Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Pacjent z rozpoznaniem zapalenia naczyń związanym z przeciwciałami ANCA wymaga częstego monitorowania funkcji nerek
Źródło: AK/Renal relapse in antineutrophil cytoplasmic autoantibody-associated vasculitis: unpredictable, but predictive of renal outcome. Rheumatology (Oxford). 2019 Jan 1;58(1):103-109
Autor: Alicja Kostecka |Data: 06.03.2019
 
 
Wyniki retrospektywnej analizy danych pochodzących z kilku prospektywnych badań klinicznych w populacji pacjentów z rozpoznaniem zapalenia naczyń związanym z przeciwciałami ANCA (AAV) wskazują, że niezależnym czynnikiem progresji do schyłkowej niewydolności nerek w tej grupie chorych jest obecność zaostrzeń choroby z manifestacją nerkową.
Na podstawie przeprowadzonej analizy nie udało się zidentyfikować klinicznych czynników ryzyka wystąpienia kolejnych zaostrzeń choroby podstawowej z zajęciem nerek. Wskazuje to na konieczność ścisłego monitorowania funkcji nerek w tej grupie chorych, w celu wczesnego wykrycia zajęcia nerek i odpowiedniej modyfikacji leczenia. Autorzy badania proponują, aby monitorować czynność nerek w odstępach trzymiesięcznych, co umożliwiłoby odpowiednio czesne wykrycie aktywnych zmian chorobowych. Na podstawie obserwacji stwierdzono ponadto, że chorzy, którzy w chwili rozpoznania nie mieli klinicznych cech zajęcia nerek, natomiast prezentowali tak zwaną ograniczoną postać choroby, również obarczeni są ryzykiem zajęcia nerek i progresją do schyłkowej niewydolności tego narządu.

Na podstawie jednego z badań włączonego do analizy (MEPEX) wykazano, że korzystnym rokowniczo jest zastosowanie procedury plazmaferezy (PLEX) w przypadku zajęcia nerek związanego z ANCA vsculitis. Oczekiwane są jednak wyniki dalszych badań ukierunkowanych na ocenę PLEX w AAV.

Wyniki oparto na danych pochodzących z badań klinicznych w grupie chorych na AAV – MEPEX, NORAM, CYCAZAREM, CYCLOPS – w sumie obejmując populację 535 badanych (53% z ziarniniakowatością z zapaleniem naczyń, 43% z mikroskopowym zapaleniem naczyń, 4% z zapaleniem naczyń ograniczonym do nerek). Średnio okres obserwacji obejmował czas trwania badania oraz około 5-letni okres follow-up. W omawianym okresie odnotowano 25% przypadków zgonów. U 101 badanych wystąpiło co najmniej jedno zaostrzenie choroby podstawowej z zajęciem nerek. U blisko 20% spośród badanych rozwinęła się schyłkowa niewydolność nerek, przy czym w trzech z wymienionych uprzednio badań kryterium włączenia była wyjściowo upośledzona funkcja nerek (kreatynina >500 mmol/l lub 200-500 mmol/l).
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe