en ENGLISH
eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
2/2023
vol. 29
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

"Pandemia otyłości" w pandemii COVID-19 – stary problem, nowe metody leczenia

Kalina Fabin-Czepiel
1
,
Karolina Pieczyńska-Chapuła
1
,
Grażyna Deja
2

1.
Upper Silesian Child Health Center in Katowice, Poland
2.
Department of Paediatric Diabetology, Department of Paediatrics, Faculty of Medicine, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2023; 29 (2): 104-111
Data publikacji online: 2023/07/15
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Otyłość jest problemem globalnym, a szczególnie niepokojący jest fakt, że coraz częściej dotyka dzieci i młodzież. Pandemia

COVID-19 i wprowadzone ograniczenia wpłynęły na aktywność fizyczną dzieci i młodzieży, zmieniły ich styl życia oraz ilość czasu spędzanego przed ekranem, czyli nasiliły działanie czynników istotnie skorelowanych z przyrostem masy ciała. Ze względu na skalę problemu otyłości i nadwagi wiele uwagi poświęca się aktualnie poszukiwaniu skutecznych form terapii w tych odmiennych, trudnych okolicznościach. Interwencja promująca zdrowy styl życia wśród otyłych dzieci po pandemii COVID-19 jest szczególnie ważna i potrzebna. Niniejszy artykuł zawiera przegląd piśmiennictwa na temat obserwowanego w ostatnim czasie nasilenia otyłości w populacji pediatrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu pandemii COVID-19. Przedstawiono nowe metody walki z otyłością z wykorzystaniem telemedycyny oraz aktualne metody farmakoterapii, w tym nowe leki.

Obesity is a worldwide problem, and the fact that it increasingly affects children and adolescents is worrying. The COVID-19 pandemic and the restrictions introduced affected the physical activity of children and adolescents, and changed their lifestyle and the amount of time spent in front of screens, which are significant factors correlated with weight gain. Due to the scale of the problem of obesity and overweight, much attention is currently paid to seeking effective forms of therapy in these different, difficult circumstances. Interventions promoting a healthy lifestyle among obese children after the COVID-19 pandemic are particularly important and necessary. This article provides a review of the literature on the recent worsening of obesity in the paediatric population, with particular emphasis on the importance of the COVID-19 pandemic. New methods of fighting obesity with the use of telemedicine and current methods of pharmacotherapy, including new drugs, are presented.
słowa kluczowe:

temedycyna, otyłość u dzieci, COVID-19, telezdrowie


facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.