SPECJALIZACJE ONKOLOGIA
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
FDA zarejestrowała pierwszy lek do leczenia raka piersi z obecnością genu BRCA
 
Kategorie: Pierś
Działy: Doniesienia naukowe
Amerykańska Agencja Żywności i Leków (Food and Drug Administration, FDA) rozszerzyła rejestrację inhibitora PARP olaparybu (Lynparza) o leczenie chorych na raka piersi z przerzutami z obecnością genu BRCA. Olaparyb wcześniej zarejestrowano do leczenia chorych na BRCA-dodatniego raka jajnika.
Rejestrację w opisywanym wskazaniu oparto na wynikach wielośrodkowego, otwartego badania klinicznego OlympiAD, do którego włączono 302 chore, które przydzielono losowo (2:1) do grupy otrzymującej olaparyb w dawce 300 mg doustnie dwa razy na dobę (n=167) lub chemioterapie wybraną przez badacza (kapecytabina, erybulina lub winorelbina; n=66). U wszystkich chorych rozpoznano HER2-ujmenego raka piersi z przerzutami, i nosicielstwo mutacji w genie BRCA, a wszystkie chore otrzymały wcześniej chemioterapię adiuwantową lub z powodu choroby przerzutowej. Czynniki stratyfikacyjne randomizacji obejmowały wcześniejszą chemioterapię opartą na pochodnych platyny, wcześniejsze stosowanie chemioterapii z powodu choroby przerzutowej oraz stan receptora hormonalnego. Pierwszorzędowym punktem końcowym badania było przeżycie wolne od progresji choroby.

Mediana przeżycia wolnego od progresji choroby (progression-free survival, PFS) w niezależnej ocenie centralnej wyniosła 7 miesięcy w grupie leczonej olaparybem i 4,2 miesiąca w grupie otrzymującej chemioterapię (współczynnik ryzyka [hazard ratio, HR] 0,58; 95% CI, 0,43–0,80; p=0,0009). Obiektywny odsetek odpowiedzi u chorych z choroba mierzalną w grupie leczonej olaparybem wyniósł 52% (95% CI, 44%–60%), a w grupie z chemioterapią 23% (95% CI, 13%–35%). Odsetek całkowitych odpowiedzi był także lepszy w grupie leczonej olaparybem (7,8% vs 1,5% w porównaniu z chemioterapią).

Najczęstsze działania niepożądane (> 20% chorych) w grupie leczonej olaparybem obejmowały nudności (58%), niedokrwistość (40%), zmęczenie (w tym osłabienie, 37%), wymioty (30%), neutropenię (27%), zakażenia układu oddechowego (27%), leukopenię (25%), biegunkę (21%), i bol głowy (20%). Odsetek chorych, u których przerwano leczenie wyniósł 5% i 8% odpowiednio w grupie otrzymującej olaparyb i chemioterapię.
FDA zarejestrowała także test BRACAnalysis CDx do wykrywania mutacji w genie BRCA w komórkach rozrodczych.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe