SPECJALIZACJE LEKARZ POZ
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Równe szanse dla poradni AOS w konkursach
Źródło: mat press/MK
Autor: Marta Koblańska |Data: 05.11.2018
 
 
Porozumienie Zielonogórskie po raz kolejny interweniuje w sprawie zasad organizowania konkursów na udzielanie świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS). Federacja zwróciła się ponownie do ministra zdrowia z wnioskiem o systemowe ich uporządkowanie oraz o ich rozdzielenie od świadczeń realizowanych w poradniach przyszpitalnych w ramach podstawowego zabezpieczenia szpitalnego (PZS).
W piśmie do ministra zdrowia prezes Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski ostrzega, że pozostawienie obecnie obowiązujących kryteriów preferujących poradnie przyszpitalne i duże przychodnie przy kontraktowaniu AOS grozi ograniczeniem dostępności do tego zakresu świadczeń w wielu mniejszych przychodniach poza szpitalami. Ponadto jest to zagrożenie dla funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej. To tam właśnie będą masowo zgłaszać się pacjenci, którzy nie dostaną się do innego specjalisty.

Porozumienie Zielonogórskie powtarza swoje wcześniejsze postulaty dotyczące tej kwestii. Pierwszy z nich to umożliwienie tworzenia w trybie pozakonkursowym brakujących jednoimiennych poradni przyszpitalnych funkcjonujących w ramach PZS, na co obecnie zapisy ustawowe nie pozwalają. Federacja proponuje także ograniczenie realizacji świadczeń w poradniach przyszpitalnych funkcjonujących w ramach PZS do porad udzielanych przed i po hospitalizacji, oraz pacjentom narażonym na częste ponowne hospitalizacje. Zdaniem Porozumienia Zielonogórskiego zdefiniowanie tych świadczeń jest możliwe na podstawie jednorodnych grup pacjentów. Ponadto Federacja uważa za konieczne po przeprowadzeniu tych zmian dokonanie analizy finansowej kosztów świadczeń i odpowiednich zmian w planie finansowym NFZ w taki sposób, żeby wszystkie pozostałe świadczenia realizowane w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej były kontraktowane na drodze postępowania w trybie konkursu ofert. Ostatni postulat dotyczy zmiany zapisów rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 06 grudnia 2017 r. w taki sposób, żeby w odniesieniu do świadczeń w rodzaju AOS wyeliminować promowanie zasobów przyszpitalnych. Postulat ten dotyczy w szczególności części wspólnej oraz szczegółowej w odniesieniu do tych poradni, których świadczenia są naturalnym uzupełnieniem podstawowej opieki zdrowotnej: położniczo-ginekologicznej, dermatologicznej, otolaryngologicznej, okulistycznej i chirurgii ogólnej, kardiologicznej, pulmonologicznej, gastroentrologicznej, endokrynologicznej, alergologicznej, diabetologicznej, reumatologicznej, neurologicznej, ortopedycznej, urologicznej, leczenia bólu i chorób naczyń. We wniosku do ministra zdrowia Porozumienie Zielonogórskie podkreśla, że konkurs na świadczenia w zakresie tych poradni powinien przede wszystkim zapewniać ich dostęp jak najbliżej miejsca zamieszkania.

„Uważamy że wypracowanie zasad udzielania świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej powinno być zadaniem powołanego, w tym przez Pana Ministra, zespołu złożonego m.in. z przedstawicieli reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców” - napisał prezes Jacek Krajewski.
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe