REUMATOLOGIA
Reumatoidalne zapalenie stawów
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Choroba zwyrodnieniowa rąk a śmiertelność i ryzyko sercowo-naczyniowe

Udostępnij:
Chorobę zwyrodnieniową oraz choroby układu krążenia charakteryzują wspólne czynniki ryzyka takie jak np.: zaburzenia metaboliczne, unieruchomienie, stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych oraz stan zapalny.
Choroba zwyrodnieniowa rąk (ChZR) nie jest przyczyną unieruchomienia (w odróżnieniu od choroby zwyrodnieniowej kolana lub biodra), być może zatem lepiej koreluje z występowaniem miażdżycy naczyń. Wyniki dotychczasowych obserwacji dotyczących ChZR i chorób układu krążenia nie są jednoznaczne. Celem przeprowadzonego badania była ocena związku między ChZR a śmiertelnością oraz ryzykiem wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych na podstawie długoterminowej obserwacji w badaniu kohortowym Framingham Heart Study.
W przeprowadzonej analizie statystycznej uwzględniono dane 1348 osób w wieku 50-75 lat; 53,8% stanowiły kobiety, mediana wieku badanych to 62,2 lata. U 540 (40,1%) osób stwierdzono zmiany radiologiczne typowe dla choroby zwyrodnieniowej, ale nie występował u nich ból stawów (radiologiczna ChZR) u 186 (13,8%) osób obecne były jednocześnie zmiany zwyrodnieniowe w badaniu radiologicznym i objawy bólowe zajętych stawów (objawowa ChZR). W badanej grupie odnotowano wszystkie zgony (niezależnie od przyczyny) oraz występowanie choroby naczyń wieńcowych, zastoinowej niewydolności serca oraz niedokrwiennego udar mózgu. Uwzględniono również inne czynniki mogące mieć potencjalny wpływ na zakłócenie wyniku analizy statystycznej tj: czynniki metaboliczne, stosowane leki oraz używki: papierosy, alkohol. W obliczeniach wykorzystano model proporcjonalnego ryzyka Cox'a. W badanej grupie nie wykazano związku między ChZR i śmiertelnością. W grupie osób z chorobą zwyrodnieniową (zarówno objawową jak i nie objawową) ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych nie było wyższe, natomiast występowanie objawowej ChZR było związane ze zwiększeniem ryzyka choroby naczyniowej serca ( choroba naczyń wieńcowych lub niewydolność serca, HR 2,26, 95% CI). Zależność tą potwierdzono również po skorygowaniu czynnika ryzyka o zmienne takie jak ból kończyny dolnej oraz fizyczną niepełnosprawność. Autorzy badania sugerują, iż występowanie bólu może być klinicznym wykładnikiem stanu zapalnego, który przyczynia się do występowania zmian naczyniowych.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.