Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Związek infekcji z ryzykiem wystąpienia zapaleń naczyń z przeciwciałami ANCA

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Iwona Konarska
|
Źródło: Rathmann J, Stamatis P, Jönsson G, Englund M, Segelmark M, Jayne D, Mohammad AJ. Infection is associated with increased risk of MPO- but not PR3-ANCA-associated vasculitis. Rheumatology (Oxford). 2022 Nov 28;61(12):4817-4826. doi: 10.1093/rheumatology/keac163. PMID: 35289842; PMCID: PMC9707308
Obserwacje wskazują, że przebycie infekcji, szczególnie infekcji dróg oddechowych, związane jest z większym ryzykiem wystąpienia zapalenia naczyń z przeciwciałami ANCA (ANCA-associated vasculitis – AAV). Zależność tę obserwowano tylko w przypadku AAV z przeciwciałami MPO-ANCA, natomiast dla PR3-ANCA jej nie odnotowano.
Analiza przypadków 270 chorych na AAV oraz dobranej grupy kontrolnej wykazała związek pomiędzy przebyciem infekcji (niezależnie od miejsca), a wystąpieniem AAV (OR/iloraz szans 1,43).

Zależność widoczna była dla AAV z przeciwciałami MPO-ANCA (OR 1,99; niezależnie od miejsca). Infekcje górnych dróg oddechowych (OR 2,39) oraz zapalenie płuc (OR 1,7) najbardziej związane były z późniejszym rozpoznaniem MPO-ANCA AAV. Nie obserwowano zależności między wystąpieniem infekcji i późniejszym rozpoznaniem PR3-ANCA AAV (OR 1,0).

Analiza dotyczyła trzymiesięcznego okresu pomiędzy wystąpieniem infekcji i rozpoznaniem AAV, ale podobny trend widoczny był również dla okresu sześciomiesięcznego.

Obserwowano ponadto związek pomiędzy liczbą infekcji a ryzykiem wystąpienia AAV – im więcej infekcji, tym większe ryzyko wystąpienia AAV. Relacja ta była widoczna również u chorych o fenotypie MPO-ANCA AAV (w przypadku 2–4 infekcji – OR 1,89; a powyżej 5 infekcji – OR 3,37), natomiast nie w przypadku PR3-ANCA AAV.

Wykazano ponadto, że pacjenci, u których infekcja poprzedzała wystąpienie AAV (w analizowanym okresie), mieli większą aktywność choroby, określaną wskaźnikiem BVAS, w momencie rozpoznania. Różnica wynikała przede wszystkim z większych wartości BVAS związanych z zajęciem nerek w populacji chorych z poprzedzającą infekcją. Nie obserwowano różnic w BVAS w przypadku innych zmian narządowych. Nie wykazano wpływu poprzedzającej rozpoznanie AAV infekcji na obraz kliniczny choroby, choroby współistniejące oraz rokowanie.

Wnioski
Infekcje, szczególnie dróg oddechowych, mogą zwiększać ryzyko wystąpienia AAV. U pacjentów z MPO-ANCA AAV infekcje częściej poprzedzają wystąpienie zapalenia naczyń. U chorych, u których infekcja poprzedzała wystąpienie AAV, obserwowano większą aktywność choroby / wyższe wartości BVAS w chwili rozpoznania.

Opracowanie: Marta Madej
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.