Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Zróżnicowany obraz kliniczny i rokowanie w AAV, zależne od wieku wystąpienia choroby

Źródło: onti S, Craven A, Klersy C et al. Association between age at disease onset of anti-neutrophil cytoplasmic antibody–associated vasculitis and clinical presentation and short-term outcomes. Rheumatology 2021;60:617–628.
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 22.03.2021
 
 
Wyniki badania opublikowanego na łamach Rheumatology wskazują, że wiek pacjenta w chwili wystąpienia choroby w przypadku zapaleń naczyń z przeciwciałami ANCA (ANCA-associated vasculitis, AAV) ma znaczenie dla obrazu klinicznego choroby i krótkoterminowego rokowania.
Analiza danych pochodzących od 1338 chorych z rozpoznaniem AAV, zgromadzonych w bazie danych DCVAS (Diagnostic and Classification Criteria for Primary Systemic Vasculitis) wykazała, że osoby z późnym początkiem choroby (po 65 roku życia) częściej prezentują objawy układowe, neurologiczne i sercowo-naczyniowe w porównaniu do chorych z wczesnym początkiem (przed 65 rokiem życia). U tych ostatnich częściej obserwowane jest zajęcie układu mięśniowo-szkieletowego, zmiany skórne oraz zajęcie górnych dróg oddechowych. Najczęstszą manifestacją w zakresie układu ruchu w grupie chorych <65 roku życia było zapalenie stawów, podczas gdy wśród pacjentów ≥ 65 roku życia osłabienie siły mięśniowej.

Globalnie (niezależnie od typu AAV) częstość zajęcia narządu wzroku, przewodu pokarmowego oraz częstość zmian płucnych były podobne w obu grupach wiekowych. W krótkoterminowej ocenie utrwalone zmiany narządowe oceniane wskaźnikiem VDI (Vasculitis Damage Index) występowały istotnie częściej w subpopulacji chorych z początkiem choroby po 65 roku życia (VDI ≥5 u 12% vs 7% chorych, w ocenie po 6 miesiącach od rozpoznania). Związane były one głównie z uszkodzeniem nerek oraz następstwami leczenia. Ryzyko zgonu w okresie pierwszych 6 miesięcy od rozpoznania było wśród chorych o późnym początku dwukrotnie większe, niż w populacji osób z AAV rozpoznanym przed 65 rokiem życia. Chorzy z początkiem choroby po 65 roku życia (średnia wieku 73,6 lat) stanowili blisko 1/3 spośród analizowanej populacji. Średnia wieku dla populacji z wczesnym początkiem choroby wynosiła 48,4 lata. Większość spośród analizowanej grupy chorych stanowili pacjenci z ziarniniakowatością z zapaleniem naczyń - GPA (55%), następnie mikroskopowym zapaleniem tętnic – MPA (25%) oraz eozynofilową ziarniniakowatością z zapaleniem naczyń – EGPA (19%). W starszej grupie wiekowej przeważali chorzy z rozpoznaniem MPA, natomiast w młodszej z GPA i EGPA.

Wyniki badania zwracają uwagę na konieczność częstszego monitorowania chorych z AAV o początku po 65 roku życia, z uwagi na niekorzystne rokowanie dotyczące trwałych następstw choroby we wczesnym okresie od ustalenia rozpoznania oraz większe ryzyko zgonu w porównaniu do chorych z wcześniejszym początkiem choroby.

Autorka: dr n. med. Marta Madej
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe