SPECJALIZACJE LEKARZ POZ
 
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
NFZ o warunkach umów w POZ
 
Działy: Aktualności
Narodowy Fundusz Zdrowia określił warunki zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
Przedmiot umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, stanowi realizacja świadczeń gwarantowanych udzielanych świadczeniobiorcom przez świadczeniodawcę w warunkach ambulatoryjnych, a w przypadkach uzasadnionych medycznie – w warunkach domowych albo w środowisku nauczania i wychowania, finansowanych przez Fundusz.

Stosownie do przedmiotu umowy, świadczeniodawca obowiązany jest do informowania świadczeniobiorców o świadczeniach gwarantowanych udzielanych w ramach programów profilaktycznych. W tym celu świadczeniodawca umieszcza w miejscu udzielania świadczeń, zaproszenie skierowane do świadczeniobiorców spełniających wymagania do udziału w programie, wraz z krótką charakterystyką świadczenia oraz wskazaniem zasad jego realizacji.

W rodzaju poz wyodrębnia się następujące przedmioty wniosku i umowy:

1) świadczenia lekarza poz;
2) świadczenia pielęgniarki poz;
3) świadczenia położnej poz, w tym - pod warunkiem spełnienia wymagań do realizacji:

a) świadczenia położnej poz w Programie profilaktyki raka szyjki macicy,
b) świadczenia położnej poz w opiece nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej;

4) świadczenia pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej udzielane w środowisku nauczania i wychowania, zwane dalej „świadczeniami pielęgniarki szkolnej”;
5) świadczenia transportu sanitarnego w poz.

Przedmiotem umów objęte są następujące nazwy i kody:

1) 85121100-4 Ogólne usługi lekarskie;
2) 85141100-0 Usługi świadczone przez położne;
3) 85141200-1 Usługi świadczone przez pielęgniarki;
4) 85120000-6 Usługi medyczne i podobne.

Świadczenia gwarantowane w poz obejmują świadczenia z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej, chorób wewnętrznych oraz pediatrii, ukierunkowane na promocję zdrowia, profilaktykę, diagnostykę schorzeń, leczenie, zapobieganie lub ograniczanie niepełnosprawności oraz usprawnianie i pielęgnację świadczeniobiorcy podczas choroby, udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

Świadczenia gwarantowane w zakresie poz udzielane są:

m.in. osobom znajdującym się na listach świadczeniobiorców lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz, które zgodnie z posiadanymi uprawnieniami złożyły u świadczeniodawcy, odpowiednio, deklarację wyboru: świadczeniodawcy i lekarza poz, świadczeniodawcy i pielęgniarki poz, świadczeniodawcy i położnej poz, o której mowa w ustawie o poz, włączając w to zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby uprawnione do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji, osobom znajdującym się na odpowiednich listach uczniów, świadczeniobiorcom znajdującym się na listach lekarza poz.
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe