Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Wpływ postępowania zachowawczego oraz farmakoterapii na tkankowe złogi kwasu moczowego

Źródło: Effects of Conventional Uric Acid-Lowering Therapy on Monosodium Urate Crystal Deposits. Arthritis Rheumatol. 2020 Jan;72(1):150-156
Autor: Alicja Kostecka |Data: 21.01.2020
 
 
Wyniki badania Ellmann i wsp., opartego na analizie tomograficznej depozytów kwasu moczowego w tkankach chorych na dnę wskazują, że zarówno modyfikacja stylu życia, jak i farmakoterapia inhibitorami oksydazy ksantynowej korzystnie wpływają na zmniejszenie złogów moczanu sodu.
Prospektywnym badaniem objęto 83 chorych z rozpoznaniem dny moczanowej oraz obecnością tkankowych złogów moczanu sodu, potwierdzonych badaniem tomografii komputerowej podwójnej energii (DECT, dual-energy computed tomography) z wykorzystaniem metody wolumetrycznej i półilościową oceną. Badany obszar stanowiła stopa. Spośród analizowanej populacji: 6 badanych zaprzestało terapii (decyzja chorego), u pozostałych stosowano postępowanie mające na celu modyfikację stylu życia (n=24) lub farmakoterapię allopurynolem (n=29) – średnia dawka 316mg/d, febuxostatem (n=22) – średnia dawka 87mg/d oraz moczanopędnym benzbromaronem (n=2). Po 18 miesiącach terapii u wszystkich badanych, u których podjęto interwencję obserwowano zmniejszenie stężenia kwasu moczowego w surowicy (średnio z wartości 7,2mg/dl do 5,8mg/dl) oraz tkankowych złogów moczanów. Największa zmiana dotyczyła chorych otrzymujących inhibitory oksydazy ksantynowej. Konwersja do całkowitego zaniku złogów kwasu moczowego w trakcie obserwacji, zależna była od wyjściowego obciążenia depozytami moczanów, nie zależała natomiast od wyjściowych wartości stężeń kwasu moczowego, wielkości jego spadku w następstwie terapii oraz czynników demograficznych.

Analizując obraz DECT najczęściej złogi zlokalizowane były w obszarze tkanek miękkich, palców stopy, pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego, a następnie śródstopia i stawu skokowego.
U pacjentów, którzy zaprzestali terapii nie obserwowano zmian w stężeniu kwasu moczowego w surowicy, ani zmian w zakresie obecności jego złogów w tkankach. 80,7% badanych stanowili mężczyźni, średni wiek całej badanej populacji wynosił 59,4±11,4 lata.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe