Wyślij
Udostępnij:
 
 

Cerytynib skuteczniejszy od chemioterapii w NDRP z rearanżacją genu ALK

Źródło: Jean-Charles Soria, Daniel S W Tan, Rita Chiari i wsp.
Autor: Marta Koblańska |Data: 24.02.2017
 
 
Zgodnie z wynikami badania klinicznego 3. fazy, które opublikowano na stronie internetowej The Lancet , cerytynib, doustny inhibitor ALK wydłuża przeżycie wolne od progresji choroby (ang. progression free survival, PFS) w porównaniu do chemioterapii opartej na pochodnych platyny u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca z obecnością rearanżacji w genie ALK, którzy nie byli dotychczas leczeni. Wyniki badania opublikowano na stronie internetowej Lancet.
We wcześniejszych badaniach klinicznych wykazano przewagę kryzotynibu nad chemioterapią u chorych na NDRP z obecnością rearanżacji w genie ALK. U większości chorych dochodzi jednak po pewnym czasie do progresji choroby. Cerytynib jest selektywnym doustnym inhibitorem ALK nowej generacji o sile wiązania 20 razy większej niż kryzotynib.

W randomizowanym badaniu klinicznym 3. fazy ASCEND-4 porównywano skuteczność i bezpieczeństwo leczenia cerytynibem (189 chorych) i skojarzeniem karboplatyny i paklitakselu (187 chorych). Do badania włączono chorych na niedrobnokomórkowego niepłaskonabłonkowego raka płuca w stadium zaawansowania IIIB/IV z obecnością rearanżacji w genie ALK. Mediana czasu wolnego od progresji choroby (ang. progression free survival, PFS) u chorych leczonych cerytynibem wynosiła 16,6 miesiąca w porównaniu do 8,1 miesiąca u chorych leczonych chemioterapią (HR 0,55; 95% CI; 0,42-0,73; p < 0,00001).

Korzyść w zakresie PFS obserwowano zarówno u chorych z obecnością jak i bez przerzutów do ośrodkowego układu nerwowego. U chorych leczonych cerytynibem bez przerzutów do OUN PFS wynosił 26,3 miesiąca w porównaniu do 8,3 miesiąca u chorych leczonych chemioterapią 9HR 0,48; 95% CI 0,33-0,69). Natomiast u chorych z obecnością przerzutów do OUN korzyść z zastosowania cerytynibu nie osiągnęła istotności statystycznej (mediana PFS odpowiednio 10,7 oraz 6,7 miesiąca u chorych w grupie z cerytynibem i chemioterapią; HR 0,70; 95% CI 0,44-1,12). Cerytynib wykazywał korzyści we wszystkich grupach chorych niezależnie od wieku, płci czy rasy. Dane dotyczące przeżycia całkowitego (ang. overall survival, OS). Mediana OS w grupie badanej nie została osiągnięta, natomiast w grupie leczonej chemioterapią wynosi ona 26,2 miesiąca (HR 0,73; 95% CI 0,50-1,08; p=0,056).

Zdarzenia niepożądane, które występowały nieco częściej w grupie chorych leczonych cerytynibem obejmowały biegunkę, nudności, wymioty, najczęściej w 1. lub 2. stopniu nasilenia. Badacze podkreślają, że toczące się lub planowane badania kliniczne 3. fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo leczenia takimi lekami jak alektynib, brygatynib oraz innymi inhibitorami ALK powinny określić optymalne postepowanie terapeutyczne u chorych na NDRP z obecnością rearanżacji w genie ALK.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe