eISSN: 2354-0265
ISSN: 2353-6942
Health Problems of Civilization Physical activity: diseases and issues recognized by the WHO
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
IMPACT FACTOR
0.4
MNiSW
20
GOOGLE H5
7

POKAŻ ARTYKUŁY
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
 


Misja czasopisma „Health Problems of Civilization”


„Health Problems of Civilization" to recenzowane czasopismo naukowe (kwartalnik) Akademii Bialskiej im. Jana Pawła II, które jest kontynuacją czasopisma „Human and Health" (ISSN 2082-7288), wydawanego w latach 2010-2013.

Celem czasopisma jest promowanie wiedzy w zakresie różnych problemów zdrowotnych człowieka w świetle szybko postępujących zmian życia współczesnego, spowodowanych rozwojem cywilizacyjnym, industrializacją, urbanizacją oraz zmianami środowiska naturalnego, które wywierają często niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka.  

Według Światowej Organizacji Zdrowia, zdrowie definiuje się jako stan pełnego dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym, w skład którego wchodzi rozwój technologiczny nauki, motoryzacji i wielu innych gałęzi przemysłu, dochodzi do nieustannego narażenia człowieka na skutki uboczne związane z tym procesem. W konsekwencji, w populacji doszło do rozpowszechnienia przewlekłych chorób, określanych mianem chorób cywilizacyjnych.  

Z tego względu przedmiotem zainteresowania czasopisma oraz publikowanych w nim treści jest wzajemna interakcja pomiędzy kwestiami dobrostanu, zdrowia, cywilizacyjnego rozwoju oraz stale zmieniająca się ich problematyka, na którą zwraca uwagę szereg międzynarodowych organizacji takich jak WHO, FAO, EFSA, CDC oraz ECDC.  

Artykuły publikowane w „Health Problems of Civilization” dotyczą różnych grup tematycznych, takich jak: biomedyczne aspekty zdrowia, współczesne choroby, aktywność fizyczna, zachowania zdrowotne. Czasopismo daje możliwość publikacji artykułów dotyczących problematyki współczesnych zagrożeń, metod profilaktyki i edukacji prozdrowotnej oraz niekorzystnych zjawisk zdrowotnych.

Czasopismo publikuje artykuły w podziale na 3 działy tematyczne:

Dział I. „Choroby i problemy wyróżnione przez WHO i FAO”,

Dział II. „Aktywność fizyczna grup społecznych i zawodowych”,

Dział III. „Inne”.


Artykuły publikowane w czasopiśmie są dostępne w systemie Open Access (OA) 

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna


Redaktor Naczelny: prof. dr hab. Marcin Weiner
Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Biała Podlaska, Polska

Zastępca Redaktora Naczelnego: dr hab. Małgorzata Tokarska-Rodak, prof. uczelni
Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Biała Podlaska, PolskaRedaktorzy Tematyczni:

Biomedyczne aspekty zdrowia: dr Joanna Strzemecka
Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Biała Podlaska, Polska

Aktywność fizyczna: dr hab. Barbara Bergier, prof. uczelni 
Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Biała Podlaska, Polska

Sekretarz Redakcji:mgr Anna Maksymiuk
Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Biała Podlaska, Polska

Redaktor Statystyczny: dr Agnieszka Kuś
Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Biała Podlaska, Polska

Redaktor Językowy: dr Izabela Dąbrowska
Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Biała Podlaska, PolskaList of Authors 2015-2017.pdf

LIST OF AUTHORS 2018.pdf

LIST OF AUTHORS 2019.pdf

LIST OF AUTHORS 2020.pdf

LIST OF AUTHORS 2021.pdf

LIST OF AUTHORS 2022.pdf

LIST OF AUTHORS 2023.pdf

Copyright: © John Paul II University in Biała Podlaska. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.


eISSN: 2354-0265
ISSN: 2353-6942

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.