eISSN: 2354-0265
ISSN: 2353-6942
Health Problems of Civilization Physical activity: diseases and issues recognized by the WHO
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online

Nowe wytyczne dla autorów od lutego 2024!

Klauzula informacyjna RODO


Od 1 lipca 2021 r., zapraszamy Autorów do zgłaszania następujących publikacji:

- krótkie teksty opisujące nietypowe sytuacje kliniczne związane z Państwa praktyką zawodową,

- krótkie komentarze kliniczne do artykułów opublikowanych w „Health Problems of Civilization”,

- krótkie komunikaty z prowadzonych badań lub wstępne wyniki oryginalnych badań, które zasługują na szybką publikację,

- Państwa opinie jako część większej dyskusji na temat artykułu opublikowanego w „Health Problems of Civilization”,

- listy związane z zakresem tematycznym czasopisma,

- rekomendacje/wytyczne.

Nowy rodzaj publikacji nie obejmuje studium przypadku.

Wszystkie składane prace w tej kategorii muszą być oznaczone jako LIST DO REDAKCJI.

Wszystkie wyżej wymienione artykuły zostaną opublikowane w zakładce Online First na naszej stronie internetowej w ciągu 3-4 tygodni od akceptacji pracy, a także będą indeksowane w bazach. Dwa artykuły tego typu będą pojawiały się w każdym numerze czasopisma. Listy do Redakcji będą podlegały wyłącznie ocenie Redakcji dotyczącej ich formy.

Publikacja Listów do Redakcji jest bezpłatna.

Wymagania dotyczące prac:

Praca nie powinna zawierać streszczenia, nie powinna przekraczać 500 słów i 5 pozycji literatury. Dozwolone jest maksymalnie 4 autorów i 1 rycina lub tabela. Legenda do ryciny powinna zawierać wszystkie potrzebne informacje wyjaśniające ilustrację.

Redakcja zastrzega sobie prawo do odrzucenia artykułu bez szczegółowych wyjaśnień jeśli praca jest poza zakresem tematycznym czasopisma lub ma oczywiste wady.Artykuły należy przesyłać do Redakcji czasopisma za pomocą  Editorial System.


Opłaty publikacyjne 

Po zaakceptowaniu pracy do publikacji w „Health Problems of Civilization” autor/autorzy przesłanych artykułów zobowiązani są do wniesienia bezzwrotnej opłaty w wysokości 150,00 zł brutto. Płatność ma na celu częściowe pokrycie kosztów związanych z publikacją. Przed dokonaniem płatności prosimy o kontakt z Redakcją w celu ustalenia dogodnej formy płatności oraz ustalenia danych do faktury. Opłata dotyczy wyłącznie kosztów przygotowania artykułu do publikacji w czasopiśmie. Opłata nie ma wpływu na termin publikacji artykułu. Informujemy, że w przypadku podjęcia przez autora decyzji o niepublikowaniu pracy, która została już zaakceptowana i opłacona, wniesiona opłata nie będzie zwracana z przyczyn niezależnych od Wydawcy.

Z opłaty zwolnieni są autorzy zamówionych artykułów, redaktorzy gościnni współpracujący z redakcją czasopisma oraz pracownicy Akademii Bialskiej im. Jana Pawła II (AB). Jeżeli artykuł został napisany wspólnie przez pracowników AB i autorów z innych instytucji, zwolnienie z opłaty dotyczy tylko sytuacji, gdy pierwszym, ostatnim lub korespondencyjnym autorem jest pracownik AB.

Od 25 września 2023 r. istnieje możliwość jednorazowego zwolnienia z opłaty w wysokości 150,00 zł w przypadku, gdy autor korespondencyjny artykułu wykonał recenzję dla "Health Problems of Civilization" w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie artykułu.

W przypadku przesłania do Redakcji artykułu w języku polskim Redakcja nie ponosi kosztów tłumaczenia artykułu na język angielski. Opłata za tłumaczenie wynosi 45,00 zł brutto za stronę obliczeniową, tj. 1800 znaków ze spacjami. W przypadku gdy Redakcja otrzyma artykuł w języku angielskim, Redakcja prześle artykuł do korekty językowej native speakera języka angielskiego; koszt korekty pokrywany jest przez autorów. Opłata za korektę językową wynosi 30,00 zł brutto za stronę obliczeniową, tj. 1800 znaków ze spacjami. 

Tłumaczenie/korekta będą wykonywane przez aktualnie współpracującego z Redakcją tłumacza/korektora, artykuł zostanie przekazany do tłumaczenia/korekty za pośrednictwem Redakcji po pozytywnej recenzji i ostatecznym zaakceptowaniu artykułu do publikacji. Po otrzymaniu od Redakcji informacji o zaakceptowaniu artykułu i ostatecznej kwocie tłumaczenia/korekty, Autor zobowiązany jest do przelania podanej kwoty na konto Akademii Bialskiej im. Jana Pawła II: Santander Bank Polska S.A., 1 oddział w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 27, 21-500 Biała Podlaska, 45 1500 1331 1213 3001 7949 0000. Obowiązkiem Autora jest również dostarczenie do Redakcji potwierdzenia dokonania wpłaty (np. w formie elektronicznej na adres mailowy).

Standardy i procedury etyczne

W przypadku zgłaszania badań na ludziach, autorzy powinni wskazać, czy uzyskano świadomą zgodę od wszystkich osób objętych badaniem oraz czy procedury były zgodne ze wszystkimi odpowiednimi przepisami krajowymi, politykami instytucjonalnymi i zgodnie z Deklaracją Helsińską z 1975 r., uaktualnioną w 2000 roku (dotyczącą zasad etyki dla społeczności medycznej oraz zakazu ujawniania nazwiska pacjenta, inicjałów lub numeru ewidencyjnego szpitala) i zostały zatwierdzone przez instytucjonalną komisję bioetyczną. Autorzy prezentujący studia przypadków są zobowiązani do nieujawniania danych osobowych pacjentów. W odniesieniu do zdjęć, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, że dane zdjęcie w niewystarczający sposób chroni anonimowość pacjenta, wymagana jest zgoda pacjenta na publikację danego zdjęcia.

W przypadku badań związanych z udziałem zwierząt, autorzy powinni wskazać, czy procedury były zgodne ze wszystkimi odpowiednimi przepisami krajowymi i politykami instytucjonalnymi dotyczącymi opieki nad zwierzętami i ich wykorzystywania w badaniach.

Jeśli manuskrypt nie zawiera żadnego badania wymagającego zgody komisji bioetycznej dotyczącej osób lub zwierząt, w sekcji Materiał i metody należy zamieścić następujące oświadczenie: "Badania nie były przeprowadzone na ludziach, nie są też związane z udziałem zwierząt".

Wydawnictwo Termedia zobowiązuje się do przestrzegania standardów etycznego postępowania na wszystkich etapach procesu publikacji. Uważnie śledzimy stowarzyszenia branżowe, takie jak Committee on Publication Ethics (COPE), International Committee of Medical Journal Editors (ICJME) and World Association of Medical Editors (WAME), które określają standardy i dostarczają wytyczne dotyczące najlepszych praktyk w celu spełnienia tych wymagań.

Konflikt interesów

Oczekujemy od autorów opisania źródeł finansowania badań, roli potencjalnego sponsora w planowaniu, wykonywaniu i analizie badań oraz wpływu, jaki organizacja finansująca mogła mieć na zawartość artykułu. Pozostałe relacje (takie jak zatrudnienie, konsultacje, posiadanie akcji, honorarium, płatne zaświadczenia eksperckie), które mogą być potencjalnie źródłami konfliktu interesów w związku z dostarczonym artykułem, należy ujawnić.

W przypadku podejrzenia konfliktu interesów, autor jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu w oświadczeniu autora składanym w Editorial System podczas przesyłania manuskryptu do Redakcji.

W przypadku braku konfliktu interesów, w sekcji artykułu „Ujawnienia i podziękowania” należy zamieścić następujące oświadczenie:

"Autorzy deklarują brak konfliktu interesów w odniesieniu do badań, autorstwa i/lub publikacji niniejszego artykułu. Badania zostały sfinansowane przez........."

lub

"Autorzy deklarują brak konfliktu interesów w odniesieniu do badań, autorstwa i/lub publikacji tego artykułu. Badania nie otrzymały żadnej konkretnej dotacji od żadnej agencji finansującej w sektorze publicznym, komercyjnym lub non-profit".

Ghostwriting, guest authorship i zasady dotyczące plagiatu

„Health Problems of Civilization” stosuje procedury, które zapobiegają wystąpieniu zjawisk „ghostwriting”, „guest authorship” oraz plagiatu. Każda praca zgłoszona do czasopisma jest sprawdzana za pomocą programu antyplagiatowego (iThenticate).

W przypadku, gdy do stworzenia manuskryptu wykorzystano sztuczną inteligencję (AI), należy dołączyć szczegółowy opis jej wykorzystania.

Oświadczenia autorów

Podczas składania manuskryptu autorzy zobowiązani są załączyć w Editorial System:

1) zeskanowany formularz oświadczenia autorskiego  Authors Statement  z podpisem autora korespondującego,

2) podpisane przez wszystkich autorów artykułu oświadczenie  RODO dotyczące przetwarzania danych osobowych (RODO).

Oświadczenia mogą być również podpisane cyfrowo (za pomocą podpisu cyfrowego).

Przygotowanie artykułów

Artykuł powinien być napisany w języku angielskim w sposób komunikatywny, jasny i zwięzły (autorzy z Polski mogą przesłać artykuł w języku polskim). Artykuł powinien być sformatowany zgodnie z instrukcjami zawartymi w poniższych szablonach:

Oryginalny artykuł

Artykuł przeglądowy 

Studium przypadku


Wygląd pracy

Teksty przesłanych artykułów nie powinny przekraczać*:

-       w oryginalnych artykułach naukowych, 4400 słów, bez tabel i bibliografii, z podwójną interlinią, z czcionką Times New Roman 12 pkt. i do 30 pozycji literatury;

-       w studiach przypadków, 2200 słów, bez tabel i bibliografii, z podwójną interlinią, z czcionką Times New Roman 12 pkt. i do 10 pozycji literatury;

-       w artykułach przeglądowych, 4400 słów, bez tabel i bibliografii, z podwójną interlinią, z czcionką Times New Roman 12 pkt. i do 50 pozycji literatury;

-       w listach do redakcji, 500 słów wyłączając spis literatury, bez streszczenia, z podwójną interlinią, z czcionką Times New Roman 12 pkt., do 5 pozycji literatury, a maksymalnie 1 ryciną lub tabelą, maksymalnie 4 autorów;

-       w artykułach od redakcji, 1500 słów wyłączając spis literatury, z podwójną interlinią, z czcionką Times New Roman 12 pkt. i do 15 pozycji literatury, bez streszczenia, tabele i ryciny mogą być dołączone, artykuł może zawierać podział na sekcje.

*Artykuły przekraczające wymaganą długość lub liczbę pozycji literatury będą przedstawione do indywidualnej decyzji Redaktora Naczelnego.

Oryginalne artykuły naukowe powinny zawierać następujące elementy:

-       tytuł (w j. angielskim i w j. polskim),

-       słowa kluczowe (5 słów kluczowych z Medical Subject Headings [MeSH[AM5] ]; w j. angielskim i w j. polskim),

-       streszczenie (150-200 słów, w j. angielskim j. polskim, podzielone na części: Wstęp, Materiał i metody, Wyniki, Wnioski),

-       wprowadzenie,

-       materiał i metody,

-       cel pracy,

-       wyniki,

-       dyskusja,

-       wnioski,

-       ujawnienia i podziękowania,

-       bibliografia.


Artykuł może mieć podrozdziały zapisane kursywą.

Artykuły przeglądowe powinny zawierać następujące elementy:

-       tytuł (w j. angielskim i w j. polskim),

-       słowa kluczowe (5 słów kluczowych z Medical Subject Headings [MeSH[AM6] ]; w j. angielskim i w j. polskim),

-       streszczenie (150-200 słów, w j. angielskim j. polskim, bez podziału na części),

-       wstęp,

-       cel pracy,

-       metody,

-       wyniki przeglądu literatury,

-       wnioski,

-       ujawnienia i podziękowania,

-       bibliografia.

Artykuł może mieć podrozdziały zapisane kursywą.

Studia przypadków powinny zawierać następujące elementy:

-       tytuł (w j. angielskim i w j. polskim),

-       słowa kluczowe (5 słów kluczowych z Medical Subject Headings [MeSH[AM7] ]; w j. angielskim i w j. polskim),

-       streszczenie (150-200 słów, w j. angielskim j. polskim, bez podziału na części),

-       wstęp,

-       opis przypadku,

-       analiza przypadku,

-       ujawnienia i podziękowania,

-       wnioski,

-       bibliografia.

Artykuł może mieć podrozdziały zapisane kursywą.

Wytyczne dotyczące raportowania statystycznego w oryginalnych artykułach naukowych o charakterze badawczym/eksperymentalnym

Oryginalne artykuły naukowe o charakterze badawczym/eksperymentalnym kierowane do publikacji w „Health Problems of Civilization” powinny zawierać informacje dotyczące zastosowanej metodyki badań wraz z opisem zastosowanych metod analizy statystycznej. Informacje te powinny zawierać:

1)     charakterystykę populacji i/lub próby badawczej, w szczególności wielkość i sposób doboru/ustalania próby oraz opis źródła pozyskiwanych danych statystycznych. W przypadku danych przetworzonych należy dołączyć szczegóły wszelkich korekt/transformacji danych. W razie potrzeby należy podać opis metod gromadzenia danych (np. ankiety, wywiady, obserwacje, eksperymenty itp.). Informacje dotyczące ankiet/wywiadów muszą zawierać dokładnie sformułowane pytania, a także ich rodzaj (np. otwarte, zamknięte, jednokrotnego/wielokrotnego wyboru itp.);

2)     oczekuje się, że artykuły przesłane do „Health Problems of Civilization” będą przedstawiały krótki opis zastosowanych w badaniach metod analizy danych wraz z odniesieniem do odpowiedniej/oryginalnej literatury zawierającej bardziej szczegółowy opis zastosowanych metod statystycznych. W przypadku zaawansowanych metod należy także podać krótkie uzasadnienie ich implementacji/wyboru;

3)     wszystkie wykorzystywane w artykule nietypowe terminy statystyczne, skróty i symbole powinny być zdefiniowane. Wyraźnie zdefiniować należy także jednostki miary we wszystkich tabelach i rysunkach. W odpowiednim odnośniku należy wymienić nazwę i wersję używanego pakietu oprogramowania statystycznego, a w przypadku wykorzystywania metod wnioskowania statystycznego należy także podać przyjęty poziom/próg istotności alfa (α);

4)     podczas raportowania wyników testów statystycznych oprócz wartości p-value należy podać także wartość statystyki testowej oraz liczbę stopni swobody. Mając na uwadze cel przejrzystości i ujawnienia pełnej/rzetelnej informacji o wynikach badań, Autorzy powinni podawać dokładne wartości p dla wszystkich przeprowadzonych testów statystycznych. Wyjątkiem są wartości p mniejsze niż 0,001, które mogą być wyrażone jako p<0,001 oraz wartości p większe niż 0,99, które można raportować jako p>0,99;

5)     z tekstu powinno jasno wynikać, jakie miary opisu statystycznego (tendencji centralnej, zmienności/zróżnicowania) są prezentowane. W przypadku modeli wielowymiarowych należy wyszczególnić wszystkie zmienne zawarte w modelach, podać naukowe/merytoryczne uzasadnienie włączenia ich do modelu. Należy także przeprowadzić proces weryfikacji modelu;

6)     w liczbach mniejszych niż jeden, zero powinno być zapisane przed przecinkiem dziesiętnym, np. 0,001.

Rysunki, tabele i schematy

Instrukcje dotyczące tabel, rysunków i fotografii:

-       powinny być opatrzone numerami i podpisami;

-       powinny być umieszczone w tekście;

-       powinny być ponumerowane zgodnie z ich kolejnością w tekście;

-       tekst powinien zawierać odniesienia do wszystkich tabel i rysunków (Rysunek 1, Tabela 1 itp.);

-       ponadto rysunki i fotografie muszą być załączone jako osobne pliki xls, stg, pdf, cdr, eps, tif lub jpg;

-       nie należy powtarzać tych samych wyników w tabelach i na rysunkach;

-       materiał ilustracyjny powinien być przygotowany w czerni i bieli lub w skali szarości (czasopismo jest drukowane czarno-biało);

-       symbole, np. strzałki lub gwiazdki, a także skróty wykorzystane w tabelach lub rysunkach powinny być jasno wyjaśnione w legendzie, tak aby były czytelne i zrozumiałe niezależnie od tekstu artykułu.

Jeśli rysunek lub tabela zostały opracowane na podstawie innego rysunku lub tabeli, należy podać źródło. W przypadku przedruku tabeli lub rysunku z innej publikacji konieczne jest uzyskanie zgody wydawcy.

Łacińskie binominalne nazewnictwo gatunków mikroorganizmów, roślin i zwierząt

Łacińskie nazwy gatunków powinny być pisane w całości za pierwszym razem, gdy nazwa pojawia się w tekście; następnie należy używać tylko pierwszej litery nazwy rodzaju, po której następuje epitet gatunkowy (np. Escherichia coli, a następnie E. coli). Podgatunki powinny być pisane kursywą (Corynebacterium diphtheriae subsp. mitis); grupy i rodzaje powinny oznaczane wielkimi literami lub cyframi arabskimi (np. Staphylococcus aureus grupa A). Nazwy zwyczajowe nie powinny być pisane wielką literą ani podkreślane w manuskrypcie, np. pseudomonas, salmonelle. Konkretna nazwa powinna być podana w całości w podpisach do tabel i rysunków. Główne rangi powinny być zapisane wielką literą (np. Enterobacteriaceae).

Cytaty i bibliografia

Pozycje literatury powinny pojawiać się w tekście w kolejności cytowania. W tekście numery pozycji literatury powinny być w nawiasach kwadratowych [ ] i umieszczone przed znakami interpunkcyjnymi; na przykład [1], [1-3] lub [1,3].

Pozycje literatury nie powinny być starsze niż 3-4 lata.

Lista pozycji literatury powinna być ułożona w kolejności, w jakiej źródła pojawiają się w tekście. Jeżeli liczba autorów przekracza 6, po 6. nazwisku należy dopisać „et al.”. Jeżeli praca posiada numer DOI, należy podać go w formie pełnego linku na końcu opisu bibliograficznego, np.: https://doi.org/10.5114/hpc.2018.76517

Cytowanie czasopisma:

Tomao P, Ciceroni L, D’Ovidio MC, De Rosa M, Vonesch N, Iavicoli S, et al. Prevalence and incidence of antibodies to Borrelia burgdorferi and to tick-borne encephalitis virus in agricultural and forestry workers from Tuscany, Italy. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2005; 24(7): 457–463. https://doi.org/10.1007/s10096-005-1348-0

Czasopismo – suplement:

Kalman M, Inchley J, Sigmundova D, Iannotti RJ, Tynjälä JA, Hamrik Z, et al. Secular trends in moderate-to-vigorous physical activity in 32 countries from 2002 to 2010: a cross-national perspective. The European Journal of Public Health. 2015; 25(Suppl. 2): 37-40.

Tom czasopisma z numerem części:

Abend SM, Kulish N. The psychoanalytic method from an epistemological viewpoint. Int J Psychoanal. 2002; 83(Pt 2): 491-5.

Wydanie czasopisma z numerem części:

Ahrar K, Madoff DC, Gupta S, Wallace MJ, Price RE, Wright KC. Development of a large animal model for lung tumors. J Vasc Interv Radiol. 2002; 13(9 Pt 1): 923-8.

Cytat z czasopisma online:

Zhang M, Holman CD, Price SD, Sanfilippo FM, Preen DB, Bulsara MK. Comorbidity and repeat admission to hospital for adverse drug reactions in older adults: retrospective cohort study. BMJ. 2009 Jan 7; 338: a2752. https://doi.org/10.1136/bmj.a2752

Publikacja elektroniczna przed drukowaną:

Yu WM, Hawley TS, Hawley RG, Qu CK. Immortalization of yolk sac-derived precursor cells. Blood. 2002 Nov 15; 100(10): 3828-31. Epub 2002 Jul 5.

Książka:

Biddle SJ, Mutrie N. Psychology of physical activity: determinants, well-being, and interventions. 2th edition. London: Routledge; 2008.

Rozdział z książki:

Hung Chih Yu A. Exploring motivation for leisure-based physical activity: a case study of college students. In: Burns R, Robinson K., editors. Proceedings of the 2006 Northeastern Recreation Research Symposium. Newtown Square: Department of Agriculture, Forest Service, Northern Research Station; 2006. p. 342-349.

Zapowiedzi/w druku:

Tian D, Araki H, Stahl E, Bergelson J, Kreitman M. Signature of balancing selection in Arabidopsis. Proc Natl Acad Sci U S A. Forthcoming 2002.

Materiały opublikowane online nieposiadające numeru DOI:

WHO. Mental Health and COVID-19: Early evidence of the pandemic’s impact: Scientific brief. [Internet]. Geneva: WHO; 2022 March 2 [access 2023 Apr 20]. Available from: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Sci_Brief-Mental_health-2022.1

Materiały opublikowane w języku innym niż angielski:

Wielkoszyński T. [Modified, spectrophotometric method of silicon determination in biological material]. Diagn Lab. 2000; 36(3): 377–385 (in Polish).


Udostępnianie artykułów

Redakcja nie zezwala autorom na umieszczanie artykułów przed recenzją lub w trakcie procesu recenzji, na prywatnych stronach internetowych lub w repozytoriach instytucjonalnych.

Autor może zamieścić na prywatnych stronach internetowych i w repozytoriach instytucjonalnych wersję online first swojego artykułu (wersję recenzowaną, zawierającą zmiany wprowadzone w procesie recenzji i zatwierdzone przez Redakcję do publikacji online first), pod warunkiem podania informacji o źródle (tytuł czasopisma, rok, doi, adres strony internetowej czasopisma) oraz wskazania w treści artykułu, że jest to wersja przed publikacją, a także pod warunkiem zachowania praw autorskich i praw do publikacji artykułu. Po opublikowaniu artykułu w konkretnym numerze czasopisma, autor jest zobowiązany do aktualizacji zamieszczonej wcześniej wersji pracy dodając wersję artykułu opublikowaną w numerze oraz podając numer i tom czasopisma, numer doi / link do opublikowanego artykułu na stronie internetowej czasopisma.

Autor może indywidualnie umieścić opublikowaną w numerze czasopisma wersję artykułu (ostateczny plik PDF), tj. oficjalną wersję wydaną w czasopiśmie, na prywatnych stronach internetowych i w repozytoriach instytucjonalnych.

Proces recenzji

Zarejestrowane manuskrypty są przesyłane do 2-3 niezależnych ekspertów do oceny naukowej. Przesłane artykuły są akceptowane do publikacji po otrzymaniu pozytywnej opinii niezależnych recenzentów. „Health Problems of Civilization” prowadzi proces recenzji „double-blind”, w którym autorzy nie znają tożsamości recenzentów, a recenzenci – tożsamości autorów. Proces oceny zajmuje zazwyczaj 2-4 miesiące.

Redakcja zastrzega sobie prawo do odrzucenia artykułu, który nie jest zgodny z profilem czasopisma, nie spełnia wymogów artykułu naukowego, otrzymał negatywne recenzje, nie jest przygotowany zgodnie z wytycznymi dla autorów, nie został poprawiony zgodnie z uwagami Redakcji lub recenzentów, nosi znamiona plagiatu. Ostateczna decyzja o zaakceptowaniu do publikacji lub odrzuceniu artykułu należy do Redaktora Naczelnego.

Obowiązki i odpowiedzialność autorów

Autor jest zobowiązany do przygotowania i przesłania artykułu zgodnie z wymogami ustanowionymi przez redakcję czasopisma. Ponadto, autor powinien dołączyć oświadczenie, które zawiera: oświadczenie o oryginalności artykułu (artykuł niepublikowany dotąd nigdzie indziej), integralność praw autorskich innych osób, brak konfliktu interesów, jak również zgodę na publikację artykułu w czasopiśmie. Autorzy są obowiązani do ujawnienia wszelkich finansowych lub osobowych powiązań, które mogą spowodować stronniczość w odniesieniu do ich pracy.

Obowiązki i odpowiedzialność recenzentów

Artykuły są wybierane do publikacji w drodze systemu podwójnej ślepej selekcji i publikowane w trybie open access. Recenzenci obowiązani są do oceny artykułu poprzez panel redakcyjny, bazując na przygotowanych pytaniach. Recenzent ma również możliwość przesyłania oddzielnych komentarzy umieszczonych w tekście artykułu.

Obowiązki i odpowiedzialność redaktorów

Redaktorzy decydują, które artykuły powinny być zaakceptowane do publikacji. Redaktorzy wypełniają swoje obowiązki w sposób wyważony, obiektywny i sprawiedliwy, unikając dyskryminacji ze względu na płeć, orientację, religijne bądź polityczne poglądy, pochodzenie etniczne lub geograficzne autorów.


facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.