Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Związek przeciwciał ANCA z ryzykiem zaostrzenia zapalenia naczyń

Źródło: AK/Arthritis Res Ther. 2017 Jun 7;19(1):129. doi: 10.1186/s13075-017-1321-1.
Autor: Alicja Kostecka |Data: 18.07.2017
 
 
Przeciwciała ANCA stanowią marker serologiczny ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA, granulomatosis with polyangiitis) oraz mikroskopowego zapalenia tętnic (MPA, microscopic polyangiitis).
Morgan i wsp. dokonali analizy związku utrzymywania się ANCA w surowicy w momencie zakończenia terapii indukującej cyklofosfamidem i rozpoczęcia leczenia podtrzymującego, na ryzyko wystąpienia zaostrzenia w grupie pacjentów z umiarkowana i ciężką postacią zapalenia naczyń związanego z przeciwciałami ANCA. Wykazano, że pacjenci, którzy w chwili rozpoczęcia leczenia podtrzymującego byli seronegatywni względem ANCA mieli mniejsze ryzyko wystąpienia zaostrzenia.
Analizy dokonano na podstawie danych pochodzących z fazy przedłużonej badań klinicznych CYCLOPS i IMPROVE (realizowanych pod patronatem grupy EUVAS). Wszyscy badani w fazie indukcji remisji leczeni byli cyklofosfamidem, natomiast za wyjątkiem kilku przypadków w leczeniu podtrzymującym stosowano azatioprynę lub mykofenolan mofetylu. Wśród badanej grupy 252 chorych, u 40% wystąpił co najmniej jeden epizod zaostrzenia. U 50% badanych spośród tych, u których w chwili rozpoczęcia terapii podtrzymującej remisję obserwowano obecność ANCA (n=111), wystąpiło zaostrzenie. Analogicznie w grupie seronegatywnej względem ANCA w chwili zmiany terapii z indukującej na podtrzymującą remisję (n=141), zaostrzenie obserwowano u 33%. Fakt negatywnego badania w kierunku ANCA w chwili rozpoczęcia leczenia podtrzymującego istotnie zmniejszał ryzyko wystąpienia zaostrzenia w badanej populacji. Czynnikami zwiększającymi ryzyko wystąpienia zaostrzenia były obecność PR3-ANCA, młodszy wiek, niskie stężenie kreatyniny. Ponadto wśród czynników ryzyka znalazły się stosowanie cyklofosfamidu w terapii indukującej oraz mykofenolanu w leczeniu podtrzymującym. Średni czas do wystąpienia zaostrzenia wynosił 19 miesięcy (8 - 33) w grupie ANCA(+) w chwili rozpoczęcia leczenia podtrzymującego oraz 23 miesiące (14 - 37) w grupie ANCA(-).
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe