SPECJALIZACJE ONKOLOGIA
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Dodanie palbocyklibu do leczenia chorych na raka piersi z przerzutami nie pogarsza jakości życia
Źródło: Annals of Oncology/KS
Autor: Marta Koblańska |Data: 09.03.2018
 
 
Zgodnie z opublikowanymi w Annals of Oncology wynikami badania PALOMA-2 dodanie palbocyklib to letrozolu pozwala na uzyskanie podobnej jakości życia zależnej od stanu zdrowia (health-related quality of life, QOL) oraz złagodzenie bólu u chorych na HER2-ujemnego raka piersi z obecnością receptora estrogenowego w wieku pomenopauzalnym w porównaniu z samym letrozolem.
Do badania PALOMA-2 kwalifikowano chore na raka piersi z przerzutami w wieku pomenopauzalnym, które przydzielano losowo do grupy otrzymującej palbocyklib z letrozolem (444 chore) lub placebo z letrozolem (222 chore). Mediana okresu obserwacji wyniosła 23 miesiące, a QOL oceniano przy użyciu kwestionariuszy Functional Assessment of Cancer Therapy–Breast (FACT-B) i –General (FACT-G) oraz Euro-QOL-5 Dimension (EQ-5D).

Średni wiek w grupie otrzymującej palbocyklib i placebo wyniósł odpowiednio 62 i 61 lat. Początkowe średnie oceny wg kwestionariusza FACT-B były podobne w obu grupach i wyniosły 101,5 oraz 103,2, odpowiednio u chorych otrzymujących palbocyklib i placebo. Jak podkreślili autorzy, wartości te są podobne do uzyskanych u osób zdrowych.

Całkowita zmiana w porównaniu z wartością początkową wyniosła –0,11 w grupie leczonej palbocyklibem i 0,22 w grupie placebo, ze statystycznie istotną różnicą pomiędzy grupami (p=0,782). Zmiana ta jednak nie osiągnęła wartości granicznej (7 punktów), wskazującej, że dodanie palbocyklibu wykazuje klinicznie istotny niekorzystny wpływ na QOL.

Początkowe oceny wg kwestionariusza FACT-G były również podobne (77,7 w grupie leczonej palbocyklibem i 79,1 w grupie placebo), a całkowita zmiana w porównaniu z wartością początkową wyniosła –0,39 w grupie leczonej palbocyklibem i –0,53 w grupie placebo (p=0,883). Oceny wg kwestionariusz EQ-5D również nie wykazywały różnic pomiędzy grupami. W większości skal szczegółowych kwestionariusza FACT-B wielkość zmiany oceny początkowej była podobna w obu grupach, przy czym czas do pogorszenia oceny wg kwestionariusza FACT-B wskazywał na korzyści z leczenia palbocyklibem, jednak bez istotności statystycznej.
Odnotowano różnice w zakresie skali szczegółowej, oceniającej ból w poszczególnych obszarach ciała, ze statystycznie istotną poprawą w stosunku do wartości początkowej w grupie leczonej palbocyklibem, wynoszącej –0,256 w porównaniu z –0,098 (p=0,018).
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe