Wyślij
Udostępnij:
 
 
ze

Zenon Wasilewski: Oczekujemy regulacji, które umożliwią funkcjonowanie "prywatnych" na równi z "publicznymi"

Źródło: KL
Redaktor: Krystian Lurka |Data: 02.06.2016
 
 
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej. Ekspert z Business Centre Club odniósł się do projektu: - Konieczne jest stworzenie mechanizmów realnej konkurencji pomiędzy podmiotami leczniczymi o pozyskanie środków publicznych w oparciu o kryterium jakości świadczonych usług medycznych.
Zenon Wasilewski, ekspert do spraw prawa medycznego i członek BCC:
- Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw zostanie skierowany do prac parlamentarnych. Pomimo wielu kontrowersyjnych rozwiązań zapisanych w projekcie ocenić należy, że znajdują się w nim propozycje zmian ułatwiających wykonywanie działalności leczniczej.

- Ustawa o działalności leczniczej, która weszła w życie 1 lipca 2011 r. miała zmniejszyć zadłużenie zakładów opieki zdrowotnej poprzez możliwość ich przekształcenia w spółki kapitałowe i tym samym zwiększyć odpowiedzialność jednostek samorządu terytorialnego za szpitale. Niestety, nie doprowadziło to do poprawy ich sytuacji finansowej, pomimo podejmowanych działań naprawczych. Proponowane w ustawie zmiany w wielu aspektach mają zasadnicze znaczenie dla sprawnego funkcjonowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego, a przede wszystkim dla obywateli.

- Do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw BCC przekazał 29 kwietnia br. Ministerstwu Zdrowia obszerną opinię zawierającą szereg zastrzeżeń i szczegółowych uwag. Teraz chcemy odnieść się do:

- Po pierwsze: zakazu zbywania akcji i udziałów oraz wypłacania dywidendy. Głównym założeniem przyjętego przez rząd projektu jest odejście od konieczności przekształcania szpitali w spółki kapitałowe w przypadku wystąpienia straty, a jeśli szpital jest już prowadzony w formie spółki – zakazanie zbywania jego akcji i udziałów podmiotom prywatnym, aby nie stawały się one właścicielem większościowym. Przyjęte w projekcie regulacje to odejście od dotychczasowej filozofii prywatyzacji i komercjalizacji służby zdrowia. Wstrzymują proces komercjalizacji szpitali. W praktyce spowoduje to ograniczenie udziału sektora prywatnego w systemie ochrony zdrowia. Taka regulacja zaprzepaszcza szansę na innowacyjny, dynamiczny rozwój wielu podmiotów publicznych zainteresowanych współpracą z sektorem prywatnym i dobrymi praktykami zarządzania. Podobnie skutki spowoduje wprowadzenie zakazu wypłacania dywidendy w spółkach kapitałowych, w których ponad 51% akcji albo udziałów posiadają Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego albo uczelnia medyczna.

- Po drugie: działań naprawczych. Proponowana droga naprawcza pokrycia we własnym zakresie (SPZOZ) ujemnego wyniku finansowego za rok obrotowy, a jeśli to nie wystarczy przez podmiot tworzący (zamiast obowiązku zmiany organizacyjno-prawnej) jest zdecydowanie niewystarczająca dla zapewnienia efektywnej poprawy funkcjonowania danego podmiotu. Przyjęcie takiej regulacji może skutkować przeniesieniem niestabilności finansowej z konkretnego podmiotu leczniczego na jego organ założycielski.
- Po trzecie: skutków regulacji. Takie propozycje zawarte w projekcie ustawy wpłyną niekorzystnie na stan finansów publicznych. Mogą spowodować niekorzystne zmiany na rynku usług medycznych. A w końcowym efekcie uderzyć w pacjentów. Budzą poważne zastrzeżenia co do ich zgodności z Konstytucją RP i orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego przede wszystkim w zakresie gwarancji swobody działalności gospodarczej.

- Po czwarte: zniesienia obowiązku polis ubezpieczeniowych. Szpitale nie będą miały obowiązku ubezpieczenia się. Na akceptację zasługuje propozycja zniesienia obowiązku posiadania przez podmiot prowadzący szpital umowy ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych. Nie powoduje to zwolnienia podmiotu leczniczego z odpowiedzialności z tytułu zaistniałego zdarzenia medycznego. Błędem było nakładanie na szpitale nowych obciążeń bez wskazania źródeł ich finansowania i braku symulacji skutków ekonomicznych oraz analizy ofert ze strony firm ubezpieczeniowych.

- Reasumując, opowiadamy się za potrzebą dalszej przebudowy systemu ochrony zdrowia. Konieczne jest stworzenie mechanizmów realnej konkurencji pomiędzy podmiotami leczniczymi (bez względu na formę własności) o pozyskanie środków publicznych w oparciu o kryterium jakości świadczonych usług medycznych. Oczekujemy wypracowania regulacji, które umożliwią funkcjonowanie podmiotów prywatnych na równych prawach z publicznymi.

Przeczytaj również tekst pod tytułem: "Ile szpitali padnie w przyszłym roku, ile w następnym?"

Zachęcamy do polubienia profilu "Menedżera Zdrowia" na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia/ i obserwowania konta na Twitterze: www.twitter.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.