facebook linkedin twitter
 
eISSN: 2084-9877
ISSN: 1896-9666
Przegląd Kardiodiabetologiczny/Cardio-Diabetological Review
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Kontakt Zasady publikacji prac
2/2012
vol. 7
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:

Artykuł oryginalny
Powikłania zabiegów inwazyjnych u pacjentów z cukrzycą

Maciej Południewski
,
Paweł Kralisz
,
Ewa Sitniewska
,
Łukasz Kuźma
,
Karol Kochański
,
Hanna Bachórzewska-Gajewska
,
Sławomir Dobrzycki

Przegląd Kardiodiabetologiczny 2012; 7 (2): 94–98
Data publikacji online: 2012/12/09
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wstęp: Diagnostyka i leczenie inwazyjne chorób sercowo-naczyniowych są obecnie powszechnie dostępne. Ciągły wzrost liczby zabiegów niesie ze sobą zwiększającą się liczbę obserwowanych zdarzeń niepożądanych. W celu poprawy jakości procedur wykonywanych w pracowniach hemodynamicznych prowadzone są rejestry powikłań.

Cel: Analiza powikłań procedur inwazyjnych, które wystąpiły w ośrodku autorów.

Materiał i metody: Od stycznia 2011 do maja 2012 roku w ośrodku autorów wykonano 3935 inwazyjnych zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych, z czego 860 u pacjentów ze stwierdzoną cukrzycą (21,85%).

Wyniki: Zanotowano 62 powikłania, 28 u pacjentów z cukrzycą (grupa badana). Odsetek powikłań w populacji ogólnej wynosił 1,57%, a w grupie badanej 3,26%. Spośród chorych na cukrzycę najczęstszym (32,13%) zdarzeniem niepożądanym był miejscowy krwiak w okolicy dostępu naczyniowego, w drugiej kolejności zawał okołozabiegowy typu IVa (28,5%), a następnie nefropatia indukowana kontrastem (10,7%). Stwierdzono również udar mózgu, perforację naczynia wieńcowego powikłaną tamponadą serca oraz reakcję uczuleniową na środek kontrastowy, które wystąpiły łącznie u 21,42% pacjentów, po 7,14% na każde z powikłań.

Wnioski: Ryzyko wystąpienia negatywnych konsekwencji inwazyjnych zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych u pacjentów z cukrzycą jest ponad dwukrotnie większe niż w populacji ogólnej. Chorym tym należy poświęcić szczególną uwagę w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych.

Introduction: Invasive diagnosis and treatment of cardiovascular disease is now widely available. Constantly growing number of procedures promotes the increasing number of adverse events, therefore the records of complications have been introduced to improve the quality of procedures performing in catheterization laboratories (cathlab).

Aim: Analyze the complications of invasive procedures that occurred at our Department in patients between January 2011 to May 2012.

Material and methods: Among 3935 invasive diagnostic and therapeutic procedures performed at the period, 860 patients had diabetes (21.85%).

Results: We reported 62 complications, 28 in diabetic patients (study group). Complication rate in the general population was 1.57%, while in the study group – 3.26%. Among patients with diabetes the most common adverse event was local hematoma in the area of vascular access – 32.13%, followed by myocardial infarction associated with percutaneous coronary intervention (PCI) type IVa – 28.5%, and contrast-induced nephropathy – 10.7%. Other complications which amounted to 21.42% included a stroke, coronary vessel perforation with cardiac tamponade, allergy to the contrast agent (7.14% for each of the complication).

Conclusions: The risk of adverse consequences of invasive diagnostic and therapeutic procedures in patients with diabetes is more than twice compared to general population. Special attention should be paid to such patients in order to minimize the risk of adverse events.
słowa kluczowe:

powikłanie, zabiegi inwazyjne, cukrzyca

facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.