SPECJALIZACJE ONKOLOGIA
 
Wyślij
Udostępnij:
 
 
IMPAKT 2017: TIL a odpowiedź na leczenie u chorych HER2-dodatniego raka piersi
 
Kategorie: Pierś
Działy: Doniesienia naukowe
W trakcie IMPAKT Breast Cancer Conference przedstawiono wyniki metaanalizy, wskazujące, że początkowa liczba limfocytów naciekających guz (tumour infiltrating lymphocytes, TIL) w materiale biopsyjnym od chorych na HER2-dodatniego raka piersi, pobranym przed leczeniem statystycznie istotnie wiąże sie z odsetkiem patologicznych odpowiedzi całkowitych (pathological complete response, pCR) po chemioterapii neoadjuwantowej w skojarzeniu z lekiem anty-HER2 (trastuzumab, lapatynib lub ich skojarzenie).
Autorzy przeprowadzili przegląd systematyczny bez piśmiennictwa PubMed, Embase i Cochrane, baz randomizowanych badań klinicznych oceniających neoadjuwantową chemioterapie w skojarzeniu z trastuzumabem, lapatynibem lub obydwoma lekami u chorych na HER2-dodatniego raka piersi. Analizowano zależność pomiędzy odsetkiem pCR a poziomem TIL przed leczeniem, porównując podgrupy chorych z wysokim poziomem TIL przed leczeniem z “pozostałymi” poziomami TIL (czyli innymi niż wysoki).

Analizą objęto 1256 chorych uczestniczących w badaniach klinicznych CherLOB, GeparQuattro, GeparQuinto, GeparSixto i NeoALTTO z leczeniem neoadjuwantowym. Chorych stratyfikowano do podgrup w zależności od poziomu TIL, na podstawie wartości granicznych dla „wysokiego poziomu” TIL określonych w każdym badaniu. Wartość graniczna dla wysokiego poziomu TIL wynosiła 60% w pierwszych 4 badaniach z leczeniem trastuzumabem, lapatynibem lub ich skojarzeniem z neoadjuwantową chemioterapią opartą na antracyklinach i taksanach; w badaniu NeoALTTO wartość graniczna wynosiła 30%, a schemat leczenia obejmował trastuzumab, lapatynib lub ich skojarzenie z neoadjuwantową chemioterapią opartą tylko na taksanach.

Analiza danych ze wszystkich 5 badań, przeprowadzona przy użyciu modeli efektów losowych i ustalonych wykazała statystycznie istotny związek pomiędzy odsetkiem pCR a wysokimi poziomami TIL przed leczeniem, z ilorazem szans (odds ratio, OR) 2,46; 95% przedział ufności (confidence interval, CI) 1,36, 4,43 (p=0,003).

Nie odnotowano żadnego związku pomiędzy wysokim a innym niż wysoki poziomem TIL w zakresie odpowiedzi na leki anty-HER2, trastuzumab w porównaniu z lapatynibem w porównaniu ze skojarzeniem trastuzumab/lapatynib (p=0,747), a także pomiędzy schematami chemioterapii zawierającymi antracykliny i taksany a zawierającymi tylko taksany (p=0,201).

Związek pomiędzy pCR I wysokim poziomem TIL był większy u 869 chorych uczestniczących w badaniach klinicznych CherLOB, GeparQuattro, GeparQuinto, GeparSixto z chemioterapią neoadjuwantową zawierającą antracykliny i taksany, w których zastosowano 60% wartość graniczną dla określenia wysokiego poziomu TIL, OR 2,88; 95% CI 2,03, 4,08 (p <0,001).

Autorzy podsumowali, że u chorych na HER2-dodatniego raka piersi wysoki poziom TIL wiąże sie ze zwiększeniem prawdopodobieństwa pCR, niezależnie od stosowanych leków anty-HER2 i schematów chemioterapii. Podgrupa chorych z poziomem TIL >60% przed leczeniem wykazywała silniejszy związek z chemioterapią adjuwantową w skojarzeniu z lekami anty-HER2.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe