Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Start bezpłatnych szczepień przeciw grypie

Źródło: Ministerstwo Zdrowia
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 24.09.2021
 
 
Z darmowych szczepień przeciw grypie mogą skorzystać m.in. personel medyczny, farmaceuci, nauczyciele, seniorzy i pensjonariusze DPS-ów. W tym przypadku nie są wymagane skierowania, wystarczy umówienie terminu wizyty w punkcie szczepień.
Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie w sezonie 2021/2022 będą realizowane nieodpłatne i dobrowolne szczepienia dla poniższych grup:
– osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie;
– osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;
– osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium;
– nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, oraz inne osoby zatrudnione w uczelni;
– studenci i doktoranci uczestniczący, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, w zajęciach z udziałem pacjentów;
– osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne zgodnie z właściwością wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i głównego inspektora farmaceutycznego;
– osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;
– pacjenci:
◾ zakładu opiekuńczo-leczniczego,
◾ zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego,
◾ hospicjum stacjonarnego lub domowego,
◾ oddziału medycyny paliatywnej;
– osoby przebywające w domu pomocy społecznej, o których mowa w art. 56 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;
– osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
– funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze;
– Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego;
– osoby urodzone nie później niż w 1946 r.

Co należy wiedzieć przed skorzystaniem z bezpłatnego szczepienia
Wszystkie osoby uprawnione do bezpłatnego szczepienia muszą złożyć oświadczenie o spełnieniu warunku wynikającego z § 2 rozporządzenia ministra zdrowia z 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 na wzorze dostępnym na stronie https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype oraz w zakładce GRYPA Informacje.

Na szczepienie przeciw grypie nie ma skierowań, wystarczy umówienie terminu wizyty w punkcie szczepień. Nie ma zapisów przez system e-rejestracji, termin wyznacza punkt szczepień podczas kontaktu z pacjentem.

Przy zapisie nie działa system e-rejestracji wykorzystywany przy rejestracji na szczepienie przeciw COVID-19.

Na szczepienie należy się stawić zdrowym – bez objawów ostrej infekcji i wysokiej gorączki.

Do wykonania szczepienia nie jest potrzebna recepta na szczepionkę.

Szczegółowe informacje dotyczące realizatorów programu są dostępne na stronie https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype.

Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra zdrowia z 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 Dz.U. 2021 poz. 1581.

 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe