eISSN: 2450-4459
ISSN: 2450-3517
Lekarz POZ
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
6/2018
vol. 4
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Antybiotykoterapia w zakażeniach układu oddechowego

Tadeusz Płusa

Data publikacji online: 2018/12/27
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Współczesna antybiotykoterapia zakażeń układu oddechowego oparta jest na badaniach klinicznych i analizach wieloośrodkowych. Formułowane zalecenia uwzględniają dostępne antybiotyki i ich skuteczność mikrobiologiczną. Przy wyborze antybiotyku należy wziąć pod uwagę jego cechy farmakokinetyczne, w tym minimalne stężenie hamujące, oraz stopień penetracji do dróg oddechowych i miąższu płucnego. Znaczne różnice w tym zakresie jednoznacznie wskazują na zasadność dokonywanego wyboru, co przekłada się na skuteczność prowadzonego leczenia. Ponieważ coraz częściej przyczyną zakażeń układu oddechowego są bakterie atypowe, istotną cechą podawanego antybiotyku jest jego zdolność do wnikania do wnętrza komórki, gdzie te bakterie się namnażają. Z kolei zdolność niektórych bakterii, np. Pseudomonas aeruginosa, do tworzenia biofilmu w znacznym stopniu utrudnia proces leczenia, bowiem większość antybiotyków nie ma zdolności przenikania do tej struktury. Powyższe przesłanki wskazują na przewagę makrolidów i fluorochinolonów w kontrolowaniu zakażenia w układzie oddechowym. Leczenie chorych z objawami zakażenia układu oddechowego azytromycyną podawaną wziewnie w postaci mikrocząsteczek okazało się skuteczniejsze w porównaniu z innymi konwencjonalnymi terapiami.

Modern antibiotic therapy of respiratory infections is based on clinical trials and multicentre analyses. The recommendations that have been made take into account the available antibiotics and their microbiological efficacy. The choice of antibiotic should also take into account its pharmacokinetic characteristics, including the minimum inhibitory concentration and the degree of penetration into the airways and pulmonary parenchyma. Significant differences in this area clearly indicate the reasonableness of the choice made, which translates into the effectiveness of the treatment. Because more and more often the cause of respiratory infections are atypical bacteria, an important feature of the administered antibiotic is its ability to penetrate inside the cell, where these bacteria multiply. In turn, the ability of some bacteria, e.g. Pseudomonas aeruginosa, to biofilm to a large extent hinders the treatment process, because most antibiotics do not have the ability to penetrate this structure. The above premises indicate the predominance of macrolides and fluoroquinolones in controlling the infection in the respiratory system. The treatment of patients with symptoms of respiratory infections by inhaled administration of azithromycin in the form of microparticles proved to be effective in comparison to other conventional therapies.
słowa kluczowe:

zakażenia, układ oddechowy, antybiotyki, azytromycyna

© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe