REUMATOLOGIA
Twardzina układowa
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Choroba wieńcowa w twardzinie układowej

Źródło: Ngian GS, Sahhar J, Proudman SM i wsp. Prevalence of coronary heart disease and cardiovascular risk factors in a national cross-sectional cohort study of systemic sclerosis. Ann Rheum Dis. 2012 Dec;71(12):1980-3
Autor: Izabela Żmijewska |Data: 11.01.2013
 
 
Zwiększone ryzyko chorób naczyniowych w reumatoidalnym zapaleniu stawów oraz toczniu układowym zostało potwierdzone w licznych publikacjach naukowych. Fakt ten ma ogromne znaczenie praktyczne w opiece nad chorymi. W przypadku innych chorób reumatycznych, w tym także twardziny układowej, brakuje danych dotyczących współwystępowania schorzeń układu krążenia.
Badacze z Australii przeprowadzili retrospektywne badanie kohortowe mające na celu określenie częstości występowania choroby niedokrwiennej serca wśród chorych na twardzinę układową (TU). W TU często dochodzi do zajęcia serca w przebiegu choroby. Najbardziej charakterystyczne zmiany dotyczące układu krążenia w TU to nadciśnienie płucne, co wynika z patomechanizmu choroby. Badaniem objęto 850 chorych mieszkających w Australii, powyżej 18 roku życia, z rozpoznaniem TU. W badanej grupie 86% stanowiły kobiety ; u 68% chorych stwierdzono postać ograniczoną, u 30% postać uogólnioną choroby; średni wiek chorych wynosił 59 lat. Wśród pacjentów z TU u 16% stwierdzono tętnicze nadciśnienie płucne (PAH), a u 25% śródmiąższowe włóknienie płuc, u ponad 10% występowała choroba niedokrwienna serca zdefiniowana jako dławica piersiowa i/lub przebyty zawał mięśnia sercowego i/lub przebyte przezskórne interwencje wieńcowe i/lub przebyte pomostowanie aortalno-wieńcowe. Uzyskane wyniki porównano z danami z dwóch grup kontrolnych, które obejmowały populację Australii. W pierwszej grupie kontrolnej ( 15 787 osób) częstość występowania choroby wieńcowej wynosiła 4,9%, a w drugiej grupie kontrolnej oznaczonej jako AusDiab (8802 osób) – 7,3%. Autorzy publikacji zwracaja uwagę na istotnie wyższy odsetek występowania choroby niedokrwiennej serca wśród chorych na TU w porównaniu z grupami kontrolnymi. Ryzyko wśród chorych na TU było ponad trzy razy wyższe (OR 3,2) w odniesieniu do grupy AusDiab, pomimo iż w tej grupie kontrolnej wyższy był odsetek pacjentów z cukrzycą oraz hiperchlesterolemią. Może to wskazywać na odmienny patomechanizm zmian naczyniowych w TU. Niezależnymi czynnikami ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej w TU były wiek, płeć męska, hipercholesterolemia oraz tętnicze nadciśnienie płucne. Jest to pierwsze badanie przeprowadzone w tak licznej populacji chorych z TU, które wskazuje jednocześnie na potrzebę prowadzenia dalszych obserwacji w tym przede wszystkim badań prospektywnych.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe