Archwium

ASCO 2023: Pembrolizumab z chemioterapią skuteczny u chorych na międzybłoniaka opłucnej

Udostępnij:
Wyniki badania IND.227 wskazują, że skojarzenie pembrolizumabu i chemioterapii opartej na pochodnych platyny poprawia OS i PFS w porównaniu z samą chemioterapią opartą na pochodnych platyny u wcześniej nieleczonych pacjentów z nieoperacyjnym międzybłoniakiem opłucnej.
W badania III fazy IND.227 włączono 440 pacjentów z Kanady, Francji i Włoch, których przydzielono losowo do grupy otrzymującej pembrolizumab w skojarzeniu z platyną z pemetreksedem (222 pacjentów) lub samą chemioterapię (218 pacjentów) ze stratyfikacją w zależności od podtypu histologicznego.

Pierwszorzędowym punktem końcowym badania było przeżycie całkowite (OS): współczynnik ryzyka (HR) wyniósł 0,79 (95% CI 0,64; 0,98; p = 0,0324), a mediana OS dla pacjentów otrzymujących chemioterapię i pembrolizumab wyniosła 17,28 miesiąca w porównaniu z 16,13 miesiąca u pacjentów w grupie otrzymującej samą chemioterapię. Odsetek 3-letnich OS w grupie otrzymującej leczenie skojarzone i samą chemioterapię wyniósł odpowiednio 25% i 17%.

W badaniu wykazano również statystycznie istotną poprawę PFS w grupie otrzymującej chemioterapię i pembrolizumab, z 20% redukcją ryzyka progresji lub zgonu (HR 0,80, 95% CI 0,65; 0,99; p = 0,0372). Mediana PFS wyniosła 7,13 miesiąca w grupie otrzymującej leczenie skojarzone w porównaniu z 7,16 miesiąca w grupie otrzymującej samą chemioterapię. Odsetek 1-rocznych i 2-letnich PFS wyniósł odpowiednio 26% i 17% oraz 9% i 4%.

W niezależnej ocenie odnotowano też prawie 3-krotne zwiększenie odsetka całkowitych i częściowych odpowiedzi w grupie otrzymującej chemioterapię i pembrolizumab (iloraz szans 2,7, 95% CI 1,8, 4,0; p <0,0001).

Wśród 263 pacjentów z dodatnią ekspresją PD-L1 w podgrupie z poziomem ekspresji PD-L1 w guzie ≥1% mediana OS dla grupy otrzymującej chemioterapię i immunoterapię oraz dla grupy otrzymującej samą chemioterapię wynosiła odpowiednio 16,2 i 15,0 miesięcy (HR 0,84, 95% CI 0,64, 1,10), a u pacjentów, którzy nie osiągnęli punktu odcięcia dla ekspresji PD-L1, odpowiednio 22,4 i 18,5 miesiąca (HR 0,7; 95% CI 0,47; 1,03).

Odsetek zdarzeń niepożądanych związanych z leczeniem (TRAE) stopnia 3. lub wyższego wynosił 28% w grupie otrzymującej chemioterapię i pembrolizumab oraz około 15% w grupie otrzymującej samą chemioterapię. Najczęstsze zdarzenia TRAE stopnia 3. lub wyższego w grupie otrzymującej chemioterapię i pembrolizumab to zmęczenie (7%) i nudności (5%).

Opracowanie: dr n. med. Katarzyna Stencel

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.