Wyślij
Udostępnij:
 
 
iStock

Urzędnicy się zabezpieczają

Źródło: Mateusz Pałka/KL
Autor: Krystian Lurka |Data: 13.11.2019
 
 
Opublikowano projekt rozporządzenia dotyczącego zakresu danych, które musi zawierać zgłoszenie zdarzenia medycznego do Systemu Informacji Medycznej. Sprecyzowano w nim, które szczegółowe informacje o zakażeniach, uszkodzeniach ciała, rozstroju zdrowia albo śmierci chorego podlegają obligatoryjnemu raportowaniu. Analizujemy dokument. Wątpliwość budzi sprawozdawanie przyczyn współistniejących. Takie rozwiązanie wpisuje się w działanie prewencyjne funduszu, które może uzasadniać przyszłe kontrole świadczeniodawcy i być podstawą do podważenia zasadności rozliczeń.
Analiza Mateusza Pałki, prawnika z Kancelarii Doradczej Rafał Piotr Janiszewski:
- Projekt rozporządzenia ministra zdrowia z 29 października 2019 w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej ustanawia katalog danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji, które przekazywane są do Systemu Informacji Medycznej (zwanego dalej „SIM”) oraz sposób i terminy przekazywania danych.

Dotychczasowo często nowelizowana ustawa z 28 kwietnia 2011 o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2011 Nr 113 poz. 657) nie zawierała sprecyzowanego katalogu, jakie konkretnie dane dotyczące zdarzenia medycznego mają być przetwarzane w systemie informacji. Regulator ograniczył się do enumeratywnego wymienienia w art. 11 ust.4 ustawy zbiorów danych pochodzących od poszczególnych podmiotów, jakie powinny być przetwarzane, nie precyzując ich dokładnie. Doprecyzowanie danych zdarzenia medycznego przetwarzanych w systemie informacji wprowadza §2 projektu rozporządzenia z 29 października 2019. Wydaje się, że dane, które wprowadzone §2 projektu ograniczone są do niezbędnego minimum, co może mieć pozytywny skutek dla usługodawcy, gdyż nie nakłada na niego dodatkowych obowiązków sprawozdawczych. Jednak równocześnie trudno mówić o jakimkolwiek ograniczeniu niedoprecyzowanego katalogu danych ujętych dotychczas w art.11 ust. 4 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Dane sprawozdawane do SIM są danymi w postaci elektronicznej oraz mają być przekazywane niezwłocznie jednak nie później niż w terminie dnia od zakończenia lub rozpoczęcia udzielania świadczenia zdrowotnego. Projektodawca określił również, że dane przetwarzane w SIM mają być udostępniane nie później niż 8 stycznia 2021 r.

Dane sprawozdawane do SIM po stronie usługodawcy zawężają się do pierwszej części kodu resortowego oraz nr REGON w przypadku zakładów leczniczych oraz dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą na podstawie wpisu do rejestru podmiotów leczniczych do numeru wpisu. W przypadku tych danych widoczne jest ich ograniczenie do niezbędnego minimum, gdyż bez tych podstawowych danych nie byłoby możliwe określenie usługodawcy.

Dane sprawozdawane do SIM po stronie usługobiorcy zgodnie z §2 projektu to numer PESEL, a w przypadku jego braku numer i seria paszportu, innego dokumentu stwierdzającego tożsamość lub karta pobytu w przypadku cudzoziemców, imię i nazwisko usługobiorcy, adres miejsca zamieszkania na terytorium RP, a w przypadku jego braku adres pobytu na terytorium RP. W przypadku gdy usługobiorca nie posiada nr PESEL bądź innych dokumentów umożliwiających stwierdzenie tożsamości lub niemożliwe jest ustalenie identyfikatora rodzica lub opiekuna prawnego dziecka do 6. miesiąca życia, nadać należy unikatowy numer pacjenta w formacie: odpowiednio dla dziecka XXXX-RRRR-NW oraz dla osoby powyżej 6. miesiąca życia XXXXX-RRRR-NN. XXXXX oznacza kolejny numer przypisany do konkretnej osoby, a RRRR rok. Projektodawca daje możliwość niepodawania adresu usługobiorcy w przypadku, gdy adres został wcześniej przekazany do SIM, co jest praktycznym rozwiązaniem, gdyż dane przekazane raz nie będą dublowane w systemie informatycznym. Natomiast w przypadku zmiany danych adresowych należy je sprawozdać do SIM.

Dane sprawozdawane do SIM identyfikujące świadczenie zdrowotne obejmują:
- kod świadczenia, wynikający z powiązania kodu funkcji ochrony zdrowia oraz kodu jednostki statystycznej,
- datę rozpoczęcia udzielania świadczenia zdrowotnego,
- datę zakończenia udzielania świadczenia zdrowotnego oraz datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia przebywania usługobiorcy na przepustce - tylko w przypadku pobytu usługobiorcy na oddziale szpitalnym,
- kod przyczyny głównej według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta - w przypadku świadczenia szpitalnego jest to rozpoznanie przy wypisie pacjenta, w przypadku gdy przyczyną główną jest rozpoznanie onkologiczne, wpisywane jest rozpoznanie lub podejrzenie nowotworu zgodne z danymi zawartymi w karcie DILO, w choroby rzadkiej znajdującej się w klasyfikacji ORPHANET dodatkowo jest przekazywany właściwy numer jej kwalifikacji, jeżeli usługobiorcy zostało udzielone świadczenie zdrowotne w rodzaju rehabilitacja lecznicza, dodatkowo przekazuje się kod według Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania,
- kod przyczyny głównej hospitalizacji zgodny z chorobą zasadniczą, wpisaną do historii choroby, w części dotyczącej wypisu pacjenta ze szpitala, o którym mowa w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta; w przypadku pobytu na oddziale szpitalnym, wszystkie pobyty usługobiorcy, któremu udzielono świadczenia zdrowotnego, pomiędzy wpisem do księgi głównej przyjęć i wypisów a wypisem z niej stanowią jedną hospitalizację, dane charakteryzujące poszczególne pobyty w oddziale są grupowane,
- kody przyczyn współistniejących według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta, spośród których pierwsze trzy przekazane do SIM zostaną udostępnione Narodowemu Funduszowi Zdrowia w celu rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej,
- kody przyczyn współistniejących istotnych w przypadku hospitalizacji, według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta; pierwszych pięć kodów przekazanych do SIM zostanie udostępnione Narodowemu Funduszowi Zdrowia w celu rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej,
- kody zrealizowanych istotnych procedur medycznych według polskiej wersji Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych Rewizja Dziewiąta CM, uznanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia za obowiązującą w związku z rozliczaniem świadczeń, w przypadku procedur nieokreślonych w polskiej wersji tego dokumentu usługodawca przekazuje do SIM kody zgodne z Międzynarodową Klasyfikacją Procedur Medycznych Rewizja Dziewiąta CM, a jeżeli kod dotyczy procedury o dokonania przeszczepu lub innej procedury określonej przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń ze środków publicznych – dodatkowo przekazuje się datę wykonania tej procedury i o przyjęcia w trybie nagłym z zagrożeniem życia pacjenta dodatkowo przekazuje się datę, godzinę i minutę w systemie 24-godzinnym wykonania tej procedury, wyłączeniem świadczeń udzielanych przez zespół ratownictwa medycznego,
- numer identyfikacyjny skierowania, na podstawie którego nastąpiło dane zdarzenie medyczne przetwarzane w systemie informacji.

Powyższy katalog danych identyfikujących świadczenie medyczne jest katalogiem bardzo szerokim, co wynika bezpośrednio ze specyfiki udzielania świadczeń. Projektodawca dla oddania procesu udzielania świadczeń określił niezbędne, wyrażone w § 2 ust. elementy identyfikujące świadczenie. Obecnie dane sprawozdawane są do NFZ, więc projektodawca zmienia niejako odbiorcę tych danych na SIM, który przekaże je NFZ.

Dane określające miejsce świadczenia zdrowotnego obejmują identyfikator miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego, czyli kod utworzony z części kodów resortowych część V i VII resortowego kodu identyfikacyjnego. Projektodawca w sposób minimalistyczny określił dane przetwarzane przez SIM dotyczące określenia miejsca świadczenia zdrowotnego. Są dane absolutnie niezbędne.

Dane określające dane pracownika medycznego udzielającego świadczenia zdrowotnego lub odpowiedzialnego za jego udzielenie, w przypadku wykonania operacji lub zabiegu dane operatora:
- identyfikator pracownika medycznego, na który składa się numer prawa wykonywania zawodu lub nr PESEL w przypadku, gdy pracownik nie ma nadanego numeru prawa wykonywania zawodu,
- imię (imiona) i nazwisko, jeżeli dany pracownik medyczny nie posiada identyfikatora pracownika medycznego,
- kod przynależności do danej grupy zawodowej określony zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia.

W tej części danych projektodawca również ograniczył przetwarzane informacje do niezbędnego minimum.

Dane dotyczące dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej zgodnie ze standardem Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA oraz – w odniesieniu do dokumentacji obrazowej – w formacie DICOM, wytworzonej w związku z udzielonym świadczeniem zdrowotnym, które obejmują:
- identyfikator nadawany przez system usługodawcy,
- rodzaj,
- datę wytworzenia,
- tryb udostępniania,
- adres repozytorium, w którym przechowywana jest dokumentacja medyczna.

Ostatnim zbiorem danych, które precyzuje projektodawca, są inne dane pozwalające na identyfikację zdarzenia medycznego. Obejmują one:
- identyfikator zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji,
- dane dotyczące płatnika: informację o rodzaju płatnika (podmiot finansujący lub współfinansujący udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej albo usługobiorca finansujący lub współfinansujący udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej) i identyfikator podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze środków publicznych zgodny z kodami resortowymi, jeżeli dotyczy placówki zgłaszającej zdarzenie medyczne,

- status komunikatu elektronicznego; komunikat może mieć status: nowy, aktualizacja, anulowanie
- dane osoby zamieszczającej w SIM dane o zdarzeniu medycznym - identyfikator pracownika medycznego lub identyfikator usługobiorcy.

Obie części zakresów danych nie wprowadzają żadnego novum w stosunku do obecnych regulacji dotyczących elektronicznego przetwarzania dokumentacji medycznej. Wszystkie opisane implementacje odnoszą się do wdrażanego systemu P1 i wynikają bezpośrednio z ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

W dalszej części projektu rozporządzenia projektodawca określa wyłączenia grup świadczeń, których nie należy przekazywać do SIM odpowiednio: przez lekarza POZ (szczepienia i badania), pielęgniarkę POZ (wizyta patronażowa), usługodawcę POZ (świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej i porady udzielane telefonicznie). Jest to pozytywne działanie projektodawcy odciążające powyższe podmioty części sprawozdawania świadczeń do SIM.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia z 29 października 2019 w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej jest kolejnym z kroków zmierzających do pełnej informatyzacji służby zdrowia w Polsce.

Proponowane przez projektodawcę rozwiązania mają na celu stworzenie syntetycznego powiązanego z sobą systemu informacyjnego przetwarzającego dane z zakresu zdarzeń medycznych. Projektodawca rzeczywiście okroił dane identyfikujące zdarzenie medyczne do minimum, kierując się względami celowościowymi. Jednak wątpliwość budzi sprawozdawanie przyczyn współistniejących i przyczyn współistniejących istotnych dla hospitalizacji przez SIM do NFZ. Takie rozwiązanie wpisuje się w działanie prewencyjne funduszu mogące zmierzać do uzasadnienia celowości przyszłych kontroli świadczeniodawcy oraz podważenia zasadności rozliczeń.

Wdrożenie nowych przepisów zostanie poprzedzone pilotażem, który ma się rozpocząć 1 lipca 2020 r.

Jeśli chcesz ściągnąć projekt, kliknij w: „Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej”.

Przeczytaj także: „Jakoś(ć) to będzie...”.

Zachęcamy do polubienia profilu „Menedżera Zdrowia” na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania kont na Twitterze i LinkedInie: www.twitter.com/MenedzerZdrowia i www.linkedin.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe