eISSN: 2354-0265
ISSN: 2353-6942
Health Problems of Civilization Physical activity: diseases and issues recognised by the WHO
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
! Klauzula informacyjna RODO.pdfMisja czasopisma „Health Problems of Civilization”

„Health Problems of Civilization" (kwartalnik) to czasopismo naukowe, które jest kontynuacją czasopisma „Human and Health" (ISSN 2082-7288), wydawanego w latach 2010-2013. Czasopismo publikowane jest wyłącznie w języku angielskim (streszczenie, tytuł i słowa kluczowe dodatkowo w języku polskim).
Misją czasopisma jest promowanie wiedzy w zakresie różnych problemów zdrowotnych człowieka w świetle szybko postępujących zmian życia współczesnego, spowodowanych rozwojem cywilizacyjnym, industrializacją, urbanizacją oraz zmianami środowiska naturalnego, które wywierają często niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka.
Czasopismo publikuje artykuły w podziale na 3 działy tematyczne: Dział I. „Choroby i problemy wyróżnione przez WHO i FAO”, Dział II. „Aktywność fizyczna grup społecznych i zawodowych” oraz Dział III. „Inne”. Artykuły dotyczą różnych grup tematycznych, takich jak: biomedyczne aspekty zdrowia, współczesne choroby, aktywność fizyczna, zachowania zdrowotne. Czasopismo zastrzega sobie również prawo do skupienia się w wybranym numerze na jednym zakresie tematycznym, np. borelioza, gruźlica, aktywność fizyczna czy otyłość.

Tytuł czasopisma a jego zakres tematyczny

Dane epidemiologiczne wskazują na wzrost chorób zaliczanych do grupy schorzeń o podłożu cywilizacyjnym, takich jak: choroby układu krążenia, cukrzyca, nadwaga, otyłość i nowotwory. W ciągu ostatnich 20 lat zidentyfikowano powyżej 30 nowych, wysoko infekcyjnych chorób. W obliczu narastających zagrożeń zdrowotnych powstają zarówno programy narodowe jak i kierunki badawcze dotyczące wprowadzania odpowiedniej profilaktyki i edukacji społeczeństwa w zakresie unikania czynników ryzyka, odpowiednio wczesnej diagnostyki i terapii.
Czasopismo „Health Problems of Civilization” daje możliwość publikacji artykułów dotyczących problematyki współczesnych zagrożeń, metod profilaktyki i edukacji prozdrowotnej oraz niekorzystnych zjawisk zdrowotnych.

Artykuły należy przesyłać do Redakcji czasopisma za pomocą Editorial System.

Przed rozpoczęciem procesu przygotowania pracy do publikacji autor/autorzy przesłanych artykułów zobowiązani są do wniesienia bezzwrotnej opłaty w wysokości 150 zł brutto. Przed dokonaniem płatności prosimy o kontakt z Redakcją w celu ustalenia dogodnej formy płatności oraz ustalenia danych do faktury.
W przypadku przesłania do Redakcji artykułu w języku polskim Redakcja nie ponosi kosztów tłumaczenia artykułu na język angielski. Opłata za tłumaczenie wynosi 45 zł brutto za stronę obliczeniową, tj. 1800 znaków ze spacjami. W przypadku gdy Redakcja otrzyma artykuł w języku angielskim i będzie wymagał on korekty językowej (po weryfikacji Redaktora Językowego), Redakcja prześle artykuł do korekty; koszt korekty pokrywany jest przez autorów. Opłata za korektę językową wynosi 30 zł brutto za stronę obliczeniową, tj. 1800 znaków ze spacjami.
Tłumaczenie/korekta będą wykonywane przez aktualnie współpracującego z Redakcją tłumacza, artykuł zostanie przekazany do tłumaczenia/korekty za pośrednictwem Redakcji po pozytywnej recenzji i ostatecznym zaakceptowaniu artykułu do publikacji. Po otrzymaniu od Redakcji informacji o zaakceptowaniu artykułu i ostatecznej kwocie tłumaczenia/korekty, Autor zobowiązany jest do przelania podanej kwoty na konto Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej: Santander Bank Polska S.A., 45 1500 1331 1213 3001 7949 0000. Obowiązkiem Autora jest również dostarczenie do Redakcji potwierdzenia dokonania wpłaty (np. w formie elektronicznej na adres mailowy).

