Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Pozytywny wpływ wczesnej diagnostyki zapalenia stawów na odległe rokowanie

Źródło: Poppelaars PBM, van Tuyl LHD, Boers M Normal mortality of the COBRA early rheumatoid arthritis trial cohort after 23 years of follow-up Annals of the Rheumatic Diseases May 2019, 78 (5) 586-589
Autor: Alicja Kostecka |Data: 15.05.2019
 
 
Jak wynika z dotychczasowych danych śmiertelność wśród osób z rozpoznaniem RZS jest wyższa niż w populacji ogólnej. Zmiany w podejściu do leczenia tej choroby, nowe możliwości terapii powinny istotnie wpływać na poprawę rokowania, aczkolwiek najlepiej ocenić to w oparciu o dane statystyczne.
Randomizowane badanie kliniczne COBRA zostało przeprowadzone w okresie 1993-1995. Brało w nim udział 155 chorych z rozpoznaniem reumatoidalnego zapalenie stawów (RZS), mediana czas trwania choroby w chwili włączenia do badania wynosiła 4 miesiące (max.2 lata). W badaniu porównywano leczenie sulfasalazyną (SSZ) 2g/dobę w monoterapii z leczeniem skojarzonym SSZ+metotreksat(MTX)+prednizolon. W ocenie po pięciu latach trwania badania wśród chorych z leczeniem skojarzonym uzyskano lepszą kontrolę aktywności choroby. Po zakończeniu tego eksperymentu dalsze decyzje odnośnie terapii należały do lekarzy reumatologów prowadzących leczenie i nie podlegały analizie statystycznej.

W badaniu COBRA analizę śmiertelności przeprowadzono po 23 latach (średni czasu obserwacji 23, zakres 22-24 lata). W tym czasie odnotowano 44 zgony (20- z ramienia leczenia skojarzonego +24 z ramienia leczenia SSZ). W odpowiednio dobranej referencyjnej grupie kontrolnej odnotowano 55 zgonów. Wśród czynników który wykazały zależność statystyczną z ryzykiem zgonów chorych RZS znalazły się: wysoki wskaźnik uszkodzenia (damage index) po 28 tygodniach, wysoki wskaźnik w kwestionariuszu oceny zdrowia (Health Assessment Questionnaire) , brak antygenów HLA-DR2 lub 3.

Różnice śmiertelności u pacjentów biorących udział w badaniu leczonych monoterapią lub z leczeniem skojarzonym nie były istotne statystycznie. Wykazano natomiast, iż w obserwacji 23 letniej śmiertelność chorych z RZS u których wcześnie rozpoczęto leczenie była taka sama jak w grupie osób z populacji ogólnej. Wczesne wdrożenie leczenia, które ma na celu osiągnięcie niskiej aktywności choroby wpływa pozytywnie na odległe rokowanie i ma duże znaczenie zwłaszcza u chorych z agresywną postacią choroby.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe