Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

NFZ odpowiedział na interwencję RPO w sprawie wycieku danych osobowych

Udostępnij:
Obywatel poskarżył się Narodowemu Funduszowi Zdrowia na brak lekarza w placówce weekendowej pomocy medycznej. NFZ skargę przekazał placówce, której dotyczyła, wraz z jego danymi osobowymi. – Ustalenie faktu obecności bądź absencji lekarza w placówce nie wymagało przekazania danych osoby skarżącej – poinformował Rzecznik Praw Obywatelskich.
Mimo że organem właściwym dla ochrony danych osobowych jest prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, RPO poprosił prezesa NFZ Filipa Nowaka o informację co do sposobu rozpatrywania skarg i wniosków, zwłaszcza w zakresie ochrony danych osobowych autorów skarg. Chodzi zarówno o centralę NFZ, jak i oddziały wojewódzkie.

W zgłoszonej do RPO sprawie ustalenie faktu obecności bądź absencji lekarza w placówce nie wymagało przekazania danych osoby skarżącej. Z informacji na stronie internetowej NFZ wynika jedynie zakres przedmiotowy możliwych wniosków i skarg oraz wymagania formalne, jakie skarga musi spełniać.

NFZ powołuje się na ustawę i procedurę
Odpowiedzi udzieliła Małgorzata Dziedziak, zastępca prezesa NFZ, która wskazała, że głównym aktem prawnym regulującym podstawowe zasady rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia jest ustawa. Dokumentem wewnętrznym, który określa zasady postępowania przy rozpatrywaniu skarg i wniosków, jest procedura. Z kolei dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych i obowiązków ustawowych Narodowego Funduszu Zdrowia w szczególności wskazanych w ustawie, w tym rozpatrywania skarg i wniosków.

Małgorzata Dziedziak tłumaczyła także, że jeżeli rozpatrzenie skargi lub wniosku wymaga uprzedniego zbadania i wyjaśnienia sprawy, organ właściwy do rozpatrzenia zbiera niezbędne materiały.

Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, ten, do którego wniesiono skargę lub wniosek, rozpatruje sprawy należące do jego właściwości, a pozostałe przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, właściwym organom, przesyłając odpis skargi lub wniosku, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego skargę lub wniosek.

– Ponieważ nie znamy treści skargi, możemy domniemywać, że NFZ po przeanalizowaniu zarzutów zawartych w skardze nie stwierdził przesłanek do jej rozpatrzenia i działając zgodnie z przepisami, przekazał ją do rozpatrzenia zgodnie z właściwością – odpowiedziała Małgorzata Dziedziak.
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.