Specjalizacje, Kategorie, Działy

Czy w subklinicznym migotaniu przedsionków jest wskazana profilaktyka?

Udostępnij:
Mózg jest najwrażliwszym na uszkodzenia narządem, stąd trwa wiele badań nad opracowaniem strategii zapobiegających najczęstszym przyczynom. Jedną z nich jest migotanie przedsionków i o ile w chorobie objawowej medycyna dysponuje sporym arsenałem, o tyle wątpliwości pojawiają się w przypadku postaci subklinicznej.
Subkliniczne migotanie przedsionków jest krótkotrwałe, bezobjawowe i zwykle można je wykryć jedynie poprzez monitorowanie za pomocą rozruszników serca lub defibrylatorów. Jest to bardzo podstępna postać choroby, która - według danych literaturowych - wiąże się ze zwiększonym ryzykiem udaru mózgu nawet 2,5-krotnie. Korzyści z leczenia doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi budzą jednak kontrowersje, które postanowił rozstrzygnąć zespół naukowców skupionych wokół badania ATRESIA. Wyniki opublikowano na łamach „The New England Journal of Medicine”.

4012 pacjentów z subklinicznym migotaniem przedsionków trwającym od 6 minut do 24 godzin (średni wiek około 77 lat i wynik w CHA2DS2-VASc około 4) przydzielono losowo do grupy otrzymującej apiksaban w dawce 5 mg dwa razy na dobę (lub 2,5 mg dwa razy na dobę) lub aspirynę w dawce dobowej 81 mg; w przypadku wystąpienia subklinicznego migotania przedsionków trwającego dłużej niż 24 godziny lub wystąpienia objawów przerywano podawanie leku i rozpoczynano leczenie przeciwzakrzepowe. Postępowanie prowadzono około 4 lat.

W okresie obserwacji udar mózgu lub epizod żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wystąpił u 55 pacjentów w grupie otrzymującej apiksaban (co przekłada się na 0,78 proc. na pacjentorok) i u 86 pacjentów w grupie przyjmującej aspirynę (1,24 proc. na pacjentorok), co przemawia za niewielką, acz istotną statystycznie przewagę apiksabanu. W przypadku leków przeciwzakrzepowych nieuchronnie pojawia się pytanie o ryzyko krwawień. Częstość poważnych wynosiła 1,71 proc. na pacjentorok w grupie otrzymującej apiksaban i 0,94 proc. na pacjentorok w grupie otrzymującej aspirynę, a krwawienie, które doprowadziło do zgonu, wystąpiło u 5 i 8 pacjentów w grupie otrzymującej odpowiednio apiksaban i aspirynę.

Wśród pacjentów z subklinicznym migotaniem przedsionków korzyści z apiksabanu są - lecz niewielkie, zwiększenie ryzyka poważnych krwawień jest - lecz niewielkie. Na podstawie powyższych, zbiorczych wyników trudno będzie o wyznaczenie jednoznacznego postępowania, bardziej szczegółowe wnioski mogą przynieść analizy danych subpopulacji.
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.