pełnomocnik może współpracować również z organami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami krajowymi realizującymi zadania w zakresie bezpieczeństwa informacji – dodano.

Udostępniamy zarządzenie.Dokument można oglądać na komputerach, niektórych telefonach lub ściągając go po kliknięciu w: Zarządzenie ministra zdrowia z 6 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika ministra zdrowia do spraw systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.