Specjalizacje, Kategorie, Działy

Baricitinib i COVID-19

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Karolina Gawarzewska
|
Źródło: Rheumatology
Baricitinib jest inhibitorem kinaz tyrozynowych JAK, zarejestrowanym w leczeniu umiarkowanej i ciężkiej postaci reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) u chorych, u których stwierdzono nieskuteczność lub nietolerancją leków modyfikujących przebieg choroby. Baricitinib może być stosowany w leczeniu skojarzonym z metotreksatem lub w monoterapii. Ponadto rejestracja leku obejmuje przypadki atopowego zapalenia skóry, które wymagają leczenia systemowego.
Doniesienia wskazują, że lek może być również skuteczny w terapii zapalenia płuc o etiologii SARS-CoV-2 (COVID-19). Dane in vitro wskazują na możliwy hamujący wpływ baricitinibu na wnikanie wirusa do komórek docelowych (poprzez wpływ na AAK1 oraz ścieżkę JAK-STAT), jak również działanie przeciwzapalnie u chorych z zespołem ostrej niewydolności oddechowej (ARDS).

W prospektywnym badaniu obserwacyjnym obejmującym chorych z zapaleniem płuc w przebiegu COVID-19 (SpO2/FiO2<200mmHg), wykazano korzystny wpływ baricitinibu stosowanego w skojarzeniu z glikokortykosteroidami (GKS), w porównaniu do ramienia stosującego jedynie glikokortykosteroidy.

Skuteczność terapii oceniano zmianą SpO2/FiO2 od momentu hospitalizacji do wypisu oraz koniecznością stosowania tlenoterapii w chwili wypisu oraz w okresie miesiąca po wypisie ze szpitala. Około połowa chorych wymagała stosowania nieinwazyjnej wentylacji oraz tlenoterapii metodą high-flow. Średnia długość hospitalizacji wynosiła 14 dni (11 – 19 dni). Średni czas leczenia inhibitorem kinazy JAK wynosił 5 dni. Badanie wykazało większą skuteczność terapii w ramieniu otrzymującym baricitinib w połączeniu z GKS. Odnotowano znaczące obniżenie stężeń D-dimeru w ramieniu leczonym baricitiniebem+GKS, w porównaniu do grupy kontrolnej. Według autorów badania, może to wskazywać na korzystny wpływ leku na śródbłonek naczyń płucnych.

Ponadto wykazano, że w grupie otrzymującej GKS większy odsetek chorych wymagał tlenoterapii w momencie wypisu (62.0% vs. 25.8%) oraz w okresie miesiąca po wypisie ze szpitala (28.0% vs. 12.9%). Badanie miało charakter jedoośrodkowy i przeprowadzone było w okresie marzec – kwiecień 2020 roku. Do ramienia otrzymującego baricitinib + GKS zakwalifikowano 62 pacjentów z zapaleniem płuc w przebiegu COVID-19.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.