Wyślij
Udostępnij:
 
 

Wycenili świadczenia w opiece paliatywnej, pielęgnacji i psychiatrii

Źródło: KL, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
Redaktor: Krystian Lurka |Data: 13.06.2016
 
 
I można powiedzieć, że - w przeciwieństwie do kardiologii inwazyjnej - mają gest. Z projektów AOTMiT wynika, że nakłady na opiekę hospicyjną powinny być zwiększone i trzeba rozważyć zniesienie limitów dla tych świadczeń. Agencja rekomenduje podnoszenie wysokości taryf w zakresie pielęgnacji i 20-procentowy wzrost wyceny w przypadku oddziałów dziennych i oddziałów dziennych rehabilitacyjnych.
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji projekty do konsultacji opublikowała na swojej stronie internetowej, a uwagi do dokumentów będą przyjmowane do 19 czerwca 2016 roku.

- Na podstawie zlecenia ministra z 15 marca 2016 roku w sprawie ponownego określenia taryfy świadczeń w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz pielęgniarskiej opieki długoterminowej oraz na podstawie zarządzenia nr 23/2016 z 6 czerwca 2016 roku w sprawie zasad ustalania taryfy świadczeń w AOTMiT, prezes agencji informuje, że w zostały opublikowane projekty taryf świadczeń, celem przeprowadzenia konsultacji zewnętrznych - czytamy na stronie urzędu.

Jak informuje agencja, zgodnie z przyjętą i zaakceptowaną metodyką taryfikacji, proponowana wycena służy równoważeniu podaży i popytu na rynku świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

- Taryfikacja, obok precyzyjnego koszyka świadczeń gwarantowanych i mechanizmów ograniczających płatnika, jest jednym z narzędzi systemowych umożliwiających dokonywanie zmian w aktualnej strukturze podaży świadczeń, zgodnie z przyjętymi przez resort celami strategicznymi. W wielu obszarach systemu opieki zdrowotnej, bez wątpienia niezbędne jest docelowe wprowadzenie szeregu zmian systemowych, które wpłyną na skrócenie kolejek i zapewnienie dostępu do podstawowych świadczeń medycznych. Niemniej jednak zmiany taryf świadczeń mogą być dobrym doraźnym narzędziem wpływającym na rynek świadczeń. Po wprowadzeniu zmian taryf niezbędna jest obserwacja i wnikliwa analiza postępujących trendów w sektorze ochrony zdrowia i ocena jaki wpływ na oceniany obszar miała zmiana wyceny. Szczególnie istotne jest monitorowanie zachowań na rynku – czy kolejki będą zmniejszone, czy będą tworzyły się nowe podmioty zainteresowane udzielaniem świadczeń podstawowych i w jaki sposób wpłynie to zarówno na dostępność, liczbę pacjentów objętych opieką, jak i rentowność świadczeniodawców. Z uwagi na ograniczenia budżetowe, celem ustalania taryf jest z jednej strony zapewnienie możliwie najlepszej dostępności do świadczeń zdrowotnych zawartych w koszyku, z drugiej zaś - spełnienie zasad gospodarności w zakresie wydawania ograniczonych środków publicznych. Tym samym rekomendowana taryfa musi również być spójna i odzwierciedlać decyzje polityczne dotyczące wielkości środków przeznaczanych na finansowanie świadczeń zdrowotnych - informują przedstawiciele AOTMiT.

Przedstawiamy projekty taryf świadczeń z krótkimi uzasadnieniem.

Ma być więcej pieniędzy na hospicja

Szczegóły projektu z zakresu opieki paliatywnej dostępne są na stronie AOTMiT w zakładce: "Projekty taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna".

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, iż opieką paliatywną i hospicyjną w Polsce było objętych 81 145 osób w roku 2013 i 84 191 osób w roku 2014. Opieka paliatywna i hospicyjna powinna być integralną częścią krajowego systemu opieki zdrowotnej. Korzystają z niej pacjenci najsłabsi i najciężej chorzy, w przeważającej części z rozpoznaniem nowotworowym, ale nie tylko. Powinni oni mieć zapewnioną możliwie najlepszą opiekę, przede wszystkim tę związaną z łagodzeniem bólu i cierpienia.

Jak wynika z komunikatu agencji, AOTMiT doszła do wniosku, że nakłady, zarówno jednostkowe (taryfa) jak i całkowite (budżet) powinny być docelowo zwiększone i rozważone powinno być zniesienie limitów
dla tych świadczeń.

