Wyślij
Udostępnij:
 
 
iStock

Zmiana izby

Źródło: Gazeta Lekarska
Redaktor: Krystian Lurka |Data: 05.08.2022
 
 
Jak wygląda procedura przejścia lekarza lub lekarza dentysty do innej okręgowej izby lekarskiej i w jakim przypadku proces ten może zostać wstrzymany? Odpowiadamy.
W przypadku złożenia przez lekarza lub lekarza dentystę wniosku o przeniesienie do innej izby lekarskiej, komisja ORL izby, do której następuje przeniesienie, stwierdza nie tylko formalną poprawność wniosku i kompletność towarzyszących mu dokumentów, lecz także zasięga informacji o karalności w Rejestrze Ukaranych Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej oraz o ewentualnym prowadzeniu postępowania przez okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, zawisłości sprawy w sądzie lekarskim, zawieszeniu prawa wykonywania zawodu lekarza albo postępowaniu prowadzonym przez okręgową radę na podstawie art. 11 lub 12 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Ta procedura jest uregulowana w § 20 ust. 5 i 6 Regulaminu szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, wpisywania na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów, prowadzenia okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów i Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej, który jest załącznikiem nr 1 do uchwały nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r., wydanej na mocy ustawowego prawa NRL do określenia szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty i prowadzenia rejestru lekarzy1. Członkowie izb lekarskich są zobowiązani stosować się do uchwał organów izb lekarskich2.

W przypadku uzyskania informacji o toczącym się w stosunku do lekarza postępowaniu komisja jest zobowiązana wystąpić do okręgowej rady lekarskiej z wnioskiem o nieprzyjęcie lekarza do izby i niewpisanie go na listę członków, a okręgowa rada podejmuje w tej sprawie stosowną uchwałę.

Przypisy:
1. Art. 8 ust. 2 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 790 z późn. zm.).
2. Art. 8 pkt. 3 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1342).


Komentarz opublikowano w „Gazecie Lekarskiej” 7–8/2022.

 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.