Wymagania etyczne
W przypadku opisywania eksperymentów przeprowadzanych na ludziach autorzy wskazują, czy zastosowane procedury były zgodne z Deklaracją Helsińską z roku 1975, uaktualnioną w 2000 roku (dotyczącą zasad etyki dla społeczności medycznej oraz zakazu ujawniania nazwiska pacjenta, inicjałów lub numeru ewidencyjnego szpitala) oraz ze standardami etycznymi komisji ds. eksperymentów na ludziach (instytucjonalnej i państwowej). Autorzy prezentujący studia przypadków są zobowiązani do nieujawniania danych osobowych pacjentów. Odnośnie do zdjęć – w przypadku wątpliwości, czy dane zdjęcie odpowiednio zabezpiecza anonimowość pacjenta, wymagana jest zgoda pacjenta na publikację danego zdjęcia.

Konflikt interesów
Oczekujemy od autorów opisania źródeł finansowania badań, roli potencjalnego sponsora w planowaniu, wykonywaniu i analizie badań oraz wpływu, jaki organizacja finansująca mogła mieć na zawartość artykułu. Pozostałe relacje (takie jak zatrudnienie, konsultacje, posiadanie akcji, honorarium, płatne zaświadczenia eksperckie), które mogą być potencjalnie źródłami konfliktu interesów w związku z dostarczonym artykułem, należy ujawnić.

Ghostwriting, guest authorship i zasady dotyczące plagiatu
„Health Problems of Civilization” stosuje procedury, które zapobiegają wystąpieniu zjawisk „ghostwriting”, „guest authorship” oraz plagiatu. Każda praca zgłoszona do czasopisma jest sprawdzana za pomocą programu antyplagiatowego.

Przygotowanie manuskryptów
Artykuł należy przygotować w j. angielskim; manuskrypt powinien być komunikatywny, przejrzysty i spójny, a także utrzymywać klasyczny wygląd edycyjny.

Wygląd pracy
Teksty przesłanych artykułów nie powinny przekraczać:
• w oryginalnych artykułach naukowych i artykułach przeglądowych, 4400 słów, łącznie z tabelami i bibliografią – ok. 20 stron, napisanych komputerowo, z podwójnym odstępem, z czcionką 11 pkt i 30 pozycjami literatury;
• w studiach przypadków, 1000 słów, łącznie z tabelami i bibliografią – ok. 7 stron, napisanych komputerowo, z podwójnym odstępem, z czcionką 11 pkt i z 10 pozycjami literatury;
• w artykułach od redakcji, 1500 słów wyłączając spis literatury – ok. 10 stron, z podwójnym odstępem, z czcionką 11 punktów, 15 pozycjami literatury, bez streszczenia i słów kluczowych; tabele i ryciny mogą być dołączone, artykuł może zawierać podział na sekcje;
• w recenzjach książek – 750 słów, bez podziału na sekcje, bez słów kluczowych i streszczenia.

Artykuły przekraczające wymaganą długość lub liczbę pozycji literatury będą przedstawione do indywidualnej decyzji Redaktora Naczelnego.

Oryginalne artykuły naukowe powinny zawierać następujące elementy:
• tytuł (w j. polskim i j. angielskim),
• słowa kluczowe (z Medical Subject Headings [MeSH], katalog Index Medicus; w j. polskim i j. angielskim),
• streszczenie (150-250 słów, w j. polskim i j. angielskim, podzielone na części: Wstęp, Materiał i metody, Wyniki, Wnioski),
• wprowadzenie,
• materiał i metody,
• wyniki,
• dyskusja,
• wnioski,
• ujawnienia i uznania,
• bibliografia.

Studia przypadków powinny zawierać następujące elementy:
• tytuł (w j. polskim i j. angielskim),
• słowa kluczowe (z Medical Subject Headings [MeSH], katalog Index Medicus; w j. polskim i j. angielskim),
• streszczenie (150-200 słów, w j. polskim i w j. angielskim, podzielone na części: Wstęp, Materiał i metody, Wyniki, Wnioski),
• wstęp,
• opis przypadku,
• wnioski,
• bibliografia.

Artykuły przeglądowe powinny zawierać następujące elementy:
• tytuł (w j. polskim i j. angielskim),
• słowa kluczowe (z Medical Subject Headings [MeSH], katalog Index Medicus; w j. polskim i j. angielskim),
• streszczenie (150-250 słów, w j. polskim i j. angielskim, bez podziału na części),
• wstęp,
• cel pracy,
• krótki opis stanu wiedzy,
• wnioski,
• bibliografia.

Tabele
Tabele powinny być ponumerowane zgodnie z ich kolejnością w tekście. Tekst powinien zawierać odniesienia do tabel. Każda tabela powinna być przesłana w osobnym pliku.

Ilustracje
Każda rycina powinna być wysłana w osobnym pliku. Ryciny najlepiej przesłać w formacie TIF lub EPS. Format JPG jest także dozwolony. Wszystkie ryciny, zarówno fotografie, wykresy, jak i diagramy, powinny być ponumerowane kolejno, zgodnie z pojawieniem się w tekście. Autor/autorzy powinni wskazać w tekście głównym, w którym miejscu należy umieścić daną tabelę czy rycinę.

Cytaty i bibliografia
Pozycje literatury powinny być cytowane w nawiasach kwadratowych w kolejności cytowania.
Bibliografia powinna być ułożona w kolejności cytowania w tekście. Jeżeli liczba autorów przekracza 6, po 6. nazwisku należy dopisać „et al.”. Jeżeli praca posiada numer DOI, należy podać go w formie pełnego linku na końcu opisu bibliograficznego, np.:

Adamowicz K. Association between Body Mass Index and gastric cancer in Pomeranian men and women. Health Prob Civil. 2018; 12(4): 231-237. https://doi.org/10.5114/hpc.2018.76517

Cytowanie czasopisma:

Tomao P, Ciceroni L, D’Ovidio MC, De Rosa M, Vonesch N, Iavicoli S, et al. Prevalence and incidence of antibodies to Borrelia burgdorferi and to tick-borne encephalitis virus in agricultural and forestry workers from Tuscany, Italy. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2005; 24(7): 457–463. https://doi.org/10.1007/s10096-005-1348-0

Czasopismo – suplement:

Kalman M, Inchley J, Sigmundova D, Iannotti RJ, Tynjälä JA, Hamrik Z, et al. Secular trends in moderate-to-vigorous physical activity in 32 countries from 2002 to 2010: a cross-national perspective. The European Journal of Public Health. 2015; 25(Suppl. 2): 37-40.

Tom czasopisma z numerem części:

Abend SM, Kulish N. The psychoanalytic method from an epistemological viewpoint. Int J Psychoanal. 2002; 83(Pt 2): 491-5.

Wydanie czasopisma z numerem części:

Ahrar K, Madoff DC, Gupta S, Wallace MJ, Price RE, Wright KC. Development of a large animal model for lung tumors. J Vasc Interv Radiol. 2002; 13(9 Pt 1): 923-8.

