eISSN: 1897-4317
ISSN: 1895-5770
Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
3/2006
vol. 1
 
Share:
Share:
more
 
 

Appendix
Uchwała ZG PTG-E nr 2/06/2006
Przyznawanie dyplomu potwierdzającego umiejętności wykonywania badań endoskopowych

Online publish date: 2006/10/16
Article file
- dodatek.pdf  [0.08 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 

Szanowni Państwo,

w trosce o poziom wykonywanych badań endoskopowych Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii opracował szczegółowe wytyczne, dotyczące zasad przyznawania certyfikatów umiejętności endoskopowych. Zasady te, szeroko dyskutowane w środowisku, przybrały teraz ostateczny kształt w nowej uchwale Zarządu Głównego, którą w całości publikujemy w obecnym numerze Przeglądu Gastroenterologicznego. Materiały informacyjne, dotyczące tego zagadnienia, umieszczone są również na stronie internetowej PTG-E: www.ptg-e.org.pl

prof. Grażyna Rydzewska
Uchwała ZG PTG-E nr 2/06/2006
Przyznawanie dyplomu potwierdzającego umiejętności wykonywania badań endoskopowych
§ 1 1. W trosce o poziom badań endoskopowych i spełniając wymagania Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) odnośnie do organizacji pracowni endoskopowych oraz spełniając oczekiwania środowiska polskich gastroenterologów, Polskie Towarzystwo Gastroenterologii w porozumieniu z Konsultantem Krajowym ds. Gastroenterologii ustala zasady przyznawania dyplomu potwierdzającego umiejętności wykonywania tych badań.

§ 2 1. Ustanawia się „Dyplom Umiejętności” (zwany dalej Dyplomem) będący dokumentem potwierdzającym umiejętność wykonywania badań i zabiegów endoskopowych układu pokarmowego. Dyplom przyznaje Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii (PTG-E). 2. Dyplom nadaje się w następujących działach endoskopii układu pokarmowego, obejmujących zarówno procedury diagnostyczne, jak i terapeutyczne: panendoskopia, kolonoskopia oraz endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna (ECPW). 3. O Dyplom może ubiegać się specjalista jednej z wymienionych dziedzin: choroby wewnętrzne, chirurgia, pediatria.

§ 3 1. Posiadanie specjalizacji z gastroenterologii stanowi wystarczające potwierdzenie umiejętności wykonywania panendoskopii i kolonoskopii, ponieważ umiejętność wykonywania tych procedur jest weryfikowana w czasie egzaminu specjalizacyjnego z gastroenterologii. 2. Lekarz posiadający specjalizację z gastroenterologii może otrzymać Dyplom z panendoskopii i/lub kolonoskopii, po złożeniu wniosku (załącznik 1) wraz z załącznikami (wykaz A).

§ 4 1. Lekarz posiadający specjalizację z chorób wewnętrznych lub chirurgii albo pediatrii może otrzymać Dyplom z panendoskopii i/lub kolonoskopii po złożeniu wniosku (załącznik 2) wraz z wymaganymi załącznikami (wykaz B) i po zdaniu egzaminu. 2. Lekarz posiadający specjalizację z chorób wewnętrznych lub chirurgii albo pediatrii i uczestniczący w ogólnopolskim Programie Badań Przesiewowych oraz spełniający odpowiednie kryteria jakości może otrzymać Dyplom z kolonoskopii bez egzaminu po złożeniu wniosku (załącznik 3) wraz z załącznikami (wykaz C). 3. Lekarz posiadający specjalizację z gastroenterologii lub jedną ze specjalizacji wymienionych w §2 pkt 3 może otrzymać Dyplom Umiejętności Wykonywania ECPW po złożeniu wniosku (załącznik 4) wraz z załącznikami (wykaz D).

§ 5 1. Po pozytywnym rozpatrzeniu aplikacji wnioskodawcy (i zdaniu egzaminu w przypadku jego wymagalności – § 4, pkt 1) Zarząd Główny PTG-E przyznaje Dyplom z określonego działu endoskopii. 2. Zarząd Główny PTG-E ma prawo zażądać dodatkowych dokumentów i wyjaśnień, a w szczególnych przypadkach może wystąpić z wnioskiem skierowania kandydata na egzamin, nawet jeśli warunki uzyskania Dyplomu nie przewidywały takiego egzaminu. 3. Liderom polskiej endoskopii, osobom, które wprowadzały poszczególne typy endoskopii w Polsce, osobom mającym wybitne doświadczenie i szczególne osiągnięcia w badaniach i zabiegach endoskopowych wyróżniającym się dużą liczbą dobrze wyszkolonych uczniów biorących udział w egzaminach praktycznych z endoskopii, mających wymierne osiągnięcia we wprowadzaniu i upowszechnianiu nowych technik endoskopowych, uznanych i cenionych w środowisku międzynarodowym i cieszących się powszechnym uznaniem w kraju – Zarząd Główny może przyznać Dyplom w endoskopii lub w określonym dziale endoskopii. Dyplomy przyznane będą jednorazowo do końca 2007 r.

§ 6 1. Kryteria wstępne dopuszczenia do egzaminu w zależności od działu endoskopii we wniosku: • wykonanie 500 panendoskopii i odpowiedniej liczby procedur terapeutycznych wymienionych w załączniku 5, • wykonanie 500 kolonoskopii i odpowiedniej liczby procedur terapeutycznych wymienionych w załączniku 5. 2. Egzamin składa się z trzech części: • praktycznej oceny techniki badania, • interpretacji obrazów endoskopowych, • egzaminu ustnego (egzamin teoretyczny) z zagadnień wymienionych w załączniku 6. 3. Skład Komisji Egzaminacyjnej oraz miejsce i datę egzaminu ustala Prezydium Zarządu Głównego PTG-E. W składzie Komisji powinna być jedna osoba z ośrodka organizującego egzamin oraz dwie osoby wyznaczone przez Zarząd Główny. 4. Egzaminy będą przeprowadzane w ośrodkach, których listę ustala Zarząd Główny. Warunki wpisu na listę ośrodków określa załącznik 7.

§ 7 1. W przypadku opublikowania rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie umiejętności zapisy niniejszej uchwały mogą ulec zmianie stosownie do przepisów tego rozporządzenia.

§ 8 1. Uchwała obowiązuje od daty podjęcia. 2. Certyfikaty wydane na podstawie poprzednich uchwał Zarządu Głównego PTG-E kadencji 2004–2006 zachowują ważność. 3. Tracą moc uchwały Zarządu z kadencji 2004–2006 dotyczące Dyplomu Umiejętności.
Copyright: © 2006 Termedia Sp. z o. o. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
Quick links
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe