eISSN: 2354-0265
ISSN: 2353-6942
Health Problems of Civilization Physical activity: diseases and issues recognised by the WHO
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
3/2020
vol. 14
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA, ZDROWIE I JAKOŚĆ ŻYCIA: PERSPEKTYWA ŚRODKOWOEUROPEJSKA
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

BADANIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I NAWYKÓW KONSUMPCJI SPORTOWEJ WŚRÓD STUDENTÓW

Bence Raposa
1
,
Csaba Melczer
1
,
Nóra Rozmann
1
,
Tímea Károlyi
1
,
Gyula Takacs
1
,
Valentina Doma
1
,
Viktoria Premusz
1
,
Márton Pintér
1
,
John Macharia
1
,
Pongrác Ács
1

1.
Faculty of Health Sciences, University of Pécs, Hungary
Data publikacji online: 2020/08/13
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Odpowiedni poziom aktywności fizycznej wspomaga i zapewnia optymalne funkcjonowanie organizmu. Zrozumienie wskaźników konsumpcji sportowej oraz aktywności fizycznej wśród młodych dorosłych pomaga opracować strategie, które mogą pomóc określić ekonomiczne i zdrowotne źródła chorób endemicznych.

Materiał i metody
W 2018 roku przeprowadziliśmy badania przekrojowe na Uniwersytecie w Peczu (Węgry). Wykorzystaliśmy anonimowy, samodzielnie zredagowany i wypełniany kwestionariusz internetowy. Pytania dotyczyły demografii, aktywności fizycznej, motywacji dotyczącej sportu i zdrowia oraz stylu życia. Naszym celem było scharakteryzowanie aktywności fizycznej i nawyków konsumpcji sportowej studentów.

Wyniki
Pod względem stanu zdrowia i jakości życia wszyscy respondenci (n=197) ocenili swój stan powyżej środkowej wartości skali. W przypadku motywacji dotyczącej sportu postawiliśmy hipotezę, że istnieje znacząca różnica między płciami w zakresie czynników motywacyjnych. W każdym przypadku poza wskaźnikiem stanu sprawności (p=0,64) stwierdziliśmy istotnie odmienne poziomy motywacji. Kobiety wykazały większą aktywność fizyczną w pracach domowych i transporcie, a mężczyźni – w czasie wolnym oraz podczas pracy.

Wnioski
Stan zdrowia respondentów i ich jakość życia są właściwe. Aktywność fizyczna mężczyzn przewyższa aktywność fizyczną kobiet. Podczas porównywania ekwiwalentu metabolicznego (MET) związanego z aktywnością obu płci nie stwierdziliśmy jednak istotnej różnicy w żadnym przypadku (p≥0,05).Background
Adequate level of physical activity helps and provides optimal body function. Understanding the sports consumption and physical activity indicators of young adults helps to develop strategies that can help to understand the economic and health background of endemic diseases.

Material and methods
We conducted cross-sectional research at the University of Pécs, Hungary, in 2018. We used an anonymous, self-edited, self-administered online questionnaire. The questions related to demographics, physical activity, sport and health motivation, and lifestyle. Our aim was to characterize the physical activity and sports consumption habits of the students.

Results
In terms of health status and quality of life, the whole sample (n=197) marked theirs as better than average. In the case of sports motivation, we hypothesized that there would be a significant difference between gender; apart from fitness status (p=0.64), we found significantly different motivation levels in each case. In terms of physical activity, women were more engaged in housework and transport, whilst men were more active in free time and work.

Conclusions
Our sample’s health status and quality of life is adequate. Men’s physical activity exceeds women, however, when comparing activity-related MET (metabolic equivalent of task) between the sexes, we did not find significant differences in any case (p≥0.05).

słowa kluczowe:

studenci, aktywność fizyczna, IPAQ, konsumpcja sportowa, MET

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe