Wyślij
Udostępnij:
 
 

ASCO 2017: ozymertynib znacząco wydłuża czas przeżycia do progresji choroby lub zgonu u chorych na NDRP z przerzutami do OUN

Źródło: mat press/MK
Autor: Marta Koblańska |Data: 22.06.2017
 
 
Ozymertynib święci tryumfy. Podczas kongresu ASCO 2017 przedstawiono dwa badania, z których wynika, że lek chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca z obecną mutacją T790M w genie EGFR i z przerzutami do ośrodkowego układu nerwowego (OUN) znacząco wydłuża czas przeżycia do progresji choroby lub zgonu w porównaniu do grupy chorych otrzymujących chemioterapię oraz potwierdziły jego skuteczność u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca z obecną mutacją w genie EGFR i przerzutami do opon mózgowych.
Firma AstraZeneca poinformowała, że produkt leczniczy Tagrisso® (ozymertynib), potencjalny nowy standard leczenia u dorosłych pacjentów z zaawansowanym lub przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP) z obecną mutacją T790M w genie kodującym receptor dla naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR), jest skuteczny w leczeniu pacjentów z przerzutami do ośrodkowego układu nerwowego (OUN).

Wyniki badań, które przedstawiono podczas tegorocznej konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO Meetings 2017), potwierdzają wcześniejsze wyniki badań Tagrisso® w fazach: klinicznej i przedklinicznej oraz zdolność tego leku do pokonania bariery krew-mózg.

Wyniki randomizowanego badania III fazy AURA3 wykazały, że zastosowanie Tagrisso®
w dawce 80 mg na dzień powoduje istotną poprawę czasu przeżycia wolnego od progresji choroby (PFS) w porównaniu z chemioterapią opartą na związkach platyny u pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, z potwierdzoną mutacją T790M w genie EGFR. W grupie chorych leczonych Tagrisso® mediana PFS wynosiła 11,7 miesiąca, a w grupie otrzymującej chemioterapię 5,6 miesiąca (HR 0,32, 95% CI:0,15-0,69; p=0,004). Odsetek obiektywnych odpowiedzi u pacjentów z przerzutami do OUN był istotnie wyższy w ramieniu z ozymertynibem 70% vs. 31% otrzymujących standard leczenia. Profil bezpieczeńtwa terapii był zgodny z wynikami wcześniejszych badań.

Dr Marina-Chiara Garassino z Zakładu Nowotworów Klatki Piersiowej, Oddziału Onkologii Klinicznej Fundacji IRCCS Narodowego Instytutu Raka w Mediolanie powiedziała: -Wyniki zastosowania ozymertynibu w leczeniu pacjentów chorych na niedrobnokórkowego raka płuca z przerzutami do ośrodkowego układu nerwowego potwierdzają korzyści z terapii ozymertynibem w tej grupie chorych i są zgodne z wynikami badania AURA3.

Badanie BLOOM, przeprowadzone na grupie 21 pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca z obecną mutacją T790M w genie EGFR, z przerzutami do opon mózgowych, leczonych ozymertynibem w dawce off-label 160 mg jeden raz na dobę wykazało u 43% chorych całkowitą odpowiedź na leczenie. U 10 pacjentów, u których na początku badania stwierdzono deficyty neurologiczne, poprawę odnotowano w siedmiu przypadkach (70%).

Najczęstszymi objawami niepożądanymi (AE) były: biegunka (n=13), nudności (n=11), zanokcica (n = 9) i wysypka (n = 9). Większość objawów wystąpiła w stopniu ½. Zanotowano jeden przypadek nasilenia działań niepożądanych w stopniu ≥3 i był on związany z wystąpieniem biegunki i nudności. U sześciu pacjentów wystąpiły przerwy w podaniu leku, u czterech zredukowano dawkę z powodu AE, a u kolejnych czterech przerwano leczenie. W trzech przypadkach AE prowadziły do zgonu, aczkolwiek nie stwierdzono związku przyczynowego pomiędzy leczeniem ozymertynibem a zgonem.

Sean Bohen, wiceprezes Zarządu ds. Globalnego Rozwoju Produktów Leczniczych i główny dyrektor medyczny w AstraZeneca stwierdził: -Wartość kliniczna Tagrisso® i możliwość pokonywania bariery krew-mózg została rozpoznana już we wstępnej fazie rozwoju produktu. Bardzo nas cieszy, że ten potencjał został potwierdzony danymi w postaci PFS u osób z przerzutami do OUN w badaniu AURA3 i w badaniu BLOOM.

Przerzuty do opon mózgowych są niezwykle trudne do leczenia, właśnie ze względu na brak możliwości pokonania bariery krew-mózg. Zastosowanie ozymertynibu w tej grupie pacjentów będzie przedmiotem dalszych badań klinicznych.

Program rozwoju leku Tagrisso® był jednym z najszybciej przeprowadzonych - od podania pierwszej dawki leku do dopuszczenia leku do obrotu - w ciągu zaledwie dwóch i pół roku.

AstraZeneca kontynuuje badania nad stosowaniem leku Tagrisso® w ramach leczenia adjuwantowego i w terapii pierwszej linii, w tym u pacjentów z i bez przerzutów do mózgu, z nowotworowym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych i w skojarzeniu z innymi lekami.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe