REUMATOLOGIA
Reumatoidalne zapalenie stawów
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Komunikat Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

Udostępnij:
Komunikat Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego z dnia 23 kwietnia 2015 r. dla lekarzy i pacjentów w sprawie prowadzenia leczenia biologicznego u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów w ramach programów lekowych B.33 i B.45
W związku z pismem Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji MZ z dn. 11. 03. 2015 r. do Prezesów Oddziałów Wojewódzkich NFZ oraz Przewodniczącej Zespołu Koordynującego ds. Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych, w którym zawarto opinię, że pacjenci leczeni biologicznie w programie lekowym B.45 nie mogą być następnie leczeni w programie lekowym B.33 oraz stanowiskiem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego z dn. 25/03/2015 wyrażającym sprzeciw przeciwko takim ograniczeniom, Ministerstwo Zdrowia przesłało odpowiedź z dn. 22. 04. 2015 r. potwierdzającą możliwość dostępu do refundowanego leczenia pacjentów w programie B.33 po wcześniejszym leczeniu w programie B.45, jeśli pacjent spełnia kryteria programu określone w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia i uzyskał zgodę Zespołu Koordynującego.

W odpowiedzi podpisanej z upoważnienia Ministra Zdrowia przez Podsekretarza Stanu w MZ Pana dr med. Igora Radziewicza-Winnickiego zawarto następujące wyjaśnienia istotne z punktu widzenia poruszonego problemu (pismo z MZ z dn. 22. 04. 2015 r. w całości do pobrania na stronie PTR):

„Minister Zdrowia stanowczo zaprzecza jakoby przedmiotowe pismo stanowiło próbę ograniczenia dostępu do terapii refundowanych w ramach programu B.33 pacjentom, których terapię prowadzono w przeszłości w ramach programu B.45 oraz spełniających obecnie kryteria udziału w programie B.33 i pragnie wskazać, że w dalszym ciągu, za kwalifikację pacjentów do leczenia daną substancją czynną w ramach programu, odpowiada Zespół Koordynacyjny opierając swoje decyzje na obowiązujących opisach programów lekowych. Minister zdrowia oraz pracownicy Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji nie ingerują w decyzje lekarskie podejmowane przez członków Zespołu Koordynującego.”

„Departament Polityki Lekowej i Farmacji nie ogranicza dostępu do terapii w ramach programu B.33 prowadzonej zgodnie z jego zasadami pacjentom spełniającym kryteria udziału w przedmiotowym programie, ponieważ Departament nie odpowiada za kwalifikacje świadczeniobiorców do programów lekowych”

Jednocześnie napisano, że „Polskie Towarzystwo Reumatologiczne postuluje płynne przechodzenie z programu B.45 do B.33 bez weryfikacji spełnienia kryteriów włączenia do tego ostatniego, co przy braku zapisów w programie B.33 umożliwiających takie postępowanie, jest niezgodne z obowiązującymi zasadami kwalifikacji do programów”, co nie jest prawdą, bo taki postulat w stanowisku PTR nie jest zawarty.

Jest sprawą oczywistą, że kwalifikacja do leczenia w programie B.33 i B.45 musi odbywać się na podstawie kryteriów zawartych w opisach i w przypadku pacjenta leczonego w jednym z powyższych programów i konieczności kwalifikacji do leczenia w drugim programie lekarz prowadzący powinien ponownie zweryfikować kryteria udziału pacjenta w programie, co podlega późniejszej weryfikacji przez Zespół Koordynacyjny. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku kwalifikacji do programu B.45 po wcześniejszym leczeniu w programie B.33, jak i odwrotnie. Z powyższego wynika, że zarówno MZ, jak i PTR w swoich stanowiskach dopuszczają możliwość sekwencyjnej terapii w B.45 i B.33 ale po wcześniejszej weryfikacji kryteriów programu zgodnie z jego opisem.

Każdy pacjent, który zostanie zakwalifikowany do leczenia zgodnie z opisem programu B.33 lub B.45 przez Zespół Koordynacyjny ma zgodnie z cytowanym pismem zagwarantowany dostęp do refundowanej terapii czyli finansowanych przez NFZ.

Mamy nadzieję, że odpowiedź z MZ, która została jednocześnie przesłana do Dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich NFZ pozwoli na prawidłową interpretację stanowiska Departamentu MZ. Wcześniejsza reakcja OW NFZ na stanowisko Departamentu w postaci pism przesyłanych do Świadczeniodawców spowodowała niepotrzebnie duży chaos w szpitalach prowadzących leczenie biologiczne oraz wywołała zaniepokojenie pacjentów ponieważ wskazywała wprost na brak możliwości prowadzenia terapii w programie B.33 po wcześniejszym leczeniu w programie B.45, a przynamniej tak została przez wszystkich odebrana.

Z satysfakcją przyjmujmy wyjaśnienie z MZ, które jednoznacznie wskazuje na możliwość prowadzenia terapii w ramach programów B.33 i B.45 bez ograniczeń wskazywanych we wcześniejszym stanowisku Departamentu MZ. Oznacza to jednocześnie, że Zespół Koordynacyjny może wydawać zgody na takie leczenie, a OW NFZ nie może odmówić finansowania takiego leczenia.

Jednocześnie zwracamy uwagę na przywołane w piśmie z MZ informacje, że każdy pacjent leczony w programie B.33 i B.45 musi spełniać jego kryteria, a ponieważ opisy programów od 1 stycznia 2015 r. różnią się, należy przed zmianą terapii na lek z innego programu ponownie zweryfikować czy pacjent spełnia kryteria tego programu, do którego ma zostać zakwalifikowany.

Dr Marcin Stajszczyk
Przewodniczący Komisji ds. Polityki Zdrowotnej i Programów Lekowych PTR

Prof. Piotr Wiland
Przewodniczący Sekcji Rekomendacji i Inicjatyw Klinicznych PTR

Prof. Eugeniusz J. Kucharz
Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

Uprzejmie przekazujemy odpowiedz Ministerstwa Zdrowia na stanowisko Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ograniczania przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia dostępu pacjentów do świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia biologicznego w reumatoidalnym zapaleniu stawów.

KLIKNIJ TUTAJ ABY PRZECZYTAĆ pismo.pdf
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.