e-Akademia Raka Płuca
Płuco i opłucna
 
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Przełom w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca w Polsce?

Redaktor: Anna Soboń |Data: 13.11.2020
 
 
Spółka Bristol Myers Squibb otrzymała pozwolenie Komisji Europejskiej na dopuszczenie do obrotu niwolumabu i ipilimumabu w skojarzeniu z dwoma cyklami chemioterapii w leczeniu pierwszej linii przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuca.
Podstawą decyzji są wyniki badania 3 fazy CheckMate-9LA wskazujące na wydłużenie przeżycia całkowitego u pacjentów z przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, niezależnie od stopnia ekspresji PD-L1 i typu histologicznego guza. Jest to pierwsza rejestracja podwójnej immunoterapii w skojarzeniu z ograniczoną chemioterapią w leczeniu pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca w UE.

Dzięki temu pozwoleniu leczenie skojarzone oparte na niwolumabie i ipilimumabie jest już zarejestrowane w UE w trzech różnych nowotworach zaawansowanych: niedrobnokomórkowym raku płuca, czerniaku i raku nerkowokomórkowym.

– Przy chorobie tak złożonej, jak przerzutowy niedrobnokomórkowy rak płuca, dostęp do różnych opcji terapii ma kluczowe znaczenie dla chorych, których potrzeby i problemy bywają bardzo różne – powiedział dr Martin Reck, badacz w badaniu CheckMate-9LA pracujący w Klinice Płuc Grosshansdorf w Niemieckim Centrum Badań nad Płucami. – W badaniu CheckMate -9LA, skojarzenie niwolumabu i ipilimumabu z dwoma cyklami chemioterapii przyniosło znaczące klinicznie korzyści w zakresie przeżycia całkowitego.
– Rejestracja przez Komisję Europejską niwolumabu i ipilimumabu w skojarzeniu z dwoma cyklami chemoterapii to ważne wydarzenie dla pacjentów z przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, dla których rokowanie jest niekorzystne pomimo poczynionych ostatnio postępów – stwierdził dr Abderrahim Oukessou, wiceprezes kierujący pracami badawczo-rozwojowymi w dziedzinie nowotworów klatki piersiowej w Bristol Myers Squibb. – Podstawą tego nowoczesnego schematu leczenia jest jedyna obecnie zarejestrowana immunoterapia dwulekowa.

Wyniki oceny skuteczności i bezpieczeństwa w badaniu CheckMate -9LA


Przeprowadzona w badaniu CheckMate -9LA analiza okresowa przy minimalnym czasie obserwacji wynoszącym 8,1 miesiąca dla OS wykazała:
• Zastosowanie niwolumabu i ipilimumabu w skojarzeniu z dwoma cyklami chemioterapii obniżało ryzyko zgonu o 31% w porównaniu z samą chemioterapią [współczynnik hazardu (HR): 0,69, 96,71% przedział ufności (CI): 0,55 do 0,87; p=0,0006].
• Mediana PFS przy leczeniu skojarzonym wyniosła 6,8 miesiąca wobec 5,0 miesiąca przy samej chemioterapii (HR: 0,70; 97,48% CI: 0,57 do 0,86; p=0,0001).
• ORR był istotnie wyższy przy zastosowaniu niwolumabu i ipilimumabu w skojarzeniu z dwoma cyklami chemioterapii niż przy samej chemioterapii: 38% wobec 25% (p=0,0003).
Kolejna analiza, wykonana przy minimalnym czasie obserwacji wynoszącym 12,7 miesiąca, wykazała utrzymującą się poprawę w OS w porównaniu z samą chemioterapią (HR: 0,66; 95% CI: 0,55 do 0,80).
Większość wybranych działań niepożądanych odnotowanych u pacjentów leczonych niwolumabem i ipilimumabem oraz dwoma cyklami chemioterapii miało łagodne lub umiarkowane nasilenie. Działania niepożądane związane z leczeniem stopnia 3 lub 4 wystąpiły u 47% pacjentów. Najczęściej występujące działania niepożądane obejmowały zmęczenie (36%), nudności (26%), wysypkę (25%), biegunkę (20%), świąd (18%), zmniejszenie apetytu (16%), niedoczynność tarczycy (15%) i wymioty (13%).

Informacje o badaniu CheckMate -9LA

CheckMate -9LA jest otwartym, wieloośrodkowym, randomizowanym badaniem 3. fazy, prowadzonym w celu oceny stosowania niwolumabu (360 mg co 3 tygodnie) oraz ipilimumabu (1 mg/kg mc. co 6 tygodni) w skojarzeniu z zależną od typu histologicznego chemioterapią (dwa cykle), w porównaniu z samą chemioterapią (do czterech cykli, po których u kwalifikujących się pacjentów stosowane jest opcjonalne leczenie podtrzymujące pemetreksedem) w leczeniu pierwszej linii pacjentów z rozsianym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, niezależnie od ekspresji PD-L1 i typu histologicznego guza. Pacjenci w grupie eksperymentalnej (n=361) byli poddawani dwuskładnikowej immunoterapii przez okres do dwóch lat lub do stwierdzenia progresji choroby nowotworowej lub silnych efektów toksycznych. Pacjenci w grupie kontrolnej (n=358) otrzymywali do czterech cykli chemioterapii i opcjonalne leczenie podtrzymujące pemetreksedem (jeśli spełniali odpowiednie kryteria) do stwierdzenia progresji choroby nowotworowej lub nadmiernych efektów toksycznych.

Pierwszorzędowym punktem końcowym badania było przeżycie całkowite (OS) w populacji wyodrębnionej zgodnie z zaplanowanym leczeniem (ITT). Drugorzędowe, oceniane hierarchicznie punkty końcowe obejmowały czas przeżycia bez progresji choroby (PFS) i odsetek ogólnych odpowiedzi (ORR), oceniany z zaślepieniem przez niezależny zespół. W analizach eksploracyjnych oceniano zmienne dotyczące skuteczności na podstawie oznaczeń biomarkerów.
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.