123RF

Pozytywnie o żywieniu w opolskich szpitalach, są jednak problemy z zakupami

Udostępnij:

W skontrolowanych szpitalach menu dla chorych układano z pomocą wykwalifikowanych dietetyków, co Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie. Nieprawidłowości, jakie stwierdzono w tych placówkach, dotyczyły głównie postępowań przetargowych.

Kontrola zamówień na żywienie pacjentów
Delegatura NIK w Opolu przeprowadziła kontrolę doraźną pod tytułem „Udzielanie przez podmioty lecznicze zamówień na żywienie pacjentów szpitali w województwie opolskim” – objęto nią łącznie cztery podmioty lecznicze: Prudnickie Centrum Medyczne, Brzeskie Centrum Medyczne, 116. Szpital Wojskowy w Opolu i Opolskie Centrum Onkologii.

Kontrolerzy sprawdzili cały przebieg postępowania o zamówienie publiczne na usługi żywienia w szpitalu – nie tylko w jaki sposób szpital wybrał firmę dostarczającą posiłki dla pacjentów, ale także, czy nadzorował ich jakość.

W każdym z badanych podmiotów w przygotowaniu i realizacji zamówień uczestniczył wykwalifikowany dietetyk. Specjalista brał udział w sporządzaniu specyfikacji zamówień, a także podczas ich realizacji – w weryfikacji jadłospisów dziennych i planowanych na kolejne dni. Dietetyk oceniał również dostarczone posiłki pod względem właściwej temperatury, jakości i ilości.

Wiele nieprawidłowości
Choć kontrolowane jednostki stosowały uproszczoną procedurę udzielania zamówień na usługi społeczne, to w każdej z nich stwierdzono nieprawidłowości polegające na naruszeniu obowiązujących przepisów oraz regulacji wewnętrznych. Niewłaściwie stosowano przepisy o zamówieniach publicznych zarówno w trakcie przygotowania, jak i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Naruszenia regulacji prawnych stwierdzono przy sporządzaniu planu postępowań o udzielenie zamówień, przy szacowaniu jego wartości, opisie przedmiotu zamówienia oraz ustalaniu kryteriów oceny ofert.

W części przypadków nieprawidłowości miały wymiar finansowy, w pozostałych przypadkach – formalny. Do tych drugich należało nieterminowe sporządzanie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Brzeskie Centrum Medyczne, a także nierzetelne prowadzenie rejestru tych zamówień ze strony Opolskiego Centrum Onkologii.

Natomiast w 116. Szpitalu Wojskowym w Opolu pominięto obowiązek zaktualizowania planu postępowań. Ponadto w podmiocie tym nierzetelnie przeprowadzono ocenę ofert, co polegało na wyborze tych, które powinny zostać odrzucone z uwagi na niezgodność z warunkami zamówienia.

Na bakier z przepisami Prawa zamówień publicznych
W trakcie kontroli ustalono, że w Opolskim Centrum Onkologii wydatkowano 4,7 tys. zł z naruszeniem zasad należytego zarządzania finansami. Najwięcej naruszeń procedur odnotowano jednak w Prudnickim Centrum Medycznym, gdzie na etapie przygotowania do postępowania nie ustalono wartości zamówienia, w efekcie czego z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zawarto umowę o wartości 183,3 tys. zł brutto. Prudnicki szpital nie wyegzekwował również całości należności z tytułu naliczonej wykonawcy kary umownej za nienależyte wykonanie umowy. Do odzyskania pozostało bowiem 27,9 tys. zł.

Delegatura opolska sformułowała łącznie czternaście wniosków pokontrolnych. Wnioski te dotyczyły zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych, w tym formułowania specyfikacji warunków zamówienia. Niezbędne jest też prawidłowe szacowanie zamówień w celu uniknięcia nieuprawnionego pomijania przepisów, a także wzmocnienie nadzoru nad udzielaniem zamówień publicznych. Innymi przykładami są wniosek o dokonywanie oceny złożonych ofert jedynie na podstawie kryteriów ocen przyjętych w specyfikacjach warunków zamówienia oraz o zapewnienie rzetelnej weryfikacji oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wnioski pokontrolne skierowane do kierowników czterech szpitali – Prudnickiego Centrum Medycznego, Brzeskiego Centrum Medycznego, Opolskiego Centrum Onkologii oraz 116. Szpitala Wojskowego – zostały w całości zrealizowane.

Udostępniamy wyniki w całości.Przeczytaj także: „Co z tym szpitalnym jedzeniem?”.

Menedzer Zdrowia facebook

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.