Cytat z czasopisma online:

Zhang M, Holman CD, Price SD, Sanfilippo FM, Preen DB, Bulsara MK. Comorbidity and repeat admission to hospital for adverse drug reactions in older adults: retrospective cohort study. BMJ. 2009 Jan 7; 338: a2752. https://doi.org/10.1136/bmj.a2752

Publikacja elektroniczna przed drukowaną:

Yu WM, Hawley TS, Hawley RG, Qu CK. Immortalization of yolk sac-derived precursor cells. Blood. 2002 Nov 15; 100(10): 3828-31. Epub 2002 Jul 5.

Książka:

Biddle SJ, Mutrie N. Psychology of physical activity: determinants, well-being, and interventions. 2th edition. London: Routledge; 2008.

Rozdział z książki:

Hung Chih Yu A. Exploring motivation for leisure-based physical activity: a case study of college students. In: Burns R, Robinson K., editors. Proceedings of the 2006 Northeastern Recreation Research Symposium. Newtown Square: Department of Agriculture, Forest Service, Northern Research Station; 2006. p. 342-349.

Zapowiedzi/w druku:

Tian D, Araki H, Stahl E, Bergelson J, Kreitman M. Signature of balancing selection in Arabidopsis. Proc Natl Acad Sci U S A. Forthcoming 2002.

Materiały opublikowane online nieposiadające numeru DOI:

Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts in an advisory role. Am J Nurs [Internet]. 2002 Jun [cited 2002 Aug 12]; 102(6): [about 1 p.]. Available from: http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htmArticle

Materiały opublikowane w języku innym niż angielski:

Wielkoszyński T. [Modified, spectrophotometric method of silicon determination in biological material]. Diagn Lab. 2000; 36(3): 377–385 (in Polish).

Wydawca otrzymuje wszelkie prawa autorskie na zasadach wyłączności w odniesieniu do manuskryptów publikowanych, a także prawo do publikacji w formie drukowanej, z wykorzystaniem nośników elektronicznych lub innych oraz publikacji online. Streszczenia mogą być publikowane bez zezwolenia Wydawcy.

Proces recenzji
Zarejestrowane manuskrypty są przesyłane do 2-3 niezależnych ekspertów do oceny naukowej. Przesłane artykuły są akceptowane do publikacji po otrzymaniu pozytywnej opinii niezależnych recenzentów. „Health Problems of Civilization” prowadzi proces recenzji „double-blind”, w którym autorzy nie znają tożsamości recenzentów, a recenzenci – tożsamości autorów. Proces oceny zajmuje zazwyczaj 2-4 miesiące.

Obowiązki i odpowiedzialność autorów
Autor jest zobowiązany do przygotowania i przesłania artykułu zgodnie z wymogami ustanowionymi przez redakcję czasopisma. Ponadto, autor powinien dołączyć oświadczenie, które zawiera: oświadczenie o oryginalności artykułu (artykuł niepublikowany dotąd nigdzie indziej), integralność praw autorskich innych osób, brak konfliktu interesów, jak również zgodę na publikację artykułu w czasopiśmie. Autorzy są obowiązani do ujawnienia wszelkich finansowych lub osobowych powiązań, które mogą spowodować stronniczość w odniesieniu do ich pracy.

Obowiązki i odpowiedzialność recenzentów
Artykuły są wybierane do publikacji w drodze systemu podwójnej ślepej selekcji i publikowane w trybie open access. Recenzenci obowiązani są do oceny artykułu poprzez panel redakcyjny, bazując na przygotowanych pytaniach. Recenzent ma również możliwość przesyłania oddzielnych komentarzy umieszczonych w tekście artykułu.

Obowiązki i odpowiedzialność redaktorów
Redaktorzy decydują, które artykuły powinny być zaakceptowane do publikacji. Redaktorzy wypełniają swoje obowiązki w sposób wyważony, obiektywny i sprawiedliwy, unikając dyskryminacji ze względu na płeć, orientację, religijne bądź polityczne poglądy, pochodzenie etniczne lub geograficzne autorów.

Adres do korespondencji
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: a.maksymiuk@pswbp.pl
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe