Wyślij
Udostępnij:
 
 
iStock

Reforma szpitalnictwa – nowy projekt i raport z uwagami

Redaktor: Krystian Lurka |Data: 09.05.2022
 
 
Opublikowano zmieniony projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa oraz 649-stronicowy raport z konsultacji publicznych, w którym zawarto 1762 uwagi oraz odpowiedzi na nie z uzasadnieniem, dlaczego zaakceptowano ją lub odrzucono. Streszczamy dokumenty i je udostępniamy.
Co zmieniono w nowym projekcie? Między innymi to, że:
– powiązano procesy rozwojowe i postępowania naprawczo-rozwojowe w zakresie obowiązku dostosowania działalności podmiotu szpitalnego do lokalnych, regionalnych i krajowych potrzeb zdrowotnych z finansowaniem z Narodowego Funduszu Zdrowia,
– podmiotem, który będzie miał decydujący wpływ na dostosowanie działalności podmiotu szpitalnego do lokalnych, regionalnych i krajowych potrzeb zdrowotnych, będzie Agencja Rozwoju Szpitali – brak rozproszenia decyzyjnego,
– w opiniowanie planów rozwojowych i naprawczo-rozwojowych w zakresie obowiązku dostosowania działalności podmiotu szpitalnego do lokalnych i regionalnych potrzeb zdrowotnych oraz związanych z tym działań dostosowawczych włączono wojewodę,
– jeżeli plan naprawczo-rozwojowy będzie przewidywał restrukturyzację zatrudnienia – przy czym nie będzie to miało miejsca w przypadku każdego podmiotu – będzie musiało to zostać zaopiniowane przez związki zawodowe,
– środek ochronny w postaci ochrony przed egzekucją będzie ograniczony czasowo – do 12 miesięcy od dnia obwieszczenia o wszczęciu postępowania naprawczo-rozwojowego,
– w ustawie o działalności leczniczej dopuszczono możliwość tworzenia i prowadzenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przez związek jednostek samorządu terytorialnego – mechanizm współpracy podmiotów tworzących,
– Agencja Rozwoju Szpitali będzie udostępniała podmiotom szpitalnym i podmiotom nadzorującym dane wspomagające realizację obowiązku wzajemnej współpracy i umożliwiające sporządzenie planów,
– W przypadku zmiany przez ARS kierownika podmiotu szpitalnego kategorii D dopuszczono możliwość złożenia zażalenia do sądu,
– zwiększono wymagania konieczne do objęcia funkcji nadzorcy podmiotu szpitalnego będącego pracownikiem ARS,
– zwiększono wymagania konieczne do objęcia stanowiska prezesa Agencji Rozwoju Szpitali – konieczne będzie ukończenie studiów podyplomowych MBA lub posiadanie stopnia naukowego doktora w wyszczególnionych dziedzinach,
– doprecyzowano zasady przeprowadzenia egzaminu uprawniającego do zajmowania stanowiska kierownika podmiotu szpitalnego,
– rozszerzono katalog przesłanek zwalniających z egzaminu uprawniającego do zajmowania stanowiska kierownika podmiotu szpitalnego – ukończenie studiów podyplomowych MBA (nie tylko te w ochronie zdrowia) realizowanych w wymiarze co najmniej 400 godzin dydaktycznych lub posiadanie stopnia naukowego doktora w wyszczególnionych dziedzinach,
– włączono ARS w proces związany z IOWISZ i doprecyzowano, że inwestycje przewidziane w zatwierdzonym planie naprawczo-rozwojowym będą wyłączone z konieczności uzyskiwania opinii o celowości inwestycji,
– zapisano, że plan rozwojowy będzie opracowywany w porozumieniu z podmiotem nadzorującym,
– zrezygnowano z wyłączenia z sieci szpitali nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
– przyjęto 2019 r. jako podstawę określenia minimalnego udziału świadczeń zabiegowych przy kwalifikacji świadczeniodawców do sieci szpitali.

Co poza tym?

Publikujemy projekt w całości.Dokument można oglądać wyłącznie na komputerach lub ściągając go po kliknięciu w: Projekty ustawy z 9 maja o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa.

Udostępniamy także raport.Można go oglądać wyłącznie na komputerach lub ściągając go po kliknięciu w: Raport z konsultacji publicznych i opiniowania projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa.

Przeczytaj także: „Projekt ustawy – ważne zmiany w szpitalnictwie”, „Jak powinien nazywać się projekt ustawy o reformie szpitalnictwa”, „Pieniądze na oddłużenie szpitali, a nie na ARS”, „Projekt destabilizacji szpitalnictwa”, „Szalejąca prywatyzacja”, „Pieniądze na oddłużenie szpitali, a nie na ARS” i „Kontrola dyrektora”

 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.