Specjalizacje, Kategorie, Działy
Archiwum

Premia dla podmiotów dbających o jakość świadczeń medycznych

Udostępnij:
Publikujemy komentarz wiceprezesa zarządu Pracodawców RP Jacka Cieplaka dotyczący projektów ustaw o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta oraz praw pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – ekspert pisze między innymi o premiowaniu szpitali.
Komentarz Jacka Cieplaka, wiceprezesa zarządu Pracodawców RP:
Pracodawcy RP od lat czynią aktywne starania, aby wdrożyć do polskiego porządku prawnego przepisów, które premiowałyby podmioty dbające o jakość realizowanych świadczeń medycznych. Polskiemu systemowi opieki zdrowotnej potrzebna jest ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Etap, w którym projekt pojawił się w Sejmie, stanowi kamień milowy i kulminację trwającego od lat procesu legislacyjnego. Kolejnym ważnym projektem zarówno dla pacjentów, jak i całego systemu, jest projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Pokładamy olbrzymie nadzieje, że zaproponowane w tych projektach poselskich rozwiązania zapewnią zmianę organizacji i finansowania polskiego systemu opieki zdrowotnej na model zorientowany na efekty leczenia.

Warto podkreślić, że model organizacji opieki oparty na wynikach leczenia sprzyja upowszechnieniu opieki koordynowanej i kompleksowej, jak również zapewnia optymalne korzystanie z zasobów kadrowych, sprzętowych, organizacyjnych – a to zapewne może przyczynić się do poprawy dostępności do opieki zdrowotnej, a także innowacyjnych technologii.

Odnosząc się do ustawy o jakości, należy zwrócić uwagę, że niezwykle ważną kwestią jest to, że oddzielono funkcję instytucji akredytacji od płatnika, którym jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Poza tym bardzo liczymy, że w konsekwencji zaproponowanych rozwiązań nastąpi rozwój i rozszerzenie kompetencji ośrodka akredytacyjnego, który jako niezależna agencja będzie oceniać jakość i wskazywać kierunki działania, poprawiając efektywność leczenia i bezpieczeństwo pacjentów, zamiast – tak jak to było w poprzednich projektach – likwidacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. W projekcie tym odstąpiono również od kontrowersyjnych rozwiązań dotyczących klauzuli no fault.

Jeśli natomiast chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, to projekt ten wprowadza rekompensaty bez orzekania o winie. Rozwiązanie to będzie stosowane do zdarzeń medycznych będących następstwem udzielenia lub zaniechania udzielenia świadczeń zdrowotnych i tylko w systemie finansowanym z pieniędzy publicznych. Podmiotem wskazanym do rozstrzygania w sprawach rekompensaty z tytułu zdarzeń medycznych w pierwszej instancji oraz obsługi funduszu będzie Rzecznik Praw Pacjenta. Przy czym wniesienie do sądu sprawy o odszkodowanie lub zadośćuczynienie wyklucza rozpatrzenie wniosku przez RPP. To dobry i wyczekiwany model postępowania. W przyszłości należy rozważyć objęcie tym postępowaniem również wszystkich świadczeń opieki zdrowotnej – bez względu na model ich finansowania, a także zdarzeń niepożądanych.

Mamy nadzieję, że zaproponowane przepisy to szansa na rozwój działalności leczniczej – model finansowania oparty na wynikach będzie premiował podmioty lecznicze o najwyższych wynikach jakościowych.

Oba te projekty są wyczekiwane i niezwykle ważne dla polskiego systemu opieki zdrowotnej.

Przeczytaj także: „Ustawa o jakości w Sejmie”, „Nowe przepisy o jakości – komentarz eksperta”, „Nowe przepisy o jakości w Sejmie”, „Nie zlikwidują CMJ – to dobra decyzja” i „Odszkodowania za niepożądane zdarzenia – w przepisach o jakości”.

 
Archiwum
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.