- Wyniki przeprowadzonej analizy rzeczywistych kosztów przekazanych przez świadczeniodawców wskazały, że konieczny jest wzrost finansowania poszczególnych świadczeń od 1,5 procent (hospicjum domowe) do 59 (osobodzień w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym). Osobodzień w hospicjum domowym dla dzieci powinien wzrosnąć o 35 procent, zaś porad a w poradni medycyny paliatywnej o 41 procent - czytamy w uzasadnieniu AOTMiT.

Ważnym elementem sytemu opieki długoterminowej jest pielęgniarska opieka domowa

Szczegóły projektu z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych dostępne są na stronie AOTMiT w zakładce: "Projekty taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej".

AOTMiT informuje, że szczególnie ważnym elementem sytemu opieki długoterminowej jest pielęgniarska opieka domowa, gdyż pozwala pacjentom na pozostanie w swoim środowisku. Mimo to od wielu lat eksperci uważają, że świadczenia są niedoszacowane.

- Potwierdzają to przeprowadzone przez agencję analizy danych kosztowych z których wynika, iż zarobki pielęgniarek realizujących te świadczenia są istotnie niższe niż średnie wynagrodzenie w tej grupie zawodowej, czy choćby pielęgniarek wykonujących podobne czynności w ramach hospicjum domowego. Wyniki przeprowadzonej analizy rzeczywistych kosztów przekazanych przez świadczeniodawców wskazały na wzrost finansowania o 44 procent za osobodzień w przypadku pacjentów przebywających pod różnymi adresami zamieszkania oraz 163,6 procent za osobodzień w przypadku pacjentów przebywających pod tym samym adresem zamieszkania. W wyliczeniach zaproponowano korektę polegającą na zstąpieniu wykazanej godzinowej stawki pielęgniarki z 15,59 zł na 25,25 (stawka godzinowa wynikająca z analiz w obszarze świadczeń realizowanych w hospicjum domowym).

Przyjęcie taryf w takiej wysokości, przy założeniu realizacji świadczeń na niezmienionym poziomie, wiązałoby się ze wzrostem nakładów po stronie płatnika o około 134 procent. Dlatego też AOTMiT rekomenduje sukcesywne podnoszenie wysokości taryf w ciągu dwóch kolejnych lat. W pierwszym okresie proponuje się zwiększenie obecnie obowiązujących taryf o połowę, od 1 stycznia 2018 roku zaś u zyskanie docelowego ich poziomu.

Stawiają na rozwój form opieki bardziej korzystnych dla samego pacjenta

Szczegóły projektu z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień dostępne są na stronie AOTMiT w zakładce:"Projekty taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień".

Uznając słuszność i efektywność rozwiązań wdrażanych i stosowanych w innych krajach, minister za jeden z celów strategicznych przyjął stopniowe ograniczanie psychiatrycznej opieki całodobowej, na rzecz promowania rozwoju oddziałów dziennych oraz pozaszpitalnych form opieki, w szczególności opieki nad pacjentem w jego środowisku, a także opieki nad pacjentem poniżej 18 roku życia.

Realizując te cele AOTMiT zaproponowała wysokości taryf, które w swoim założeniu mają przyczynić
się do rozwoju form opieki bardziej korzystnych dla samego pacjenta i jego powrotu do
funkcjonowania w społeczeństwie. Obecnie obowiązujące wyceny punktowe świadczeń ustalone
przez NFZ zostały zwiększone o: 20 procent w przypadku oddziałów dziennych i oddziałów dziennych rehabilitacyjnych; 25 procent w przypadku świadczeń związanych z opieką środowiskową; 10 procent w przypadku świadczeń ambulatoryjnych dla dzieci; 5 procent w przypadku pozostałych świadczeń ambulatoryjnych.

- Jednocześnie, w celu przeniesienia ciężaru opieki nad pacjentami chorymi psychicznie z lecznictwa
zamkniętego w kierunku opieki dziennej oraz środowiskowej, Agencja proponuje odejście od
limitowania świadczeń w zakresie oddziałów dziennych, świadczeń ambulatoryjnych dla dzieci oraz
leczenia środowiskowego - informuje AOTMiT.

Dodatkowo, agencja rekomenduje połączenie porad jednoimiennych, o takiej samej wartości
punktowej, realizowanych w różnych zakresach. Propozycja ta ma na celu zwiększenie przejrzystości
nadmiernie rozbudowanego katalogu świadczeń.

Uwagi do przedmiotowych projektów taryf będą przyjmowane do 19 czerwca 2016 roku, za pomocą formularzy dostępny na stroni AOTM w zakładce: "Projekt taryf: PSY, OPH, PODD"

Przeczytaj również tekst pod tytułem: "Zaburzenie rytmu serca (i nie tylko) z nową wyceną"
 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.