Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Niwolumab w codziennej praktyce klinicznej – zachęcające dane z badania klinicznego ENLARGE-Lung

Źródło: Katarzyna Stencel/M. Sebastian, DGHO, 2019
Redaktor: Maciej Chyziak |Data: 29.07.2020
 
 
Dane z prospektywnego, nieinterwencyjnego badania klinicznego ENLARGE-Lung przeprowadzonego w Niemczech, wskazują dłuższy czas przeżycia całkowitego chorych leczonych niwolumabem niż ten sam parametr w badaniach rejestracyjnych CheckMate-017 i CheckMate-057.
Niwolumab, przeciwciało anty PD-1 stosuje się standardowo w 2. linii leczenia chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca po niepowodzeniu chemioterapii. W badaniach rejestracyjnych CheckMate-017 (rak płaskonabłonkowy) i CheckMate-057 (rak niepłaskonabłonkowy) wykazano wydłużenie czasu przeżycia całkowitego u chorych leczonych niwolumabem w porównaniu do chorych leczonych docetakselem.

Dane z praktyki klinicznej
Od sierpnia 2016 do lutego 2019 roku do krajowego, prospektywnego, nieinterwencyjnego badania klinicznego ENLARGE-Lung, przeprowadzanego w Niemczech włączono ponad 880 chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w stopniu zaawansowania IIIB/IV, a dane z analizy pośredniej dotyczą pierwszych 660 chorych.
Pierwszorzędowym punktem końcowym badania był czas przeżycia całkowitego (ang. overall survival, OS), a drugorzędowe punkty końcowe obejmowały czas wolny od progresji choroby (ang. progression free survival, PFS), odsetek odpowiedzi na leczenie, bezpieczeństwo oraz jakość życia.
Mediana OS u chorych leczonych niwolumabem w ramach badania klinicznego ENLARGE wynosiła 12 miesięcy. U chorych na raka płaskonabłonkowego mediana OS wyniosła 10,4 miesiąca (wobec 9,2 miesiąca w badaniu rejestracyjnym CheckMate-017), a u chorych na raka niepłaskonabłonkowego 13,1 miesiąca (wobec 12,2 miesiąca w badaniu rejestracyjnym CheckMate-057). Warto podkreślić, że do badania klinicznego ENLARGE-Lung kwalifikowano także chorych po 70 roku życia (chorzy między 70 a 80 rokiem życia stanowili 28%, podczas gdy chorzy w wieku 80 lat i więcej 6%) a mediana OS u chorych w wieku  75 lat (około 17% chorych) wynosiła 10,8 miesiąca. Kolejną grupę chorych włączanych do badania ENLARGE-Lung stanowili chorzy z obecnością zmian przerzutowych w ośrodkowym układzie nerwowym (22%) i dla tej grupy dane dotyczące czasu przeżycia całkowitego są również zachęcające (mOS 11,5 miesiąca).
Do badania ENLARGE-Lung włączano nie tylko chorych w dobrym lub bardzo dobrym stopniu sprawności, ale także chorych w stopniu sprawności ECOG 2 (10% chorych, mOS 7,5 miesiąca).
Dane z badania klinicznego ENLARGE-Lung pochodzą także od chorych, u których niwolumab stosowano w 3. i kolejnych liniach leczenia (24% chorych). U chorych, u których niwolumab stosowano w 3. linii leczenia (ponad 18% chorych) mOS wynosiła 11,5 miesiąca, podczas gdy u chorych, u których niwolumab stosowano jako leczenie 4. lub kolejnych linii (około 4% chorych) mOS wynosiła 20,1 miesiąca.
Odsetek działań niepożądanych dowolnego stopnia związanych z leczeniem wynosił u chorych leczonych w ramach badania klinicznego ENLARGE-Lung 30% (wobec 58% w badaniu klinicznym CheckMate-017 i 69,3% w badaniu klinicznym CheckMate-057). Działania niepożądane w stopniu 3-4 według CTCAE (ang. common terminology criteria for adverse events) występowały u 6% chorych leczonych w ramach badania ENLARGE-Lung i u 6,9% i 10,5% odpowiednio w badaniu CheckMate-017 i CheckMate-057.
Wnioski z danych
Zachęcające dane z badania klinicznego ENLARGE-Lung, będące danymi z rutynowej praktyki klinicznej potwierdzają skuteczność i bezpieczeństwo leczenia niwolumabem w niewyselekcjonowanej grupie chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca, w tym u chorych z przerzutami w ośrodkowym układzie nerwowym, chorych w gorszym stopniu sprawności oraz u chorych, u których niwolumab stosowany był w 3. i kolejnych liniach leczenia. Podsumowując niwolumab okazał się bardziej skuteczny u pacjentów w codziennej praktyce klinicznej w porównaniu do badań rejestracyjnych (mediana OS, cała badana populacja).
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe