Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Do 5 tys. zł dofinansowania na kursy za granicą dla lekarzy

Redaktor: Iwona Konarska |Data: 29.07.2022
 
 
Do 30 września br. lekarze i lekarze dentyści będący członkami OIL w Warszawie mogą się starać o dofinansowanie staży, kursów i warsztatów w zagranicznych ośrodkach.
Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie kontynuuje program stypendialny dla lekarzy i lekarzy dentystów.

Stypendia w kwocie do 5 tys. zł przyznawane są dwa razy w roku dla pięciu lekarzy, którzy uzyskają największą liczbę punktów w danym postępowaniu.

Pierwszy termin składania wniosków minął 30 marca. Obecnie trwa nabór na jesienną turę. Wnioski można składać do 30 września 2022 r. Aby wziąć udział w tym postępowaniu, należy złożyć wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami:
• dokumentem potwierdzającym wynik z LEK/LDEK/PES,
• listą publikacji naukowych, ogłoszeń zjazdowych kandydata,
• dokumentem potwierdzającym odbyte staże lub kursy,
• zgodą kierownika ośrodka szkolącego,
• potwierdzeniem dokonania doskonalenia zawodowego w okresie czteroletnim,
• dodatkowo, osoba ubiegająca się o dofinansowanie musi złożyć oświadczenie o znajomości języka obcego, w którym prowadzony będzie staż, kurs lub szkolenie oraz inne dokumenty (np. rekomendacje, publikacje, dyplomy uzyskania stopnia naukowego, dyplomy studiów podyplomowych) mogące uzasadniać aplikację,
• niezbędne jest też złożenie zobowiązania do zwrotu przyznanej kwoty stypendium w razie jego nieprawidłowego wykorzystania lub niezłożenia wymaganego sprawozdania.

Wszystkie wskazane wyżej dokumenty należy składać elektronicznie na adres e-mail: stypendia@oilwaw.org.pl.

Osoby, którym zostanie przyznane stypendium, zobowiązane są do dostarczenia oryginałów dokumentów w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu stypendium bezpośrednio do sekretariatu Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Opracowanie: INK
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.